eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012146065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jerozolimskie 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-001

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@poltransplant.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.poltransplant.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant"

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Transplantologia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania KRE ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami EDDT.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35bef166-1811-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299131/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/POL/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowej organizacji dwudniowego stacjonarnego spotkania Komitetu Rady Europy (KRE) ds. Przeszczepiania Tkanek i Narządów oraz jednodniowej hybrydowej konferencji prasowej i naukowej w związku z obchodami Europejskiego Dnia Donacji i Transplantacji (EDDT).

4.5.3.) Główny kod CPV: 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW

64216000-3 - Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji

64224000-2 - Usługi telekonferencyjne

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

79810000-5 - Usługi drukowania

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

79960000-1 - Usługi fotograficzne i pomocnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149100,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 184507,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 184507,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Miami Design sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: MP Perfect Paweł Mitura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213965787

7.3.3) Ulica: Kwiatowa 12/14/16 lok 40

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-579

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 184507,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-06 do 2022-10-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.