eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica"".Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica””.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica””.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0785fa59-eb04-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00370307

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica”.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt realizowany w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1 ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207062/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.042.4.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 180000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi inwestora zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica”
2. Zakres objęty zamówieniem:
1) Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego zgodnie z zakresem jaki został złożony w ramach wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20;
2) Opracowanie draftu dokumentacji przetargowej oraz wsparcie konsultingowe w przeprowadzeniu przetargu dla Inwestycji;
3) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji ze strony Zamawiającego w tym:
a) Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
i. Branży Konstrukcyjnej;
ii. Branży Sanitarnej;
iii. Branży Elektrycznej;
b) Ustalanie zasad oraz formy obiegu dokumentacji technicznej i formalnej;
c) Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale Generalnego Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorów Budowlanych;
4) Rozliczenia częściowe oraz rozliczenie końcowe umowy o dofinansowanie Inwestycji;
5) Opracowanie audytu Ex-Post do 1 miesiąca po zakończeniu robót budowlanych lecz nie później niż wymaga tego umowa dotacyjna;
6) Promocja projektu obejmująca zaprojektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych zgodnie z regulaminem dofinansowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 239850,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 239850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 239850,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Project Energy Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252570254

7.3.3) Ulica: Al. Kościuszki 80/82

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 90-437

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 239850 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.