eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części: Część 1 - 9Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części: Część 1 - 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD Oddział w Rzeszowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01751157500122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Legionów 20

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gddkia.eb2b.com.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części: Część 1 - 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-206e32d2-ebdf-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366671

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073859/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa brd na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na 9 części: dr. nr 28,77,84,94

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00211297/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: O/RZ.D-3.2411.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 28410000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 1. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 28 w województwie podkarpackim.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 1880000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 2. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK77 w województwie podkarpackim.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 2140000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 3. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK84 w województwie podkarpackim.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 680000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 4. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 28 w m. Jaszczew i na DK 94 w m. Piaski.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 600000,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 5. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, Sławęcin oraz na DK 77 w m. Żurawica.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 990000,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 6. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 77 w m. Rudnik nad Sanem i Duńkowiczki.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 320000,00 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 7. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 94 w m. Krasne, Nagawczyna, Tuczempy.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 850000,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 8. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK9 w woj. podkarpackim.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 7850000,00 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych województwa podkarpackiego z podziałem na części:
Część 9. Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w woj. Podkarpackim (zadanie nr 2).
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników przejść dla pieszych, wysp kanalizujących oraz zmiany oznakowania. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w PFU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233130-9 - Roboty budowlane zakresie dróg krajowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 13100000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. ELRES Sp. z o.o.
35-105 Rzeszów, ul. Boya – Żeleńskiego 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 10) ustawy Pzp,
3. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 10) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp,
3. BRU-DRÓG Mateusz Strenczak
37-500 Jarosław, ul. Skarbowskiego 14/38,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp,
3. BROSS KUSEK i SOBECKI Spółka Jawna
33-100 Tarnów, Plac Więźniów Kl. Auschwitz 1
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp,
4. ENERGOSIECI PODKARPACIE Sp. z o.o.
36-060 Głogów Małopolski, ul. Maksymiliana Kolbego 28,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu zostały złożone oferty przez Wykonawców:
1. Sikora Sylwia MATBUD
36-040 Boguchwała, ul. Grunwaldzka 40,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
2. InQubator Sp. z o.o.
00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4,
która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i art. 226 ust. 1
pkt 10) ustawy Pzp.
W związku z powyższym w postępowaniu zostały odrzucone wszystkie złożone oferty.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.