eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łowicz › Dostawy warzyw świeżych, ziemniaków, kiszonek do ZK w ŁowiczuOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy warzyw świeżych, ziemniaków, kiszonek do ZK w Łowiczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Łowiczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000782942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 3

1.5.2.) Miejscowość: Łowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_lowicz@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zakład Karny w Łowiczu

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy warzyw świeżych, ziemniaków, kiszonek do ZK w Łowiczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-af8b99ff-3f18-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368228

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00120729/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawy warzyw świeżych, mrożonych, kiszonek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zk_lowicz@sw.gov.pl
2. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z:
• Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320)
• Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1991).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania są dostępne na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Łowiczu ul. Wiejska 3, 99-400 Łowicz, tel. 46 830 97 06
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019.), dalej „ustawa Pzp”;
4. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.2.2022.JM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I –warzywa świeże (CPV 03.22.10.00-6)
1. Buraki ćwikłowe, CPV 032221111-7 - 11 000 kg
Tabela 1: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd korzeni Świeże, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, jędrne, wolne od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, jednolite pod względem odmiany i wielkości
2 Barwa na przekroju Ciemnoczerwona, charakterystyczna dla odmiany
3 Zapach Niedopuszczalny obcy
4 Średnica korzeni mierzona w najszerszym przekroju, cm od 4 do 10
5 Zawartość korzeni z wadami jakości, % wagowy nie więcej niż 10
6 Zawartość korzeni o innej wielkości, % wagowy, nie więcej niż 10
7 opakowanie worki raszlowe od 25kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. Cebula, CPV 03221113-1 - 11000 kg
Tabela 2: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd Cała, ścisła, jędrna, czysta, zdrowa (bez objawów gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), dojrzała, wystarczająco sucha, bez objawów wyrośnięcia lub kiełkowania, z zaschniętą szyjką i korzeniami, wolna od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawiona nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej;
dopuszczalne są lekkie zabrudzenia.
2 Kształt Kulisty, lekko spłaszczony lub wydłużony,
dopuszczalne są niewielkie wady kształtu
3 Barwa Jasnożółta do jasnobrązowej
4 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
5 Jednolitość Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
6 Zawartość korzeni o innej wielkości, % wagowy, nie więcej niż 10
7 Średnica, cm, nie mniej niż 4
8 opakowanie worki raszlowe od 25kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

3. Kapusta biała, CPV 03221410-3 17 000 kg
Tabela 3: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd Główki powinny być świeże, czyste, zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni), zwarte, bez oznak kwitnienia, wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być czyste.
2 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
3 Jednolitość Jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, odmiany, jakości, kształtu i koloru
4 Masa główki, nie mniej niż, g
- kapusta biała wczesna
- kapusta biała
700
1200
5 opakowanie worki raszlowe od 25kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

4. Kapusta czerwona, CPV 03221410-3 3 000 kg
Tabela 4: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd Główki powinny być świeże, czyste, zdrowe (bez objawów gnicia, śladów pleśni), zwarte, bez oznak kwitnienia, wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, liście powinny pozostać mocno przytwierdzone, a miejsce cięcia powinno być czyste.
2 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
3 Jednolitość Jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, odmiany, jakości, kształtu i koloru
4 Masa główki, nie mniej niż g 800
5 opakowanie worki raszlowe od 25kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.


5. Kapusta pekińska, CPV 03221410-3 2 600 kg
Tabela 5: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd Świeża, czysta, zdrowa (bez oznak gnicia, śladów pleśni), wolna od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawiona nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak kwitnienia;
główka powinna być prawidłowo wykształcona, ze zwartymi liśćmi;
liście kształtu owalnego duże, szerokie, pomarszczone i żyłkowane z brzegu faliste
łodyga powinna być ucięta nieco poniżej najniższego poziomu wyrastania liści; liście powinny pozostać mocno przytwierdzone,
2 Wydłużony Wydłużony
3 Barwa Zielona lub seledynowa
4 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
5 Jednolitość Jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, odmiany, jakości, kształtu i koloru
6 Masa główki, nie mniej niż, g 350
7 opakowanie worki raszlowe od 25kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

6. Marchew, CPV 03221112-4 22000 kg
Tabela 6: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd korzeni Świeże, jędrne, całe, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, uszkodzeń spowodowanych przez mróz), czyste, wolne od szkodników i szkód przez nich wyrządzonych, niezdrewniałe, proste, kształtne (bez bocznych rozgałęzień i rozwidleń), pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, tj. należycie osuszone po umyciu, bez oznak świadczących o wyrastaniu korzenia w pęd nasienny; nać powinna być równo ucięta na wierzchołku marchwi, bez uszkodzenia korzenia;
dopuszczalne są niewielkie wady kształtu, zabarwienia, zabliźnione pęknięcia.
2 Barwa Charakterystyczna dla odmiany, jednolita, dopuszcza się zielone lub fioletowe/purpurowe wierzchołki o długości do 1cm w przypadku marchwi o długości nieprzekraczającej 10 cm, oraz do 2cm w przypadku pozostałej marchwi
3 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
4 Jednolitość Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
5 Średnica korzeni mierzona w najszerszym przekroju, cm od 2 do 4
6 opakowanie worki raszlowe od 25kg do 30kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

