eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-08-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamowienia.um.warszawa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c59aa424-fdfe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00366833

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035732/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238919

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TPBN.23.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1193249,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

* Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie.

* Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

* W związku z obowiązkiem umieszczenia tablicy informacyjnej wskazującej źródło finansowania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i umieszczenia tablicy informacyjnej.

* Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest spełniać obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zamawiający, na każdym etapie realizacji, ma prawo do weryfikacji powyższego wymogu poprzez żądanie stosownego oświadczenia od Wykonawcy i/ lub poprzez weryfikację odpowiednich dokumentów dotyczących tych pojazdów”.

* Zamawiający informuje, iż krótkie opisy alternatywne zawarte są w projekcie wykonawczym.

* Zamawiający informuje o możliwości udostepnienia dokumentacji na żądanie wnioskodawcy w trybie określonym w art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (np. poprzez dostęp fizyczny w siedzibie zamawiającego, stworzenie opisu alternatywnego na żądanie – forma udostępnienia będzie ustalona z wnioskującym).

* Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy zobowiązany jest zatrudniać, pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty budowlano - konstrukcyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1398534,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1576737 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1398534,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Complexe Sportif Grażyna Kowalska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1250112373

7.3.4) Miejscowość: Tłuszcz

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1398534,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.