eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koprzywnica › "Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica"".Ogłoszenie z dnia 2022-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica””.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOPRZYWNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409956

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 88

1.5.2.) Miejscowość: Koprzywnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-660

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 158477040

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@koprzywnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: koprzywnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica””.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0785fa59-eb04-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00062739/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usługi Inwestora Zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt realizowany w ramach dofinasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.1 ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w
rozdziale XI, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem
https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest
dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla
wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem
Platformy. Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres:
inwestycje@koprzywnica.eu (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). Wielkość
załączonego do pojedynczej wiadomości pliku nie może przekraczać rozmiaru 10 MB.
5. Osoby wyznaczone do kontaktu ze strony Zamawiającego:
1) w sprawach proceduralnych zamówienia – pan Stanisław Sarzyński, mail:
inwestycje@koprzywnica.eu
2) w sprawach merytorycznych zamówienia – pan Kamil Ćwiertniewski, mail: gk@koprzywnica.eu.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne do przekazania danych przez Platformę:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
2) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3) zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox,
4) Google Chrome lub MS Edge;
5) włączona obsługa JavaScript;
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .
7. Format kodowania i oznaczania czasu:
1) plik załączony i zapisany przez Wykonawcę widoczny jest na Platformie jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8.
2) możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu oferty przez Zamawiającego po
upływie terminu składania ofert 3) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,dalej: RODO). Dane te mogą dotyczyć tak samego
wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą), jego pełnomocnika
(osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca przedkłada celem
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z
postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu
zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia
publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych
z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał (UWAGA:
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w
jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami).
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5
RODO.
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie
uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
wykonawcy w postępowaniu, wykonawcy zostaną zobowiązani do złożenia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.042.4.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 180000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usługi inwestora zastępczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Koprzywnica”
2. Zakres objęty zamówieniem:
1) Aktualizacja Programu Funkcjonalno Użytkowego zgodnie z zakresem jaki został złożony w ramach wniosku o dofinansowanie projektu nr RPSW.03.03.00-IZ.00-26-325/20;
2) Opracowanie draftu dokumentacji przetargowej oraz wsparcie konsultingowe w przeprowadzeniu przetargu dla Inwestycji;
3) Prowadzenie procesu nadzoru nad realizacją Inwestycji ze strony Zamawiającego w tym:
a) Zapewnienie zespołu inspektorów budowlanych przez cały proces budowlany:
i. Branży Konstrukcyjnej;
ii. Branży Sanitarnej;
iii. Branży Elektrycznej;
b) Ustalanie zasad oraz formy obiegu dokumentacji technicznej i formalnej;
c) Prowadzenie narad koordynacyjnych przy współudziale Generalnego Wykonawcy (zwanej dalej GW) oraz Inspektorów Budowlanych;
4) Rozliczenia częściowe oraz rozliczenie końcowe umowy o dofinansowanie Inwestycji;
5) Opracowanie audytu Ex-Post do 1 miesiąca po zakończeniu robót budowlanych lecz nie później niż wymaga tego umowa dotacyjna;
6) Promocja projektu obejmująca zaprojektowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych zgodnie z regulaminem dofinansowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71317000-3 - Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom

71312000-8 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę ryczałtową obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów.
2. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiaru robót. Przedmiar robót jest uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.
3. W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji technicznej i SWZ.
4. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku .

