eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › II Postępowanie - Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022. Część 1. Część 2.Ogłoszenie z dnia 2022-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
II Postępowanie - Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022. Część 1. Część 2.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330002466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Połczyńska

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-815

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdit-koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit-koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

II Postępowanie - Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022. Część 1. Część 2.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67a09b0c-3e5e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00367585

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00334756/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.zdit-koszalin.pl/zamowienia/pokaz/862

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej: przetargi@zdit-koszalin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal (Warunki usługi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zaświadczeń, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający podaje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
7.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@zdit-koszalin.pl.
7.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt. 7.2. adres email.
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Rozdziale V SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZP.221.39.2022.ESz

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa infrastruktury technicznej oświetlenia drogowego w ramach projektu KBO 2022.
Część 1. „Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Dębowej na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Wojska Polskiego”.
Zakres robót obejmuje:
1) Roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia drogowego w ilości 21 sztuk punktów świetlnych LED (w tym 2 sztuki oprawy doświetlenia przejścia dla pieszych 3000K 61,5W (barwa biała ciepła) oraz 19 sztuk opraw oświetleniowych drogowych 4000K 45W (barwa biała neutralna).
2) Montaż szafki oświetleniowej wraz z przyłączeniem do złącza ENERGA – Operator S.A. (zgodnie ze schematem szafki w projekcie rys. E2)
3) Wykonanie przecisków pod wjazdami oraz drogą.
4) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej z wybudowanej infrastruktury oświetlenia.
5) Ułożenie linii kablowej YAKXS 4x25mm2 – 709,28 mm2 oraz YAKXS 4x35mm2 – 4,16mm2.
6) Ułożenie przewodu w słupach oświetleniowych YDY 3x2,5mm2 – 210,08 m.
7) Montaż 2 sztuk słupów oświetleniowych aluminiowych gr. ścianki słupa 4mm wraz zabezpieczeniem podstawy słupa warstwą antykorozyjną przez producenta h=6m, na fundamencie betonowym B50. RAL słupa Inox C45W (1 sztuka z wysięgnikiem dł. 1m o kącie nachylenia oprawy 5o – przejście dla pieszych przy ul. Cedrowej, 1 sztuka bez wysięgnika i kącie nachylenia oprawy 5o – przejście przy ul. Wojska Polskiego).
8) Montaż 19 sztuk słupów oświetleniowych aluminiowych gr. ścianki słupa 4mm wraz z zabezpieczeniem podstawy słupa warstwą antykorozyjną przez producenta h=8m
z wysięgnikiem dł. 1,5m i nachyleniu 5o na fundamencie betonowym B120 - RAL Inox C45W.
9) Układanie w wykopie bednarki Fe/Zn 25x4mm2 -713m.
10) Montaż naklejek energetycznych, wykonanie numeracji na słupach.
11) Montaż tabliczek zgodnie z załączonym rysunkiem do postępowania z informacją
o realizacji zadania z KBO 2022 (szczegółowy opis w załączeniu do SWZ).
12) Ułożenie rur osłonowych sztywnych do przecisków i przewiertów czarnych twardych
fi 110/6,3 – 216,32 m.
13) Wykonanie uziomów pionowych.
14) Wycinka drzewa – brzozy zgodnie z decyzją załączoną do dokumentacji technicznej.
15) Wycinka i rozdrobnienie krzewów po trasie linii kablowej zgodnie z dokumentacją techniczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, przedmiarem robót do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2. Zadanie Budowa infrastruktury oświetlenia drogowego ul. Starowiejskiej na odcinku od ul. Północnej w kierunku Łabusza w ramach zadania Oświetlenie ul. Starowiejskiej. – etap I
Zakres robót obejmuje:
1) Montaż linii ASXSn 4x25mm2 z istniejącego słupa żelbetowego na ul. Północnej do pierwszego słupa stalowego ocynkowanego przy ul. Starowiejskiej – 45m
2) Montaż ochronników przepięć 0,5/10 z wykonaniem uziemienia R<10Ω - 2kpl.
3) Montaż haka wieszakowego odciągowego – 2kpl.
4) Montaż zacisków odgałęźnych – 2kpl.
5) Montaż uchwytu przelotowego – 2kpl.
6) Montaż uchwytu odciągowego – 2kpl.
7) Montaż opasek mocujących stalowych ocynkowanych – 2kpl.
8) Ułożenie linii kablowej YAKXS 5x25mm2 wraz z wprowadzeniem do słupów – 390 m.
9) Wykonanie wykopów wraz zasypaniem – 318m.
10) Ułożenie bednarki Fe/Zn 25x4mm2 – 390m.
11) Montaż uziomów pionowych 4 sztuki.
12) Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych h= 7m gr. ścianki słupa 4 mm na fundamencie prefabrykowanym F100 z wysięgnikiem dł. 1,5m kącie nachylenia 10o i oprawą oświetleniową LED 63W – 4000K (barwa neutralna biała) – 1 sztuka.
13) Montaż słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych ośmiokątnych h=7m gr. ścianki słupa 4 mm na fundamencie prefabrykowanym F100 z wysięgnikiem dł. 1m kącie nachylenia 10o i oprawą oświetleniową LED 53W – 4000K (barwa neutralna biała) – 10 sztuk.
14) Montaż naklejek energetycznych, wykonanie numeracji na słupach.
15) Montaż tabliczek zgodnie z załączonym rysunkiem do postępowania z informacją o realizacji zadania z KBO 2022 (szczegółowy opis w załączeniu do SWZ).
16) Wykonanie uziomów pionowych prętowych fi 16 – 1,5m – kpl. 4 zgodnie z załączonym załącznikiem do SWZ – schematem ideowym.
17) Ułożenie linii kablowej w słupie oświetleniowym z wysięgnikiem YDY 3x2,5mm2 – 60m.
18) Montaż instalacyjnych złącz kablowych z zabezpieczeniem DO1 2A – 12 kpl.
19) Wykonanie przycisków wraz z ułożeniem rury osłonowej karbowanej z zewnątrz gładkościennej w wewnątrz fi 75 wraz z wciągnięciem linii kablowej w obrębie drzew - 24 sztuki – 80m.
20) Wykonanie równomiernego obciążenia na obwodach – fazach z szafki przy ul. Orlików na oświetleniu ul. Orlików i Północnej w związku z przyłączeniem oświetlenie LED.
(Zmierzone obciążenia w SO ZDiT F1-13,2A, F2-11A, F3-7A).
21) Montaż w słupie oświetleniowym na ul. Starowiejskiej (pierwszy słup) – przekaźnika czasowego załączenia oświetlenia LED.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną do SWZ. Realizacja zadania zgodnie z załącznikiem schematem ideowym – etap I.
Zadanie budowy oświetlenia na ul. Starowiejskiej, będzie realizowane w etapach.
(Wszystkie zapisy w projekcie zapisane jako ZDM, należy przy realizacji zadania zamienić na ZDiT).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
Część 1:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- min. 2 zadania obejmujące budowę/ przebudowę oświetlenia drogowego
za kwotę min 150.000,00 zł brutto każde zadanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy
ci składają jeden wspólny ww. dokument.
b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają n/w uprawienia i doświadczenie:
- jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która będzie pełnić przy realizacji tego zamówienia funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będzie posiadał kwalifikacje grupy „D” i „E”.
Część 2:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- min. 2 zadania obejmujące budowę/ przebudowę oświetlenia drogowego za kwotę min 100.000,00 zł brutto każde zadanie.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które posiadają n/w uprawnienia i doświadczenie:
- jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która będzie pełnić przy realizacji tego zamówienia funkcję kierownika robót w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz będzie posiadał kwalifikacje grupy „D” i „E”.
Uwaga:
1. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych robót we wszystkich częściach o ile spełniając warunki dla określonej części.
2. Roboty budowlane muszą być wykonane w ramach oddzielnych części (umów).
3. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, ta sama osoba może pełnić funkcje kierownika robót na wszystkich częściach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
b) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ).
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.
Podmiotowe środki dowodowe wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć na wezwanie, o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy:
1) na potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SWZ:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn nie zależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik Nr 6);
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 7);
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie
b) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe:
a) opis rozwiązań równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie
b) oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy złożyć składając ofertę:
1) formularz oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Wykonawcy ci składają jeden wspólny ww. dokument.
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy,
podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3);
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Załączniku Nr 2 do SWZ (Formularz oferty) dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z tych Wykonawców.
5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców, w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium należy wnieść w wysokości:
- Część 1 – 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;
- Część 2 – 1 300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego;

