eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Morawica › Rozbudowa systemu do nauki zdalnej, dostawa sprzętu i narzędzi TIK wraz z oprogram. oraz opieka serwis. zakupionych narzędzi i sprzętu na potrzeby realizacji proj. Szkoła w Morawicy Kluczem do sukcesuOgłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Rozbudowa systemu do nauki zdalnej, dostawa sprzętu i narzędzi TIK wraz z oprogram. oraz opieka serwis. zakupionych narzędzi i sprzętu na potrzeby realizacji proj. Szkoła w Morawicy Kluczem do sukcesu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy

1.3.) Oddział zamawiającego: ZPO Morawica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260016459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 4

1.5.2.) Miejscowość: Morawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-026

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413114510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zpomor@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zpomorawica.edupage.org

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Adwokat Robert Kozubek

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6572785703

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Św. Leonarda 1/28

1.11.4.) Miejscowość: Kielce

1.11.5.) Kod pocztowy: 25-311

1.11.6.) Województwo: świętokrzyskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.11.9.) Numer telefonu: 509343811

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@adwokat-kozubek.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.adwokat-kozubek.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa systemu do nauki zdalnej, dostawa sprzętu i narzędzi TIK wraz z oprogram. oraz opieka serwis. zakupionych narzędzi i sprzętu na potrzeby realizacji proj. Szkoła w Morawicy Kluczem do sukcesu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07f12a15-3f12-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00367267/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Rozbudowa systemu do nauki zdalnej, dostawa sprzętu i narzędzi TIK wraz z oprogram. oraz opieka serwis. zakupionych narzędzi i sprzętu na potrzeby realizacji proj. Szkoła w Morawicy Kluczem do sukcesu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Szkoła w Morawicy kluczem do sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejski, Działanie 08.03.00, Podziałanie 08.03.06 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-07f12a15-3f12-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/ , oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy: ul. Szkolna 4, 26-026 Morawica;
2) kontakt do Inspektora Danych Osobowych – Robert Pytlik, tel. 604-901-125, e-mail: iod@abi-net.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa systemu do nauki zdalnej, dostawa sprzętu i narzędzi TIK wraz z oprogramowanie oraz opieka serwisowa zakupionych narzędzi i sprzętu na potrzeby realizacji projektu "Szkoła w Morawicy Kluczem do sukcesu" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 08.03.00. Poddziałanie 08.03.06 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy – PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy – PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/PZP/UE

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, hostingu serwera, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, monitorów interaktywnych, tabletów i podłogi interaktywnej wraz z wyposażeniem pracowni językowej, których to rodzaj, ilość i specyfikacja została szczegółowo określona w zał. nr 1 do SWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), wraz z montażem, podłączeniem, konfiguracją, zaprogramowaniem, przeszkoleniem użytkowników i zapewnieniem opieki serwisowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

39100000-3 - Meble

31644000-2 - Różne rejestratory danych

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30213200-7 - Komputer tablet

72415000-2 - Usługi hostingowe dla stron WWW

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach określonych w sekcji VI pkt 1 i 2 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

d) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia potwierdzającego aktualność oświadczeń wstępnych; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9 do SWZ;
b) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ;
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP;
d) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne skazania prawomocnego za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP i skazania prawomocnie za przestępstwa, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy-PZP, członków organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólników w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia potwierdzającego aktualność oświadczeń wstępnych; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 9 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

 wykaz specyfikacji oferowanego asortymentu według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SWZ – Specyfikację należy wypełnić z uwzględnieniem stosownych kolumn i wierszy, z dokładnym przeliczeniem i uzupełnieniem miejsc w tabelach, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymogi określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia;
 materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry techniczne i użytkowe określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia - z zaznaczeniem nazwy asortymentu i parametru, którego dotyczy.
Jeżeli przedstawione materiały nie potwierdzają niektórych parametrów wymaganych, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta o spełnianiu wymagań. Jeżeli powyższe materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., zawierają jedynie dane techniczne wystarczające do potwierdzenia wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie ich lub ich kopii w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski - nazwy sprzętu i parametru, którego dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie (art. 107 ust. 2 ustawy-PZP).
Dopuszczalne będzie tylko (jednorazowe) uzupełnienie „braków formalnych”, tj. braku dokumentu lub niekompletnego dokumentu, który nie pozwala przesądzić merytorycznie o wartości oferty. Tym samym nie będzie dopuszczalne uzupełnianie dokumentów przedmiotowych, jeśli przedłożone dokumenty potwierdzają, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że przedmiotowe środki dowodowe nie będą uzupełniane, jeżeli na skutek merytorycznej oceny zamawiający uzna, że nie odpowiadają one wymaganiom przedmiotu zamówienia, tj. nie potwierdzają, że wykonawca oferuje produkt spełniający oczekiwania Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym – zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami
do SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ustawy-PZP wraz z
oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty.
4) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
6) przedmiotowe środki dowodowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi
spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy - PZP, w tym:
a) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy-PZP
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu umożliwienia identyfikacji;
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki
zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 10 do
SWZ);
c) oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 lit. a i b Sekcji VII SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy –
PZP, na następujących warunkach i zakresie:
a) zmiana obowiązującej stawki VAT - wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego
podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa;
b) zmiany w zakresie sposobu wykonania zamówienia (rodzaju dostarczanych sprzętu lub innych urządzeń), gdy: (-)
producent zakończył produkcję albo skończyła się dostępność sprzętu oferowanego przez wykonawcę i zachodzi
konieczność jego zastąpienia innym, pod warunkiem, że spełnia wymagania, przeznaczenie określone przez
Zamawiającego w SWZ i zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia wykonawcy, lub (-) została wyprodukowana
nowsza wersja sprzętu i z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie
komponentów - Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SWZ lub wyższe;
zmiana ta nie wpływa na wysokość wynagrodzenia wykonawcy;
c) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem umowy, które nastąpiły po
dniu podpisania umowy, a które wpływają na jej należyte wykonanie;
d) zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie utrudniającego
wykonanie niniejszej umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: wojny, epidemii, powodzi, blokady
komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym, kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może
nastąpić o łączny czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach);
e) wskazania innego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawców, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Kryteria oceny ofert:
Cena brutto
Liczba punktów = Cn/Cb x 60
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
- Cb – cena oferty badanej
- 60 wskaźnik stały
Czas reakcji serwisu:
• Do 48 godzin wykonawca otrzyma - 0 pkt.,
• Do 24 godziny wykonawca otrzyma - 20 pkt.,
• Do 12 godzin wykonawca otrzyma - 40 pkt.

W postępowaniu znajduje zastosowanie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.