eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › TC/13/2005.

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2005-08-12

POZYCJA 40852

OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH będące zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie - dostawy Oleśnica: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., do kontaktów: Jerczyński, ul. 11 Listopada, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3142043 w. 117, fax 071 3143958, e-mail: mgkol@poczta.onet.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: Zakład Gospodarki Cieplnej Miejskiej Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Jerczyński, ul. Ciepła 2, 56-400 Oleśnica, woj. Dolnośląskie, tel. 071 3984733, fax 071 3144645, e-mail: zgcolesnica@poczta.onet.pl. 3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1). 4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TC/13/2005. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 10.12.10.00 - Węgiel kamienny Kod CPV wg słownika 2008: 09.11.12.10 - Węgiel kamienny 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 2.3) Kategoria usług: 3) Rodzaj i wartość dostaw/usług: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do centralnej ciepłowni w Oleśnicy węgla kamiennego (PKWiU-10.10.1; CPV- 10121000-7 ) typu 31.2, w sortymencie M II o następujących parametrach kontraktowych odniesionych do stanu roboczego: - zawartość części lotnych: nie mniej niż 28 % - zawartość popiołu: nie więcej niż 18 % - zawartość wilgoci: nie więcej niż 15 % - zawartość siarki całkowitej nie wyższa niż 0,8 % - wartość opałowa: nie niższa niż 21 000 kJ/kg - klasa ziarnowa - nie więcej niż 40% ziarna 0-3 mm - współczynnik spiekalności RI nie wyższy niż 30 z uwzględnieniem maksymalnych odchyłek określonych w § 5 ust.7 projektu umowy. Ilość zamawianego węgla: 16 000 Mg. 4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 25.08.2005. 5) Inne informacje: Miejsce dostawy: Centralna Ciepłownia - 56-400 Oleśnica , ul. Ciepła 2 Centralna Ciepłownia posiada własną bocznicę kolejową umożliwiającą odbiór jednorazowo 25 szt 60 tonowych węglarek.

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: TC/13/2005.

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 04.08.2005.

SEKCJA AII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

AII. 1) Opis 1.1) Rodzaj zamówienia na roboty budowlane: wykonanie. 1.2) Rodzaj zamówienia na dostawy: kupno. 1.3) Czy jest to umowa ramowa: Nie. 1.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TC/13/2005. 1.5) Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do centralnej ciepłowni w Oleśnicy węgla kamiennego (PKWiU-10.10.1; CPV- 10121000-7 ) typu 31.2, w sortymencie M II o następujących parametrach kontraktowych odniesionych do stanu roboczego: -zawartość części lotnych: nie mniej niż 28 % -zawartość popiołu: nie więcej niż 18 % -zawartość wilgoci: nie więcej niż 15 % -zawartość siarki całkowitej nie wyższa niż 0,8 % -wartość opałowa: nie niższa niż 21 000 kJ/kg -klasa ziarnowa - nie więcej niż 40% ziarna 0-3 mm -współczynnik spiekalności RI nie wyższy niż 30 Ilość zamawianego węgla: 16 000 Mg. 1.6) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Centralna Ciepłownia - 56-400 Oleśnica , ul. Ciepła 2. Kod NUTS: 1.7) Podział zamówienia na części: Nie. 2) Wartość lub zakres zamówienia 2.1) Całkowita wartość lub zakres: Dostawa węgla kamiennego typu 31.2, w sortymencie M II o następujących parametrach kontraktowych odniesionych do stanu roboczego: zawartość części lotnych: nie mniej niż 28 % zawartość popiołu: nie więcej niż 18 % zawartość wilgoci: nie więcej niż 15 % zawartość siarki całkowitej nie wyższa niż 0,8 % wartość opałowa: nie niższa niż 21 000 kJ/kg klasa ziarnowa - nie więcej niż 40% ziarna 0-3 mm współczynnik spiekalności RI nie wyższy niż 30 Ilość zamawianego węgla: 16 000 Mg. 2.2) Opcje. Opis i termin, w którym mogą być wykonane: termin wykonania zamówienia 01.10.2005 r. do 30.01.2006 r.

SEKCJA AIII: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

AIII. 1) Warunki udziału w postępowaniu 1.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujące warunki: 1.posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności lub czynności obejmujących dostawy węgla kamiennego; 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4.uzyskali od Zamawiającego Warunki Udzielenia Zamówienia Sektorowego w sposób określony w ogłoszeniu; 5.wykonywali w okresie ostatnich 3 lat zamówienia o charakterze i wielkości porównywalnej z zakresem przedmiotowego zamówienia i wykonali je należycie; 6.zaakceptują warunki realizacji zamówienia, przedstawione w projekcie umowy; 7.zaoferują wykonanie całości zamówienia zgodnie z zakresem przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Udzielenia Zamówienia Sektorowego (SIWZS); 8.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 1.1.1) Stan prawny wymagane dokumenty: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 1.1.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa wymagane dokumenty: 1.informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej do limitu min. 1 000 000 złotych ( jeden milion złotych ), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.polisę lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej od kwoty nie mniejszej niż 1 000 000 zł ( jeden milion złotych ) bez względu na rodzaj szkód (deliktowe i kontraktowe). W przypadku braku takiego ubezpieczenia dopuszczalne jest złożenie oświadczenia następującej treści: Oświadczam, że w przypadku gdy moja firma zostanie wybrana w przetargu TC/13/2005 na dostawę węgla, to zobowiązuję się przed zawarciem umowy dostarczyć zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od kwoty nie niższej niż 1 000 000 zł ( jeden milion złotych ) bez względu na rodzaj szkód (deliktowe i kontraktowe). 3.dowód wniesienia wadium. 1.1.3) Zdolność techniczna wymagane dokumenty: 1.zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że parametry jakościowe węgla który będzie dostarczany zamawiającemu odpowiada parametrom wymaganym przez zamawiającego. 2.wykaz zrealizowanych dwóch dostaw węgla w okresie ostatnich trzech lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 1.2) Inne informacje: brak.

SEKCJA AIV: PROCEDURA

AIV. 1) Rodzaj procedury: negocjacje z uprzednim ogłoszeniem. 2) Inne informacje o charakterze administracyjnym 2.1) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: 24 PLN. Warunki i sposób płatności: wpłata w kasie zamawiającego lub przelew. 2.2) Planowane daty: Rozpoczęcia procedury: Rozpoczęcia robót budowlanych/dostaw/wykonania usług: 01.10.2005. Data zakończenia: 30.01.2006 lub Czas trwania zamówienia: 2.3) Język lub języki, w których należy sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

SEKCJA AVI: INNE INFORMACJE

AVI. 1) O ile dotyczy, wskazać, czy zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo oraz podać przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Zamówienie ma charakter powtarzający się okresowo. Termin pulikacji kolejnych ogłoszeń lipiec-sierpień 2006 r. 4) Informacje dodatkowe:

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.