eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchomie › Dostawa sprzętu komputerowego w gminie Tuchomie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego w gminie Tuchomie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUCHOMIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979594

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Tuchomie

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-133

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tuchomie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tuchomie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego w gminie Tuchomie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d962c33-3e52-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00366418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019396/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa sprzętu komputerowego w gminie Tuchomie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego: Zadanie nr 1: „Cyfrowa gmina” i Zadanie nr 2:„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym–Granty PPGR”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków):
2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email (adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej Specyfikacji).
2.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
3. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku4 Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Ofertę/wniosek należy sporządzić w języku polskim.
5. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
5.1. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
5.2. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5.3. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
5.3.1. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5.3.2. zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
5.3.3. dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
5.3.4. przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
5.3.5. udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
5.3.6. archiwizacji postępowania.
5.4. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
5.5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
5.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
5.6.1. prawo dostępu do danych (art. 15),
5.6.2. prawo sprostowania danych (art. 16),
5.6.3. prawo do usunięcia danych (art. 17),
5.6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
5.6.5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5.7. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
5.7.1. prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
5.7.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
5.7.3. prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
5.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
5.9. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 5.6 lub 5.7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
5.10. Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.4.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z transportem sprzętu komputerowego w gminie Tuchomie, na co składa się:
• Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z usługą wdrożenia w gminie Tuchomie, celem podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport przedmiotowego sprzętu spełniającego wymagania opisane w załączniku do SWZ nr 4.1 (dla zadania nr 1), nr 4.2. (dla zadania nr 2) –(Parametry techniczne sprzętu komputerowego) do Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
Koszt dostawy, przygotowania sprzętu do użytku należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
Dostarczany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE – jeżeli są wymagane).
Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:
1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności
2) Elastyczność w użytkowaniu
3) Proste i intuicyjne użytkowanie
4) Czytelna informacja
5) Tolerancja na błędy
6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku
7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
8) Percepcja równości
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku do SWZ nr 4.1 (dla zadania nr 1), nr 4.2. (dla zadania nr 2) – (Opis przedmiotu zamówienia), z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji.
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów/źródła/szczególnego procesu który mógłby charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy).
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (jeżeli dotyczy).
Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji – jeżeli dotyczy wg załącznika nr 4.1, 4.2 do SWZ).
Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do licencji oprogramowania powyżej. Warunki równoważności: (szczegółowe warunki zostały określone w załączniku do SWZ nr 4.1, 4.2)
a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z minimum oprogramowaniem określonym w zał. nr 4.1, 4.2 do SWZ.
b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazane przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same formaty plików, parametry techniczne i funkcjonalne;
c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje oprogramowania określonego powyżej.
W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w ofercie, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania opisanego w SWZ przez Zamawiającego.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego:
Dla zadania nr 1: „Cyfrowa gmina” na postawie umowy powierzenia grantu nr 3978/2/2022.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48800000-6 - Systemy i serwery informacyjne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

30213100-6 - Komputery przenośne

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty w zakresie każdego z zadań nr 1,2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione poniżej:
1) Cena: 60% (waga)
2) Termin wykonania zamówienia: 40% (waga)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów dla danego zadania,tj. suma punktów = pkt kryterium cena
+ pkt kryterium termin wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z transportem sprzętu komputerowego w gminie Tuchomie, na co składa się:

