eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gostynin › USŁUGI PRALNICZE NA BAZIE PRALNI WYKONAWCY IIOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI PRALNICZE NA BAZIE PRALNI WYKONAWCY II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 1

1.5.2.) Miejscowość: Gostynin

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 236 00 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI PRALNICZE NA BAZIE PRALNI WYKONAWCY II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44cf5ab7-3d6e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365076

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023540/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 USŁUGI PRALNICZE NA BAZIE PRALNI WYKONAWCY II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej zamowienia@spzoz-zalesie.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem referencyjnym ogłoszenia – SZP.26.16.2022.TP.MJ
8. Zamawiający dopuszcza również komunikację z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@spzoz-zalesie.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail
zamowienia@spzoz-zalesie.pl. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień zgodnie z art. 284 u.p.z.p.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią wyjaśnienia za obowiązującą należy przyjąć treść wyjaśnienia.
13. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.
14. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4/05/2016 r, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1, 09-500 Gostynin tel. 24/ 236 00 00, 24/235 80 90.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie, ul. Zalesie 1 jest Pan Marek Malczewski, dane kontaktowe: tel. 24/236 00 23, adres poczty elektronicznej: iod@spzoz-zalesie.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Usługi pralnicze na bazie pralni Wykonawcy”.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja przetargowa postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej "ustawa Pzp",
5) ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami wyłącznie zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz pod warunkiem zachowania poufności,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO2,
10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.26.16.2022.TP.MJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pralnicza na bazie pralni Wykonawcy, polegająca na praniu wodnym i chemicznym bielizny szpitalnej, obejmującej w szczególności: bieliznę pościelową (prześcieradła, poszwy, poszewki, podkłady, pokrowce na materace, poduszki), odzież pacjentów, odzież roboczą i ochronną, fartuchy, ręczniki, piżamy, materace, koce, pokrowce na sprzęt, worki, serwety oraz inną bieliznę szpitalną, z pełnym wykończeniem, tj. suszeniem, krochmaleniem, maglowaniem, prasowaniem, wykonywaniem drobnych napraw krawieckich, odkażaniem – zgodnie ze szczegółowym wykazem bielizny szpitalnej stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 tego Rozdziału obejmuje transport, załadunek, rozładunek bezpośrednio do punktu odbioru i wydawania bielizny szpitalnej, o którym mowa w ust. 3 tego Rozdziału.
3. Punkt odbioru i wydawania bielizny szpitalnej, o którym mowa w ust. 3 tego Rozdziału znajduje się na terenie Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, adres: ul. Zalesie 1, kod: 09-500, miejscowość: Gostynin.
4. Strony niniejszego zamówienia zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi na rzecz poniżej wymienionych komórek organizacyjnych i oddziałów szpitalnych, tj.:
1) Izba Przyjęć (Pawilon nr 1);
2) Zarząd ogólny
3) Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej – RP – (Pawilon nr 1);
4) Dział Farmacji Szpitalnej – (Pawilon nr 1);
5) Ambulatorium ogólne – (Pawilon nr 1);
6) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej – (Pawilon nr 1);
7) Zakład Opiekuńczo Leczniczy – ZOL – (Pawilon nr 2);
8) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej – RN – (Pawilon nr 3);
9) Oddział Psychiatryczny III – (Pawilon nr 3);
10) Oddział Psychogeriatrii – PG – (Pawilon nr 6);
11) Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – COTUA – (Pawilon nr 6);
12) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – OLAZA – (Pawilon nr 6);
13) Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – (Pawilon nr 6);
14) Oddział Psychiatryczny V – (Pawilon nr 7);
15) Oddział Psychiatryczny VI – (Pawilon nr 7);
16) Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży – (Pawilon nr 1);
17) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci – (Pawilon nr 1);
18) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – (Pawilon nr 1).
5. Usługa winna być świadczona zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od asortymentu bielizny oraz technologią i warunkami obowiązującymi w podmiotach leczniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 469) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach , ustawą z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2022 poz. 1657), ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm), oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2088 z późn. zm,), oraz zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie właściwej realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia.
6. Szacunkowa ilość bielizny szpitalnej oddanej do prania w okresie trwania umowy, tj.: przez okres 12 miesięcy wyniesie min. 56 000 kg, z zastrzeżeniem, iż faktyczny zakres usługi, o której mowa w tym Rozdziale uzależniony będzie od potrzeb Zamawiającego, w zależności od ilości hospitalizowanych pacjentów.
7. Faktyczne ilości oddanej bielizny szpitalnej ze wskazaniem asortymentu oraz ogólnej wagi określone będą na druku zbiorczym oddanej i wydanej bielizny szpitalnej, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu umowy.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał system RFID HF do radiowej identyfikacji i bezdotykowego liczenia brudnej bielizny szpitalnej. System powinien zapewniać identyfikację i ewidencję przekazywanej do prania bielizny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98315000-4 - Usługi prasowania