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 3.
5. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy, która nie prowadzi do modyfikacji ogólnego charakteru Umowy, a także w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, mające wpływ na termin, sposób lub zakres realizacji Przedmiotu Umowy – zmiany polegać będą na dostosowaniu Umowy do zmienionych przepisów prawa z zachowaniem ogólnego charakteru umowy,
2) wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy lub wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego i skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w § 2 ust 1 Umowy – zmiany polegać będą na zmianie terminu realizacji Umowy. Termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmiany,
3) zaistnienia siły wyższej, która ma wpływ na prawidłową realizację przedmiotu umowy, przez którą na potrzeby umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy oraz którego Strony nie mogły uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, kataklizmy wywołane siłami przyrody, zarządzenia władz,
4) konieczności wykonania robót zamiennych na skutek wprowadzenia istotnych bądź nieistotnych zmian w dokumentacji,
2. Przypadki wymienione w § 12 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) umowy, mogą między innymi rzutować na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy z ww. powodów nie może powodować dodatkowych roszczeń wobec Zamawiającego ze strony Wykonawcy.
3. Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych
w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem wszczęcia. Jeżeli w jakimkolwiek dokumencie złożonym przez Wykonawcę wskazane zostaną kwoty wyrażone w walucie nie znajdującej się aktualnie w obrocie, Zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na złotówki na podstawie ostatniego średniego miesięcznego kursu złotego w stosunku do tych walut, ujawnionego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego.
2. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli już są znani.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”.
4. Zamawiający wszelkie kwestie związane z podwykonawstwem uregulował w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 9 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.