• Zadanie nr 2: Dostawa laptopów – 22 szt.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport przedmiotowego sprzętu spełniającego wymagania opisane w załączniku do SWZ nr 4.1 (dla zadania nr 1), nr 4.2. (dla zadania nr 2) –(Parametry techniczne sprzętu komputerowego) do Urzędu Gminy Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie.
Koszt dostawy, przygotowania sprzętu do użytku należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.
Dostarczany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE – jeżeli są wymagane).
Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach:
1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności
2) Elastyczność w użytkowaniu
3) Proste i intuicyjne użytkowanie
4) Czytelna informacja
5) Tolerancja na błędy
6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku
7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania
8) Percepcja równości
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku do SWZ nr 4.1 (dla zadania nr 1), nr 4.2. (dla zadania nr 2) – (Opis przedmiotu zamówienia), z tym, że zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w w/w dokumentacji.
W przypadku użycia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz „lub równoważne".
W przypadku, gdy w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia zostały użyte znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów/źródła/szczególnego procesu który mógłby charakteryzować produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca stosujący materiały równoważne zobowiązuje się do zastosowania materiałów o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji.
Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami (jeżeli dotyczy).
Użycie w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego (jeżeli dotyczy).
Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania wynikające z art. 100 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji – jeżeli dotyczy wg załącznika nr 4.1, 4.2 do SWZ).
Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do licencji oprogramowania powyżej. Warunki równoważności: (szczegółowe warunki zostały określone w załączniku do SWZ nr 4.1, 4.2)
a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z minimum oprogramowaniem określonym w zał. nr 4.1, 4.2 do SWZ.
b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazane przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same formaty plików, parametry techniczne i funkcjonalne;
c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje oprogramowania określonego powyżej.
W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania w ofercie, że funkcjonalność oferowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania opisanego w SWZ przez Zamawiającego.
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego:
Dla zadania nr 2: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na postawie umowy powierzenia grantu nr 34/2022.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

31710000-6 - Sprzęt elektroniczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty w zakresie każdego z zadań nr 1,2 zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert
przedstawione poniżej:
1) Cena: 60% (waga)
2) Termin wykonania zamówienia: 40% (waga)
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów dla danego zadania,tj. suma punktów = pkt kryterium cena
+ pkt kryterium termin wykonania zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla zadania nr 1-2.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla zadania nr 1-2.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dla zadania nr 1-2.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Dla zadania nr 1 Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości - opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga dla zadania/części nr 1 aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej jednej dostawy klastra wysokiej dostępności opartego o Microsoft Hyper-V Serwer o wartości minimum 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (brutto) wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) Zamawiający wymaga dla zadania/części nr 1 aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum:
• jedną osobą z tytułem Microsoft Certified Technology Specialist z zakresu konfiguracji Active Directory w tym posiadanie certyfikatu, minimum Windows 2008.

2.4.2. Dla zadania nr 2 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ dla zadania/części nr 1 podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
Dla zadania nr 1 w celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w pkt. VI.2 ppkt. 2.4) SWZ należy na wezwanie zamawiającego złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz dostaw dla zadania nr 1 wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

2) wykaz osób dla zadania nr 1 skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający nie żąda dla zadania/części nr 2 podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik. do SWZ nr 1
1.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu (art. 125 ust. 1) - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – załącznik do SWZ nr 2.
1.3. Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3.3. (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (jeżeli dotyczy) - załącznik. do SWZ nr 7.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.2. składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1.2., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy).
1.6. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegających się w przypadku okoliczności zawartych w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dot. z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3.2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.
3.3. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.
3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3.5. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3.6. Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VII "Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia" w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy dla danego zadania nr 1,2, zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach i okolicznościach opisanych szczegółowo we wzorach umowy, stanowiący załącznik do SWZ nr 3.1, 3.2, które zawierają m.in.:
Dla zadania nr1:
1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia (..):
1.2. zmiany wynagrodzenia i wielkości przedmiotu zamówienia(..):
1.3. zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub zmiany parametrów realizowanego zamówienia(..):
1.4. Zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy(..),
1.5. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
1.5.1. Wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
1.5.2. Modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;
1.5.3. Istotne w rozumieniu w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki dokonania zmian dla poszczególnych zadań nr 1-3:
2.1. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
2.2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
2.3. Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać:
2.3.1. opis propozycji zmiany,
2.3.2. uzasadnienie zmiany,
2.3.3. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.
Dla zadania nr 2:
1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia(..):
1.2. zmiany wynagrodzenia i wielkości przedmiotu zamówienia(..):
1.3. zmiany sposobu spełnienia świadczenia lub zmiany parametrów realizowanego zamówienia(..):
1.4. Zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy(..),
1.5. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
1.5.1. Wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona;
1.5.2. Modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia;
1.5.3. Istotne w rozumieniu w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki dokonania zmian dla poszczególnych zadań:
2.1. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
2.2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
2.3. Wniosek, o którym mowa w ppkt. 2) musi zawierać:
2.3.1. opis propozycji zmiany,
2.3.2. uzasadnienie zmiany,
2.3.3. opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem-Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku-dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.