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający porówna i oceni na podstawie kryteriów merytorycznych, o których mowa
w niniejszym rozdziale, jedynie oferty nie odrzucone.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) CENA (brutto) - 60

Kryterium
Waga kryterium
CENA
60%
CZAS ROZPATRZENIA REKLAMACJI
40%
RAZEM
100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca mieści się w skali od 0 do 60 punktów.
Ocena wartości ceny oferty jest obliczana według przedstawionego wzoru:

C min
C = ----------- x maksymalna liczba punktów
C of

C min - cena minimalna
C of - cena oferowana
Maksymalna liczba punktów - 60

2) CZAS ROZPATRZENIA REKLAMACJI - 40%

a) Wykonawca musi zaoferować czas rozpatrzenia reklamacji:
- liczony w dniach,
- nie dłuższy niż 4 dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, od momentu złożenia reklamacji na piśmie i przesłanej faksem lub e-mailem. Dni wolne sobota, niedziela oraz dni ustawowo wolne od pracy nie będą liczone do czasu rozpatrzenia reklamacji.
- nie krótszy niż 1 dzień roboczy, tj. od poniedziałku do piątku, od momentu złożenia reklamacji na piśmie i przesłanej faksem lub e-mailem.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował czas rozpatrzenia reklamacji wyrażony w pełnych dniach.

Punktacja do kryterium CZAS ROZPATRZENIA REKLAMACJI:
- 1 dzień roboczy – 40 pkt.
- 2 dni robocze – 30 pkt.
- 3 dni robocze - 20 pkt.
- 4 dni robocze – 10 pkt.
- w przypadku zaoferowania w kryterium CZAS ROZPATRZENIA REKLAMACJI, czasu dłuższego niż 4 dni robocze oraz braku podania czasu rozpatrzenia reklamacji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych za kryterium CENY i CZASU ROZPATRZENIA REKLAMACJI. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu wszystkich kryteriów: 100
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia stosownych dokumentów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- posiada dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż: 250 000 PLN
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- wykonał lub wykonuje co najmniej jedną główną usługę polegającą na wykonywaniu usług pralniczych przez okres co najmniej 12 miesięcy na sumę nie mniejszą niż 200 000 PLN o charakterze związanym z przedmiotem niniejszego zamówienia w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi:
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację do dysponowania tymi osobami.
- oświadczenie, że Wykonawca posiada agregat do czyszczenia chemicznego oraz komorę do dezynfekcji materaców, koców, poduszek i kołder. Komora i agregat znajdują się w miejscu świadczenia usługi pralniczej, o której mowa w Rozdziale VI niniejszej SWZ (załącznik nr 11 do SWZ).
- oświadczenie, że pralnia Wykonawcy, w której świadczona będzie usługa pralnicza, o której mowa w Rozdziale VI niniejszej SWZ, posiada funkcjonujący system RFID HF, w tym odpowiednie urządzenie, oprogramowanie i doświadczenie umożliwiające identyfikację i ewidencję bielizny szpitalnej Zamawiającego (załącznik nr 15 do SWZ).