7. Pietruszka korzeniowa, CPV 03221110-0 10000 kg
Tabela 7: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd korzeni Zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), czyste, twarde, jędrne, kształtne (bez rozwidleń i bocznych rozgałęzień), bez stłuczeń, pęknięć oraz ordzawień skórki, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej; nać pietruszki powinna być równo oberwana lub obcięta tuż przy główce, tak aby korzeń był nieuszkodzony
2 Barwa korzenia na przekroju Biała do biało kremowej
3 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
4 Jednolitość Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
5 Średnica korzeni mierzona w najszerszym miejscu, cm od 3 do 6
6 opakowanie worki raszlowe od 20kg do 25kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

8. Por, CPV 03221110-0 1850 kg
Tabela 8: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd
Zdrowe (bez oznak gnicia, pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez pędów nasiennych, z usuniętymi nieświeżymi lub zwiędniętymi liśćmi oraz przyciętymi końcówkami liści i korzeniami;
biała lub zielonkawobiała część pora powinna stanowić co najmniej jedną trzecią całkowitej długości lub połowę części osłoniętej;
dopuszczalne są nieznaczne wady powierzchniowe, lekkie uszkodzenia liści
2 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
3 Jednolitość Jednolita pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
4 Minimalna średnica, cm 2
5 opakowanie worki raszlowe 10 kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

9. Seler korzeniowy, CPV 03221110-0 11500 kg
Tabela 9: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd
Kształtne, twarde, jędrne, bez pustych przestrzeni na przekroju podłużnym, czyste, bez stłuczeń i ordzawień skórki, zdrowe (bez oznak gnicia, śladów pleśni, zmarznięcia), wolne od owadów i szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez choroby i szkodniki, pozbawione nieprawidłowej wilgoci zewnętrznej, bez oznak wyrastania pędu kwiatostanowego

2 Barwa na przekroju Biała do białokremowej
3 Smak i zapach Niedopuszczalny obcy
4 Jednolitość Jednolity pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
5 Średnica korzenia, mierzona w najszerszym miejscu, mm od 70 do 130
6 Opakowanie worki raszlowe od 20kg do 25kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - ziemniaki
Ziemniaki jadalne, CPV 03212100-1 92 000 kg
Tabela 11: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd ziemniaków Jednolite odmianowo, dojrzałe, zdrowe, niezazieleniałe, czyste, nie uszkodzone, nie nadmarznięte, nie porośnięte, o kształcie i zabarwieniu miąższu typowym dla odmiany, bez pustych miejsc wewnątrz miąższu. Niedopuszczalne bulwy: nadmiernie zawilgocone na powierzchni, zaparzone, zapleśniałe, zmarznięte, zanieczyszczone środkami ochrony roślin.
2 Minimalna średnica poprzeczna, mm,
- dla bulw okrągłych i okrągłoowalnych
- dla bulw podłużnych 35

30
3 Średnica podłużna, mm 2 razy większa od poprzecznej
4 Jednolitość Jednolity pod względem pochodzenia, odmiany, jakości i wielkości
5 Opakowanie worki raszlowe od 20kg do 25kg lub skrzynki do 20kg wykonane z materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – kiszonki

1. Kapusta kwaszona, CPV 15331142-4 9500 kg
Tabela 12: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd Kapusta z dodatkiem marchwi, drobno poszatkowana
2 Smak i zapach Swoisty, niedopuszczalny obcy
3 Opakowanie Beczki plastikowe, o wadze kapusty 80-120 kg

2. Ogórki kiszone, CPV 15331000-7 5500 kg
Tabela 13: Wymagania organoleptyczne i fizyczne:
l.p. cechy wymagania
1 Wygląd Ogórki jędrne, o charakterystycznej barwie, nieuszkodzone
2 Waga ogórka 200-350 g/szt.
3 Smak i zapach Swoisty, niedopuszczalny obcy
4 Opakowanie Beczki plastikowe, o wadze ogórków 75-80 kg + zalewa

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331000-7 - Warzywa przetworzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 p. pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 uPzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
8. W zakresie nieuregulowanym uPzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020 r. poz.2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na artykuły będące przedmiotem niniejszego zamówienia, ceny poszczególnych artykułów ulegną zmianie zgodnie ze zmianą stawki podatku.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych za dostarczany towar, ustalonych w ust. 1, z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 4.
4. W czasie realizacji niniejszej umowy strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych, jednak nie wcześniej niż po miesiącu marcu 2023r. w przypadku zmiany cen artykułów o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym kwartale w stosunku do kwartału poprzedniego, w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowany w Monitorze Polskim.
5. Zmiana ceny, zgodnie z ust. 4, może nastąpić na pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego. Każdorazowa zmiana ceny przez Wykonawcę wymaga uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego.
6. W przypadku spadku cen na rynku artykułów spożywczych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia cen wynikających z umowy, stosownie do cen obowiązujących na rynku.
7. Wykonawca podpisując umowę w sprawie zamówienia publicznego, godzi się na jej warunki. Ponosi jednocześnie ryzyko zmiany cen na rynku czy dekoniunktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zaopatrywania odbiorców w sytuacjach kryzysowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. 2019.1398).
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. likwidacji klęsk żywiołowych lub innych obowiązków nałożonych przez organy władzy państwowej, Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia ilości i częstotliwości dostaw w stosunku do wcześniej złożonych zamówień.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:55

8.2.) Miejsce składania ofert: Zakład Karny w Łowiczu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.