eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pelplin › "Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin "Ogłoszenie z dnia 2022-09-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pelplin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pelplin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-130

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmielewczyk@pelplin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pelplin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2e34ed6-f6d9-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003418/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla przedszkoli

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: erecka@pelplin.pl
1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.271.1.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne dzieci dla przedszkoli z terenu Gminy Pelplin w ramach projektu „Zdolne przedszkolaki z gminy Pelplin z odwagą pójdą w świat”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi 3 Edukacja, działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określony został Załącznik nr 8 do SWZ.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, nie używane, wolny od wad, odpowiadać normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych, posiadać gwarancje oraz winien spełniać wszelkie wymogi przewidziane obowiązującymi przepisami dla tego typu wyrobów i nie może być przedmiotem roszczeń osób trzecich.
4. Meble i wyposażenie przeznaczone do użytkowania przez dzieci powinno posiadać odpowiednie cechy ergonomiczne i być przystosowane dla dzieci odpowiednio do ich wieku pod względem wysokości.
5. Wszystkie, pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie i urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom obowiązujących dla danego asortymentu, tj. odpowiadać normom, posiadać stosowne certyfikaty, atesty, raporty dopuszczające przedmiot zamówienia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca w dniu dostawy przekaże Zamawiającemu odpowiednie dla asortymentu dokumenty.
6. Wszystkie meble, wyposażenie i urządzenia muszą posiadać dołączone instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim, które w dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
7. Wszystkie pomoce dydaktyczne, meble, wyposażenie i urządzenia danego rodzaju opisane w SWZ w więcej niż jednym egzemplarzu muszą być tożsame gatunkowo.
8. Dostarczane wyposażenie opisane w zadaniach (powtarzające się dla dzieci 3- i 4-letnich oraz 5- i 6-letnich) w ramach zadań musi być jednakowe dla danego asortymentu produktów.
9. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia, dokonania jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, znajdujących się w przedszkolach zlokalizowanych na terenie Gminy Pelplin (Przedszkole Nr 1 i Przedszkole Nr 2 w Pelplinie, Przedszkole w Rudnie, Przedszkole w Kulicach, Przedszkole w Rajkowach).
10. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z wyprzedzeniem minimum trzydniowym telefonicznie lub mailowo, o zamiarze dostarczenia przedmiotu zamówienia.
11. Dostawy winny być realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
12. Towar wadliwy nie zostanie przyjęty, a Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i uzupełnić towar na swój koszt w terminie obowiązywania umowy.
13. Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były znaczone zgodnie z danymi określonymi w pomocniczym formularzu cenowym (nr pozycji oraz nazwa). W przypadku braku takiego oznaczenia, Wykonawca przy dostawie towaru, zobowiązany będzie przedstawić odpowiednią dokumentację (w języku polskim) potwierdzającą, że dostarczony asortyment spełnia wymagania Zamawiającego. Towar, którego identyfikacja nie będzie możliwa, nie zostanie przyjęty.
14. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny dla wybranych przedmiotów nie mogą być wyższe niż określone w Taryfikatorze towarów i usług stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Niespełnienie powyższego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39161000-8 - Meble przedszkolne

39130000-2 - Meble biurowe

39121000-6 - Biurka i stoły

39112000-0 - Krzesła

39111000-3 - Siedziska

39531000-3 - Dywany

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39141300-5 - Szafy

39143116-2 - Łóżeczka

37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

30213100-6 - Komputery przenośne

38652100-1 - Projektory

38653400-1 - Ekrany projekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie Załącznikiem nr 9 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiający na mocy art. 455 ust. 1 pkt. 1 dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy, w zakresie:
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
b) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego;
c) zmiany oferowanego produktu na inny o parametrach nie gorszych niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie i spełniających wymagania zawarte w specyfikacji warunków zamówienia – w sytuacji, gdy Wykonawca wykaże, że zaproponowane przez niego w ofercie produkty nie są dostępne na rynku w wyniku zakończenia ich produkcji lub wycofania ze sprzedaży;
d) w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
3. Treść niniejszej umowy nie podlega negocjacjom i zawiera wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji umowy.
4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia wierzytelności i upoważnienia inkasowego wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pelplin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że od 15 kwietnia 2022 r. obowiązuje obligatoryjna przesłanka wykluczenia Wykonawców na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
W związku z tym do oferty należy złożyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. W sytuacji braku złożenia oświadczenia warz z ofertą, wówczas wykonawca zostanie zobowiązany do złożenia tego oświadczenia w trakcie badania oferty.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.