eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym : benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, na okres 36 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym : benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, na okres 36 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870635762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: POLNA 109/111

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@word.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojewódzka samorządowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym : benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, na okres 36 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03146095-3f1a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370718

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00345304/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym : benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, na okres 36 miesięcy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-03146095-3f1a-11ed-8832-4e4740e186ac

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu:
1) Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl/pl/) – dotyczy złożenia oferty wraz z dokumentami składanymi wraz z oferta przetargową, zadawanie pytań, składanie wyjaśnień, wzywanie do wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, uzupełnienie dokumentów itp.;
2) przy użyciu poczty elektronicznej (sekretariat@word.torun.pl) - w pozostałych przypadkach
na zasadach określonych poniżej.
2. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami są:
Dominik Orzech – wyjaśnienia w sprawie procedury przetargowej w godzinach: poniedziałek – piątek 900-1500: tel. 500 847 507, e-mail: dominb4@o2.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w za-kładce „Centrum Pomocy".
6. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie Platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się, korzystając z Platformy e-Zamówienia, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych pliki w formatach m. in.: .pdf, .doc, .docx., rtf., .xps, .odt, .xlsx.
8. Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie można wyszukać na stronie głównej platformy e-Zamówienia klikając w kafelek „Przeglądaj postępowania/konkursy”.
9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
12. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów:
1) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej.
14. Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.: Sukcesywna dostawa paliwa w obrocie bezgotówkowym: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu na okres 36 miesięcy jest Zamawiający, tj. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu z siedzibą przy ul. Polnej 109/111, 87-100 Toruń - dalej Administrator lub WORD. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z udzieleniem lub wykonywaniem zamówienia publicznego, a także przy-sługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu: iod@word.torun.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WORD w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w wybranym przez WORD trybie postępowania tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo Zamówień Publicznych – dalej PZP; inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z WORD przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest WORD. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. W przypadku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne z wyłączeniem stosowania wymogów określonych w ustawie PZP, nie podanie przez Panią/ Pana danych osobowych wyłącza możliwość wzięcia udziału w tym postępowaniu oraz zawarcia umowy. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następują-ce uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): PATRZ PUNKT WYŻEJ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZA.262.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny bezgotówkowy zakup paliw, tj.: oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej (zwane dalej paliwami) do pojazdów eksploatowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu polegający na zapewnieniu możliwości tankowania paliwa do zbiorników pojazdów służbowych Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 20.00 a w sobotę w godz. 6.30 – 16.00 na stacjach paliw na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w nielicznych przypadkach także na terenie całego kraju. Przewidywane maksymalne ilości paliwa, jakie zamawiający zamierza zakupić w okresie trwania umowy:
1) Benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej Pb 95 – 36 000,00 litrów;
2) Olej napędowy – 36 000,00 litrów

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Opust

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące posiadanych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.
Posiada aktualną koncesję potwierdzającą, posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową i olejem napędowym) wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 roku, poz. 716 z późniejszymi zmianami) lub równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (benzyną bezołowiową i olejem napędowym);
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
Dysponuje, co najmniej jedną stacją paliw zapewniającą możliwość tankowania paliw będących przedmiotem zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 20.00 a w sobotę w godz. 6.30 – 16.00, położoną w odległości nie większej niż 2 km od siedziby Zamawiającego, tj. od siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu przy ul. Polnej 109/111

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NIE DOTYCZY

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru
Zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności regulowanej potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Wykaz stacji paliwowych
Wykaz stacji paliwowych na terenie miasta Grudziądza niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

NIE DOTYCZY

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy).
Aktualne na dzień składania ofert zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór zobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, wg Załącznika Nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oko-licznościach, o których mowa w niniejszej SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SWZ.
6. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP, w przypadkach, o których mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy PZP, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie (według załącznika nr 5 do SWZ), z którego wynika, które części zamówienia wykonują poszczególni wykonawcy.
7. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
8. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę.
9. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
10. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany treści umowy zgodnie z postanowieniami projektu umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W związku z wejściem w życie (w dniu 16 kwietnia 2022 r.) ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, której,
stosownie do treści art. 22 ww. ustawy, przepis art. 7 tej ustawy oraz środek sankcyjny polegający na wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy, będą miały zastosowanie w
niniejszym postępowaniu

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.