eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Wykonanie dokumentacji proj.-koszt. remontu i przebudowy wraz z programem prac konserw. bloku o numerze inw. A-1 usytuowanego na terenie PMAB w Oświęcimiu oraz pełnienie nadzoru autorskiego"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie dokumentacji proj.-koszt. remontu i przebudowy
wraz z programem prac konserw. bloku o numerze inw. A-1 usytuowanego na terenie PMAB w Oświęcimiu
oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie dokumentacji proj.-koszt. remontu i przebudowy
wraz z programem prac konserw. bloku o numerze inw. A-1 usytuowanego na terenie PMAB w Oświęcimiu
oraz pełnienie nadzoru autorskiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b922fe4-380f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00056226/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy zabytkowego bloku murowanego o numerze inwentaryzacyjnym A-1 usytuowanego na terenie PMAB w Oświęcimiu, w zespole dawnego...

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.auschwitz.org/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1 Złożenie oferty, oferty dodatkowej (jeżeli Zamawiający będzie prowadził negocjacje) oraz jej wycofanie oraz zmiana odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ System miniPortal szyfruje i deszyfruje oferty.
1.2 Komunikacja w pozostałym zakresie będzie odbywać się przy użyciu poczty elektronicznej na adres: przetargi@auschwitz.org.
2. Ofertę, ofertę dodatkową (jeżeli Zamawiający będzie prowadził negocjacje) wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 1 Pzp oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp składa się pod rygorem nieważności
zgodnie z wyborem Wykonawcy w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną
kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę ewentualną ofertę dodatkową oraz jej wycofanie oraz zmiana opisane zostały w Instrukcji
korzystania z miniPortalu zamieszczonej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez wykonawcę Regulaminu miniPortalu oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP) znajdujących się pod adresami: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi i https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO znajduje się w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO znajduje się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu i przebudowy wraz z programem prac konserwatorskich bloku o numerze inwentaryzacyjnym A-1 usytuowanego na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, zwanej dalej „Dokumentacją” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w podziale na etapy

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71355000-1 - Usługi pomiarowe

