eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemianowice Śląskie › Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w ramach projektu pn. "Siemianowickie SmartLaby"Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w ramach projektu pn. "Siemianowickie SmartLaby"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 10

1.5.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pz_sprzet_smartlaby@um.siemianowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w ramach projektu pn. "Siemianowickie SmartLaby"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22b6862c-3d6d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007218/54/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich

1.2.18 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich

1.2.19 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

1.2.20 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich

1.2.21 Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Siemianowickie SmartLaby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,101246,dab3507443c4768942a27d1f77af1793.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,101246,dab3507443c4768942a27d1f77af1793.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
1.1. Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,101246,dab3507443c4768942a27d1f77af1793.html
albo
1.2. poczty elektronicznej: pz_sprzet_smartlaby@um.siemianowice.pl
z zastrzeżeniem, iż Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy, o której mowa w ppkt 1.1. powyżej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Rozdziale XI SWZ.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy złożyć w oryginale.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, oraz w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „Pzp”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Jana Pawła II 10;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10, e-mail: iod@um.siemianowice.pl, tel. 32 760 52 82;
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w ramach projektu pn. „Siemianowickie SmartLaby”, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji;
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
6. obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pan/Pani:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących;
b. w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający działając na podstawie art. 75 Pzp może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
c. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych- z zastrzeżeniem przepisów art. 19 ust. 2 Pzp oraz art. 76 Pzp;
d. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przepisu art. 19 ust. 3 Pzp oraz art. 74 ust. 3 Pzp;
e. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa), gdy uznają Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SE.271.14.2022; ZP.rp.46.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 1 w Siemianowicach Śląskich.
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu TIK: komputerów, oprogramowania użytkowego i robotów edukacyjnych do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Siemianowicach Śląskich.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 został zawarty
w Dodatku nr 3a do SWZ.
3) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą Opis oferowanego serwera, według Dodatku nr 4a do SWZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 5 do SWZ).
5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności określonymi w Dodatku nr 3a do SWZ. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca składając Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz robota edukacyjnego, według Dodatku nr 4a do SWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego kryteria stosowane w celu oceny równoważności określone w Dodatku nr 3a do SWZ.
6) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
7) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
1)cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt,
2)okres gwarancji (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu TIK: komputerów, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 4 im. Witolda Budryka w Siemianowicach Śląskich.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 został zawarty
w Dodatku nr 3b do SWZ.
3) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej, według Dodatku nr 4b do SWZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 5 do SWZ).
5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności określonymi w Dodatku nr 3b do SWZ. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca składając Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej, według Dodatku nr 4b do SWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego kryteria stosowane w celu oceny równoważności określone w Dodatku nr 3b do SWZ.
6) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
7) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
1)cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt,
2)okres gwarancji (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 8 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu TIK: komputerów, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej i tabletów do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 3 został zawarty
w Dodatku nr 3c do SWZ.
3) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej i tabletu, według Dodatku nr 4c do SWZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 5 do SWZ).
5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności określonymi w Dodatku nr 3c do SWZ. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca składając Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej i tabletu, według Dodatku nr 4c do SWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego kryteria stosowane w celu oceny równoważności określone w Dodatku nr 3c do SWZ.
6) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
7) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
1)cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt,
2)okres gwarancji (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu TIK: komputerów, oprogramowania użytkowego i tablicy interaktywnej do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 9 im. Juliusza Ligonia w Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 został zawarty
w Dodatku nr 3d do SWZ.
3) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego i tablicy interaktywnej, według Dodatku nr 4d do SWZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 5 do SWZ).
5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności określonymi w Dodatku nr 3d do SWZ. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca składając Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego i tablicy interaktywnej, według Dodatku nr 4d do SWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego kryteria stosowane w celu oceny równoważności określone w Dodatku nr 3d do SWZ.
6) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
7) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
1)cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt,
2)okres gwarancji (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu TIK do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich
1) Zamówienie obejmuje zakup i dostawę sprzętu TIK: komputerów, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej i tabletów do pracowni SmartLAB w Szkole Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 4 został zawarty
w Dodatku nr 3e do SWZ.
3) W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ, Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej i tabletu, według Dodatku nr 4e do SWZ.
4) Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy (Dodatek nr 5 do SWZ).
5) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z kryteriami stosowanymi w celu oceny równoważności określonymi w Dodatku nr 3e do SWZ. W przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne Wykonawca składając Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej i tabletu, według Dodatku nr 4e do SWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają określone przez Zamawiającego kryteria stosowane w celu oceny równoważności określone w Dodatku nr 3e do SWZ.
6) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
7) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie określił wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp.
8) Zamawiający nie żąda od Wykonawcy etykiety oraz nie wskazuje mających zastosowanie wymagań określonej etykiety, o których mowa w art. 104 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

