eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mys這wice › Dostawa w璕la opa這wego workowanego na potrzeby Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w sezonie zimowym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-09-27


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa w璕la opa這wego workowanego na potrzeby Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Miasto Mysowice

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Miejski Zarz康 Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271570799

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Partyzant闚 21

1.5.2.) Miejscowo嗆: Mys這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://mzgk.myslowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - samorz康owy zak豉d bud瞠towy

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa w璕la opa這wego workowanego na potrzeby Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-828e00a8-3e55-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00366252

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-27

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00014195/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 – Dostawy w璕la opa這wego na potrzeby Miejskiego Zarz康u Gospodarki Komunalnej w Mys這wicach w sezonie zimowym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://mzgk.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu:
1) miniPortalu kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAPu dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: mzgk@mzgk.myslowice.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚), zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie za po鈔ednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dost瘼nego na ePUAP oraz udost瘼nionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Zamawiaj帷y i Wykonawcy pos逝guj si numerem og這szenia (BZP lub ID post瘼owania).
2. Zamawiaj帷y mo瞠 r闚nie komunikowa si z Wykonawcami za pomoc poczty elektronicznej,
email: mzgk@mzgk.myslowice.pl
3. Dokumenty elektroniczne, sk豉dane s przez Wykonawc za po鈔ednictwem „Formularza do komunikacji” jako za陰czniki. Zamawiaj帷y dopuszcza r闚nie mo磧iwo嗆 sk豉dania dokument闚 elektronicznych za pomoc poczty elektronicznej, na wskazany powy瞠j adres email.
4. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych musi by zgody z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Wykonawca mo瞠 zwr鏂i si do zamawiaj帷ego z wnioskiem o wyja郾ienie tre軼i SWZ.
6. Zamawiaj帷y jest obowi您any udzieli wyja郾ie niezw這cznie, jednak nie p騧niej ni na 2 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert pod warunkiem, 瞠 wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ wp造n掖 do zamawiaj帷ego nie p騧niej ni na 4 dni przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
7. Je瞠li zamawiaj帷y nie udzieli wyja郾ie w terminie, o kt鏎ym mowa w pkt. 6 przed逝瘸 termin sk豉dania ofert o czas niezb璠ny do zapoznania si wszystkich zainteresowanych wykonawc闚 z wyja郾ieniami niezb璠nymi do nale篡tego przygotowania i z這瞠nia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyja郾ienie tre軼i SWZ nie wp造n掖 w terminie, o kt鏎ym mowa w pkt. 6 Zamawiaj帷y nie ma obowi您ku udzielania wyja郾ie SWZ oraz obowi您ku przed逝瞠nia terminu sk豉dania ofert.
8. Przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert nie wp造wa na bieg terminu sk豉dania wniosku o wyja郾ienie tre軼i SWZ.
9. Spos鏏 z這瞠nia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w „Instrukcji u篡tkownika”, dost瘼nej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
10. Osoba wskazana do porozumiewania si z wykonawcami: El瘺ieta Kafka, e-mail: mzgk@mzgk.myslowice.pl

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna w sprawie danych osobowych opisania zosta豉 w Rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1) Dostarczany w璕iel musi spe軟ia ni瞠j wskazane parametry:
– Rodzaj: w璕iel kamienny do cel闚 energetycznych
– Sortyment: Groszek I (ekogroszek)
– Klasa: 22-10-06
– Typ: 31.1, 31.2, 32.1
– Warto嗆 opa這wa Qr: 22 - 28 MJ/kg
– Zawarto嗆 popio逝 Ar: do 10%
– Zawarto嗆 siarki Sr: do 0,8%
– Zawarto嗆 wilgoci Wr: do 10%
– Zawarto嗆 cz窷ci lotnych Vdaf: powy瞠j 28 %.
2) W璕iel b璠zie dostarczany do Zamawiaj帷ego partiami po 10 ton na podstawie pisemnych zlece.
3) Miejscem dostawy b璠zie siedziba Zamawiaj帷ego w Mys這wicach przy ulicy Partyzant闚 21.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09111210-5 - W璕iel kamienny

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna warto嗆 opcji oraz okoliczno軼i skorzystania z opcji:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do:
a) skorzystania z prawa opcji polegaj帷ego na zwi瘯szeniu ilo軼i dostarczanego w璕la opa這wego (ekogroszku) o nie wi璚ej ni 90% warto軼i zam闚ienia podstawowego;
b) zmniejszenia ilo軼i dostawy w璕la opa這wego (ekogroszku), stosownie do faktycznych potrzeb, bez prawa dochodzenia przez Wykonawc roszcze odszkodowawczych z tego tytu逝; minimalna ilo嗆 zam闚ionego w璕la opa這wego (ekogroszku) przez Zamawiaj帷ego wyniesie 30 ton.

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj帷y przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni, aktualnych na dzie z這瞠nia, nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
1) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Dokument winien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem;
2) o鈍iadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wz鏎 stanowi za陰cznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego i ustanowienia pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu.
b) Wszelka korespondencja b璠zie prowadzona przez zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zosta造 okre郵one w paragrafie 10 wzoru umowy - Za陰cznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-05 12:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-03

8.5.) Zamawiaj帷y przewiduje wyb鏎 najkorzystniejszej oferty z mo磧iwo軼i negocjacji: Tak

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.