eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIELNICA WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525966300179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Krakowska 257

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-133

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wlochy.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wlochy.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c59aa424-fdfe-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238919

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035732/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji korzystania dla Wykonawców, która jest udostępniona na platformie zakupowej
Zamawiającego w zakładce „Baza wiedzy/Plany zamówień publicznych”.

2. Zamawiający wskazuje podstawowe informacje dotyczące Systemu, o których mowa w art. 67 ustawy Pzp:
a) Niezbędne wymagania sprzętowe:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
b) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL,
XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
c) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania Ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar;
• Czas przeprocesowania transakcji może być różny w zależności od obciążenia serwera, co należy uwzględnić przy składaniu
oferty.
d) Informacje dodatkowe:
• Osoba składająca (podpisująca) ofertę musi posiadać kwalifikowany podpis osobisty. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty
zapoznanie się przez Wykonawcę z wymaganiami podmiotów autoryzujących tożsamość w zakresie sprzętu i oprogramowania
niezbędnego do posługiwania się danym formatem podpisu.
• Dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES;
• Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Prezydent m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5;

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@um.warszawa.pl;

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie”.

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem;

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, natomiast w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO;
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TPBN.23.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1193249,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

* Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na przebudowie boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B w Warszawie.

* Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

* W związku z obowiązkiem umieszczenia tablicy informacyjnej wskazującej źródło finansowania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i umieszczenia tablicy informacyjnej.

* Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest spełniać obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziału pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Zamawiający, na każdym etapie realizacji, ma prawo do weryfikacji powyższego wymogu poprzez żądanie stosownego oświadczenia od Wykonawcy i/ lub poprzez weryfikację odpowiednich dokumentów dotyczących tych pojazdów”.

* Zamawiający informuje, iż krótkie opisy alternatywne zawarte są w projekcie wykonawczym.

* Zamawiający informuje o możliwości udostepnienia dokumentacji na żądanie wnioskodawcy w trybie określonym w art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (np. poprzez dostęp fizyczny w siedzibie zamawiającego, stworzenie opisu alternatywnego na żądanie – forma udostępnienia będzie ustalona z wnioskującym).

* Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy zobowiązany jest zatrudniać, pracownika/ów bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych na umowę o pracę. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty budowlano - konstrukcyjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców i nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz badania i oceny ofert.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu - podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w:
1.1.1. art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
1.1.2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 700 000,00 zł. (siedemset złotych).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie oceniany łącznie.;
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej - warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.2.4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał:
co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na: wykonaniu remontu, budowy, przebudowy lub wymiany nawierzchni boisk wraz z liniowym odwodnieniem i oświetleniem, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (siedemset tysięcy).
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej musi wykazać spełnienie – co najmniej jeden z Wykonawców.
1.2.4.2. dysponuje na czas realizacji zamówienia osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, spełniającymi następujące wymagania:
a) 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) 1 kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, pozostają ważne, jeżeli odpowiadają wymienionym wyżej specjalnościom budowlanym;

W przypadku osób, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie poza terytorium RP, osoby te muszą posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w ww. specjalności, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie oceniany łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);

2.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ Cz. III pkt. 1.2.3 - potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa wyżej w lit. a), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Wykazu robót budowlanych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ Cz. III pkt. 1.2.4.1. - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; Wykaz robót budowlanych należy sporządzić w oparciu o załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykazu osób w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ Cz. III 1.2.4.2., skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób należy sporządzić w oparciu o załącznik nr 6 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
2. dokument potwierdzający wniesienie wadium;
3. Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

21000 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. W tym celu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) precyzować zakres umocowania;
c) wskazywać pełnomocnika;
d) wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
6. Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie musi podpisać się na pełnomocnictwie, zgodnie z reprezentacją danego podmiotu.
Zasady sporządzenia i załączenia pełnomocnictwa do oferty zostały opisane w SWZ Cz. VII pkt. 1.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.
2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy, w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zmiany przepisów prawa bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy - dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,
2) w przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust 1 pkt 3) ustawy pzp dotyczących realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w PPU.
3. Dopuszcza się zmianę której konieczność spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
4. Dopuszcza się również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości zawartej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub zawieszenie terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień określonych w PPU.
6. Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę. :
1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
2) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
Zmiany do umowy zostały uregulowane w PPU § 12.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.