30213200-7 - Komputer tablet

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu następujące kryteria:
1)cena brutto (waga - 60%), 1%=1 pkt,
2)okres gwarancji (waga - 40%) 1%=1pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.1.1. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ przez Zamawiającego
Uwaga:
Zamawiający żąda Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 2 ust.1 pkt 7 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz zgodnie z art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r. poz. 835).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.6. Przedmiotowe środki dowodowe, składane na potwierdzenie, iż oferowane przez Wykonawcę dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:
1.6.1. W odniesieniu do Części 1 - Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz robota edukacyjnego. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4a do SWZ.
1.6.2. W odniesieniu do Części 2 - Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4b do SWZ.
1.6.3. W odniesieniu do Części 3 – Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej oraz tabletu. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4c do SWZ.
1.6.4. W odniesieniu do Części 4 – Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4d do SWZ.
1.6.5. W odniesieniu do Części 5 - Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej oraz tabletu. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4e do SWZ.
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, ww. Opis/ -y składają wspólnie).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu:
1.7.1. W odniesieniu do Części 1 - Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz robota edukacyjnego. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4a do SWZ.
1.7.2. W odniesieniu do Części 2 - Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4b do SWZ.
1.7.3. W odniesieniu do Części 3 – Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej oraz tabletu. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4c do SWZ.
1.7.4. W odniesieniu do Części 4 – Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego oraz tablicy interaktywnej. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4d do SWZ.
1.7.5. W odniesieniu do Części 5 – Opis oferowanego sprzętu komputerowego, oprogramowania użytkowego, tablicy interaktywnej oraz tabletu. Wzór Opisu stanowi Dodatek nr 4e do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.
1.1. Ofertę w odniesieniu do danej Części należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio: Dodatek nr 1a do SWZ, Dodatek nr 1b do SWZ, Dodatek nr 1c, Dodatek nr 1d, Dodatek nr 1e.
1.2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale IX SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale X ust. 3 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Dodatek nr 2 do SWZ.
1.3. Zamawiający nie określił, w odniesieniu do każdej z Części, szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, wobec powyższego nie żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do danej Części.
1.4. Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. powyżej w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.1. poniżej.
1.5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2. składają odrębnie wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy/każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Dodatek nr 2 do SWZ).
2. Do oferty, wykonawca załącza również:
2.1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2.2. pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):
2.2.1. gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2.1. powyżej, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa,
2.2.2. w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego tych wykonawców, należy załączyć do oferty. Zamawiający zaleca, aby Pełnomocnictwo zawierało w szczególności wskazanie: nazwy postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
2.2.3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa pkt 2.1. powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) zobowiązani są do złożenia wraz ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowią: Dodatek nr 5 do SWZ – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5
2. Złożenie oferty w odniesieniu do danej Części jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych
postanowień umowy.
3. Zamawiający, zgodnie z art.455 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość zmiany umowy w
stosunku do treści złożonej oferty, zgodnie z warunkami określonymi w dodatku nr 5 do SWZ – w odniesieniu do Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://umsiemianowice.logintrade.net/zapytania_email,101246,dab3507443c4768942a27d1f77af1793.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Ofertę należy złożyć na Platformie do dnia 05.10.2022 r., do godziny 09:00:00.
2. W oparciu o art. 7 ust 1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022r. poz. 835) Zamawiający,
wykluczy z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
3. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Siemianowickie SmartLaby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.