Ocena spełniania wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty określone w Rozdziale XIV niniejszej specyfikacji „INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH: jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy” metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: FO – zał. nr 1 do SWZ; proj. umowy – zał. nr 2 do SWZ; klauzula RODO–zał. nr 4 do umowy;
szczeg. wykaz biel. Szpit.–zał. nr 1 do umowy, druk zbiorczy–zał. nr 2 do umowy; karta rekl. Biel. Szpit.– zał. nr 3 do umowy; proj. umowy najmu–zał. nr 16 do SWZ; ośw.-zał. nr 3 do SWZ w zakr. Wsk. w Rozdz. VIII;
ośw.-zał. nr 4 do SWZ - w zakr. Wskaz. w Rozdz. IX; ośw.–zał. nr 8 do SWZ; ośw.–załącznik nr 7 do SWZ,
ośw. RODO – zał. nr 6 do SWZ. Oświadczenie, o których mowa w ust. 3, 8, 9, 10 i 11 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
Ośw. Skł. jest pod ryg. Niew. w for. Elektr. lub w post. Elektr. opatrz. Kwalif. Pod. Elektr. lub podp. zaufanym lub podp.osob.
Pełnom. powinno zostać złoż. w for. Elektr.lub w post. Elektr. opatrz. Podp. Zauf. lub podp. Osob. Dop. się przedł. Elektr. kopii dok. Pośw. za zg. z oryg. przez notar. tj. podp. Kwalif. Podp. Elektr. osoby pos. upr. Notar. Ośw.-zał. nr 14 do SWZ; Ośw.-zał. 11 do SWZ; Ośw.-zał. nr 12 do SWZ; Ośw.-zał. nr 13 do SWZ.
Ośw.-zał. nr 15 do SWZ; Szczeg. opis organiz.-techn. Ofer. Spos. Prania; Wykaz środ. Pior. Używ. do prania biel. Szpit. Atest higien. na folię/worki do pakow. i trans.ortu biel. i odzieży szpit. Wyd. przez Nar. Instytut Zdr. Publ.–PZH; Dow. Wnies. Wadium; KRS lub CeiD; Ośw.- zał. nr 5 do SWZ; Polisa OC-nie mniejsza niż: 250 000 PLN; Wyk. usług–zał. nr 9 do SWZ na sumę nie mniejszą niż 200 000 PLN o char. zw. z przedm. Zam.; Wykaz osób-załą. nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: FO – zał. nr 1 do SWZ; proj. umowy – zał. nr 2 do SWZ; klauzula RODO–zał. nr 4 do umowy;
szczeg. wykaz biel. Szpit.–zał. nr 1 do umowy, druk zbiorczy–zał. nr 2 do umowy; karta rekl. Biel. Szpit.– zał. nr 3 do umowy; proj. umowy najmu–zał. nr 16 do SWZ; ośw.-zał. nr 3 do SWZ w zakr. Wsk. w Rozdz. VIII;
ośw.-zał. nr 4 do SWZ - w zakr. Wskaz. w Rozdz. IX; ośw.–zał. nr 8 do SWZ; ośw.–załącznik nr 7 do SWZ,
ośw. RODO – zał. nr 6 do SWZ. Oświadczenie, o których mowa w ust. 3, 8, 9, 10 i 11 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
Ośw. Skł. jest pod ryg. Niew. w for. Elektr. lub w post. Elektr. opatrz. Kwalif. Pod. Elektr. lub podp. zaufanym lub podp.osob.
Pełnom. powinno zostać złoż. w for. Elektr.lub w post. Elektr. opatrz. Podp. Zauf. lub podp. Osob. Dop. się przedł. Elektr. kopii dok. Pośw. za zg. z oryg. przez notar. tj. podp. Kwalif. Podp. Elektr. osoby pos. upr. Notar. Ośw.-zał. nr 14 do SWZ; Ośw.-zał. 11 do SWZ; Ośw.-zał. nr 12 do SWZ; Ośw.-zał. nr 13 do SWZ.
Ośw.-zał. nr 15 do SWZ; Szczeg. opis organiz.-techn. Ofer. Spos. Prania; Wykaz środ. Pior. Używ. do prania biel. Szpit. Atest higien. na folię/worki do pakow. i trans.ortu biel. i odzieży szpit. Wyd. przez Nar. Instytut Zdr. Publ.–PZH; Dow. Wnies. Wadium; KRS lub CeiD; Ośw.- zał. nr 5 do SWZ; Polisa OC-nie mniejsza niż: 250 000 PLN; Wyk. usług–zał. nr 9 do SWZ na sumę nie mniejszą niż 200 000 PLN o char. zw. z przedm. Zam.; Wykaz osób-załą. nr 10 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Badanie mikrobiologiczne wykonane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważne laboratorium potwierdzające skuteczność procesu dezynfekcji w komorze posiadanej przez Wykonawcę. Badanie musi być z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia niniejszego postępowania;
2. Zaświadczenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, że pralnia Wykonawcy podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz spełnia wymogi pozwalające na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeżeli informacje wymagane z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z protokołu kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcję Sanitarną, zamiast zaświadczenia Wykonawca może załączyć protokół kontroli albo inny dokument, jeżeli stwierdza on stan faktyczny;
3. Kopie aktualnych badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważne laboratorium w zakresie czystości mikrobiologicznej w zakresie:
1) czystości mikrobiologicznej bielizny czystej – co najmniej 3 badania (1 badanie w miesiącu) z trzech odrębnych miesięcy kalendarzowych z okresu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed terminem składania ofert,
2) czystości mikrobiologicznej komory załadunkowej samochodu transportującego bieliznę – co najmniej 3 badania (1 badanie w miesiącu) z trzech odrębnych miesięcy kalendarzowych z okresu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed terminem składania ofert.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Badanie mikrobiologiczne wykonane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważne laboratorium potwierdzające skuteczność procesu dezynfekcji w komorze posiadanej przez Wykonawcę. Badanie musi być z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień ogłoszenia niniejszego postępowania;
2. Zaświadczenie Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, że pralnia Wykonawcy podlega stałemu nadzorowi na zasadach określonych w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz spełnia wymogi pozwalające na wykonywanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeżeli informacje wymagane z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z protokołu kontroli albo innego dokumentu wystawionego przez Inspekcję Sanitarną, zamiast zaświadczenia Wykonawca może załączyć protokół kontroli albo inny dokument, jeżeli stwierdza on stan faktyczny;
3. Kopie aktualnych badań przeprowadzonych przez niezależne laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub równoważne laboratorium w zakresie czystości mikrobiologicznej w zakresie:
1) czystości mikrobiologicznej bielizny czystej – co najmniej 3 badania (1 badanie w miesiącu) z trzech odrębnych miesięcy kalendarzowych z okresu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed terminem składania ofert,
2) czystości mikrobiologicznej komory załadunkowej samochodu transportującego bieliznę – co najmniej 3 badania (1 badanie w miesiącu) z trzech odrębnych miesięcy kalendarzowych z okresu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed terminem składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3.200,00 PLN na rachunek: BANK PKO BP SA O/GOSTYNIN II ROK W WARSZAWIE CK PŁOCK
Nr: 82 1020 3974 0000 5902 0085 6252 z dopiskiem "wadium sprawa nr SZP.26.16.2022.TP.MJ do dnia 05.10.2022 r. do godziny 8:30

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów zwanych w dalszej treści wykonawcą wspólnym, powinny spełniać następujące wymagania:
a) Oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika – do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,
b) Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wymagać dołączenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą co najmniej:
c) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot niniejszego zamówienia,
d) czas obowiązywania umowy.
2) warunki określone przez zamawiającego w niniejszej SWZ powinny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, który z Wykonawców odpowiada za spełnienie jakich warunków.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wynagrodzenie ulegnie zmianie w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, iż cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto zmieni się w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę, wtedy wynagrodzenie brutto odpowiednio ulegnie zmianie,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.).
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 tego Rozdziału.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 tego Rozdziału, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących usługę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 tego Rozdziału wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego.
5. Z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tego Rozdziału. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzeniem zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 tego Rozdziału, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 tego Rozdziału.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian organizacyjno – technicznych oferowanego sposobu prania jak też zmian godzin dostarczania i odbioru bielizny szpitalnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.