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie zawodowe Koordynatora Projektu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie Specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 2 000 000, 00 zł (słownie: dwa miliony złotych)
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy – to w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje – minimum 3 usługi z których każda polegała na kompleksowym pełnieniu funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji lub remoncie co najmniej 1 obiektu kubaturowego (lub kilku obiektów w ramach jednego zadania), dla którego łączna kwota inwestycji (robót budowlanych) nie była niższa niż 500 000 zł. Przez kompleksowe pełnienie funkcji inwestora zastępczego rozumie się, iż w zakresie obowiązków Wykonawcy był co najmniej:
i. Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej,
ii. nadzór nad inwestycją za pośrednictwem co najmniej trzech branżowych inspektorów nadzoru (branża budowlano-konstrukcyjna, elektryczna, sanitarna),
iii. rozliczenie umowy dotacyjnej,
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 5 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:
i. Jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji Koordynatora posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, Przedstawiciela Inwestora Zastępczego lub równorzędnym w zakresie zarządzania kontraktami. W/w osoba w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert powinna wykazać się doświadczeniem na co najmniej 2 inwestycjach dotyczących termomodernizacji obiektów kubaturowych dla których wartość każdej inwestycji była nie mniejsza niż 2 000 000, 00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
ii. Jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. W/w osoba posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży sanitarnej;
iii. Jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności w konstrukcyjno-budowlanej. W/w osoba posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży budowlanej;
iv. Jedną osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów Prawa budowlanego lub równoważne, dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. W W/w osoba posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót branży elektrycznej.
v. Jedną osobą pełniącą funkcję specjalisty ds. monitorowania i rozliczeń dofinasowań unijnych, posiadającą doświadczenie w rozliczaniu co najmniej 3 projektów realizowanych ze środków unijnych o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 mln zł - każdy.
Osoby odpowiedzialne za nadzór budowlany muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.). W przypadku uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – uprawnienia muszą obejmować zakres zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje osoby, które nabyły kwalifikacje wymagane do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w danej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.),
5. Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4 ust. 4 lit. a, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) warunek określony w pkt 4. Ust. 4 lit. b 3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4 ust 4 lit a musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu , podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);
7. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach , o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022 r. poz. 835) i w tym zakresie wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ). Wykonawca może na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy złożyć dodatkowo oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy, o ile takie przesłanki wykluczenia dotyczą Wykonawcy (oświadczenie objęte załącznikiem nr 3 do SWZ).
8. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 Pzp, w tym:
1) zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym, niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację;
2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wskazanych w ust. 7, wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Elektroniczny formularz oferty, sporządzany wyłącznie za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl;
2) Oświadczenie dotyczące spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1 do SWZ);
3) Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ) Wykonawca; który polega na zasobach innych podmiotów, w ramach oświadczenia składa także oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów oraz, jeżeli dotyczy, dodatkowe oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. I pkt I , 2 i 5 Ustawy składane na podstawie art. 110 ust. 2 Ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
4) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów dotyczy Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów (załącznik nr 6 do SWZ);
5) Pełnomocnictwo, je żeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania w zakresie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub polegania na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) warunek określony w punkcie 4 ust. 4 lit. a SWZ, musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
2) warunek określony w pkt 4. Ust. 4 lit. b SWZ, musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie wykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 4 ust 4 lit a musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu , podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 455, z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których nie można było przewidzieć przed zawarciem Umowy;
2) wydłużenia terminów trwania postępowań administracyjnych związanych z realizacja niniejszej Umowy
3) zmiany terminów realizacji robót budowlanych w zadaniach wchodzących w zakres Inwestycji, w przypadku wydłużenia terminu realizacji, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie tylko wówczas jeśli wydłużenie terminu realizacji wynika ze zwiększenia zakresu Inwestycji;
4) wystąpienia okoliczności wynikających z działania siły wyższej (przez którą rozumie się wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mogły być przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne takie jak wojna, pożar, klęski spowodowane działaniami sił przyrody, epidemie, restrykcje lub prawne rozporządzenia, rządu, strajki itp.) - zmiana dotyczyć może terminu wykonania zamówienia i zakresu świadczenia Wykonawcy;
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej stawki podatku. W przypadku tej zmiany, ulegnie odpowiedniej zmianie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy o której mowa w § 5 ust. 1 w ujęciu brutto, poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej stawki podatku.
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych.
4. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulega zmianie na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana raz w roku z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób....(...)

Pozostała treść w Załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy : § 10.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej: https://koprzywnica.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.