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Aktualizacja szczegółowego kosztorysu inwestorskiego konserwatorskiego i szczegółowego kosztorysu inwestorskiego budowlanego. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający, uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej:
1.5.1. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać.
1.5.2. Wykonawca, w terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji szczegółowego kosztorysu inwestorskiego konserwatorskiego i szczegółowego kosztorysu inwestorskiego budowlanego na rzecz postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Pzp na wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę Dokumentację.
1.5.3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualizację kosztorysów w formatach i na zasadach określonych w Umowie analogicznie jak dla kosztorysów wchodzących w skład zamówienia podstawowego.
1.5.4. Wezwanie Zamawiającego może być wystosowane jeden raz w okresie świadczenia
przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
1.5.5. Usługa w ramach Opcji musi zostać wykonana przez osoby wskazane w Załącznikach nr 6 do Umowy będącym Załącznikiem nr 9 do SWZ jako osoby przedstawione na potwierdzenie warunków udziału w postepowaniu i dla wykazania kryteriów oceny ofert.
1.5.6. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
1.5.7. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał:
3.1.1. minimum jedną wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową remontu
lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 400m2;
3.1.2. minimum jedną wielobranżową dokumentację projektowo - kosztorysową remontu
lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości minimum 250 000 zł brutto.
3.2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej 2 programy prac konserwatorskich dla obiektów budowlanych (lub ich części) wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, z zastrzeżeniem, że:
3.2.1. w ramach obu w/w programów prac konserwatorskich zostały opracowane następujące zakresy łącznie: nawarstwienia malarskie, stolarka okienna lub drzwiowa, wątek ceglany;
3.2.2. wartość jednego z w/w programów była nie mniejsza niż 30 000 zł brutto.
3.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował, co najmniej:
3.3.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do projektowania
oraz doświadczenie polegające na:
a) wykonaniu po dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, minimum 1 dokumentacji projektowej remontu lub przebudowy obiektu
budowlanego wpisanego do rejestru zabytków,
b) projektowaniu w powyższej specjalności przez łączny okres minimum 3 lat, po dniu uzyskania uprawnień,
3.3.2. jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do projektowania oraz doświadczenie polegające na:
a) wykonaniu po dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 1 dokumentacji projektowej remontu lub przebudowy obiektu
budowlanego wpisanego do rejestru zabytków,
b) projektowaniu w powyższej specjalności przez łączny okres minimum 3 lat, po dniu uzyskania uprawnień,
3.3.3. jedną osobą posiadającą uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, upoważniające do projektowania oraz doświadczenie polegające na:
a) wykonaniu po dniu uzyskania uprawnień, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 dokumentacji projektowych branży elektrycznej dotyczących
budynku wpisanego do rejestru zabytków,
3.3.4. jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniających
do projektowania oraz doświadczeniem polegającym na:
a) wykonaniu po dniu uzyskania ww. uprawnień, w okresie ostatnich 7 lat
przed upływem terminu składania ofert, minimum 2 dokumentacji projektowych dotyczących budynku wpisanego do rejestru zabytków,
3.3.5. jednym konserwatorem zabytków, który posiada, co najmniej:
a) tytuł zawodowy magistra w specjalizacji konserwacja malarstwa lub malarstwa
i rzeźby polichromowanej,
b) minimum 2 letnie (licząc od momentu uzyskania dyplomu magistra) doświadczenie
zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w zakresie realizacji prac
konserwatorskich przy zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
c) minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (rozumianych jako suma przepracowanych miesięcy) w kierowaniu pracami konserwatorskimi w zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
d) doświadczenie zawodowe obejmujące opracowanie minimum 2 programów prac
konserwatorskich dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – każdy program konserwatorski winien obejmować co najmniej konserwację nawarstwień malarskich ściennych,
3.3.6. jednym konserwatorem zabytków, który posiada:
a) tytuł zawodowy magistra w specjalności związanej z konserwacją materiałów mineralnych (np. konserwacja i restauracja rzeźby lub konserwacja elementów i detali architektonicznych lub konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektury),
b) minimum 2 letnie (licząc od momentu uzyskania dyplomu magistra ) doświadczenie zawodowe (rozumiane jako suma przepracowanych miesięcy) w realizacji prac konserwatorskich dotyczących konserwacji materiałów mineralnych lub drewna lub metalu w zabytkach
ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
c) minimum 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (rozumianych jako suma
przepracowanych miesięcy) w kierowaniu pracami konserwatorskimi w zakresie ww.
materiałów w zabytkach ruchomych lub nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
d) doświadczenie zawodowe obejmujące wykonanie minimum 2 programów prac
konserwatorskich dla zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, w tym: minimum 1 program powinien dotyczyć konserwacji wątku ceglanego.
3.3.7. Jedna osoba może wykazać spełnienie więcej niż jednego z warunków, o których mowa w pkt 3.3.1 do 3.3.6., z zastrzeżeniem jak w pkt 3.3.8. c).
3.3.8. Doświadczenie osób opisanych w pkt. 3.3.1 do 3.3.6 powyżej, należy podać w datach dziennych (przykładowo: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2017r.), przy czym:
a) Zamawiający informuje, iż ilość przepracowanych dni, która będzie wynikać z dat dziennych wskazanych przez Uczestnika będzie dzielona przez 30 i w ten sposób będzie wyliczana liczba przepracowanych miesięcy.
b) Przez projektowanie w danej specjalności przez łączny okres minimum 3 lat po dniu uzyskania uprawnień rozumie się wykonanie po uzyskaniu uprawnień zamówień obejmujących
minimum wykonanie projektu budowlanego zatwierdzonego ostatecznym pozwoleniem
na budowę. Łączny czas wykonywania powyższych zamówień musi wynosić minimum 3 lata, liczonych jako suma miesięcy trwania poszczególnych zamówień. W przypadku wykonywania kilku zamówień w jednym czasie, miesiące pokrywające się nie podlegają sumowaniu.
c) Wymagane doświadczenie zawodowe konserwatorów wskazane w punkcie 3.3.5. b) i c)
oraz w punkcie 3.3.6 b) i c) nie mogą być wykonywane w tym samym okresie czasu i nie
zwielokrotniają się, co oznacza, że w jednym okresie czasu jedna osoba może wykazać tylko jeden rodzaj doświadczenia tj. 3.3.5 b) albo 3.3.5 c) i analogicznie: 3.3.6 b) albo 3.3.6 c).
3.4. Na potrzeby oceny spełnienia warunków udziału:
3.4.1. Przez dokumentację projektowo - kosztorysową rozumie się dokumentację opracowaną w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa w chwili jej opracowania i obejmującą minimum:
a) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
b) projekt wykonawczy,
c) specyfikacje wykonania i odbioru robót,
d) przedmiar i kosztorys inwestorski.
3.4.2. Przez dokumentację projektową rozumie się dokumentację opracowaną
w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa w chwili jej opracowania
i obejmującą minimum:
a) projekt budowlany w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę,
b) projekt wykonawczy,
3.4.3. Przez obiekt lub budynek wpisany do rejestru zabytków Zamawiający rozumie obiekt
lub budynek wpisany do rejestru zabytków w rozumieniu Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub analogicznego do rejestru zabytków
sposobu ochrony zabytków prowadzonego przez organy ustanowione w tym celu
w państwach obcych.
3.4.4. Przez wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub dokumentacji projektowej dotyczącej remontu lub przebudowy budynku rozumie się pełnienie roli projektanta w danej branży w dokumentacji.
3.5. Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z obecnie obowiązującym Prawem
budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum/spółka cywilna) warunki udziału w postępowaniu, określone w Dziale V pkt 3 SWZ, zostaną spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, o których mowa Dziale V pkt 3 SWZ.
4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) dołączają do oferty oświadczenie*, op.w art. 117 u.4 pzp

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na czas związania ofertą.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu,
3.2. Gwarancjach bankowych,
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4.
4. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w ppkt 3.2.- 3.4., dokument winien być wystawiony na Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim i dołączony do oferty Wykonawcy.
5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego, Swift: GOSKPLPW,
Konto PL 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005
6. Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
7. Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.2. Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
7.3. Udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Pzp,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
1. Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy określony w §3 ust. 1 lub terminy poszczególnych etapów określone w §3 ust. 1 i w §3 ust. 2 o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na realizację przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1.1 jeżeli Zamawiający, w związku z koniecznością weryfikacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych innych niż określone w umowie (koncepcje) lub z innych ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac – w takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac,
1.2 uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy lub wystąpienia przerw w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin realizacji umowy ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac,
1.3 jeżeli pomimo udokumentowanego wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie
41
wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni opóźnienia w wydaniu stosownego dokumentu,
1.4 wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 13 umowy,
1.5 w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu umowy lub wynikających z poleceń, zaleceń innych organów np. Państwowej Straży Pożarnej,
1.6 W przypadku konieczności wykonania przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej.
1.7 W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych.
1.8 W przypadku konieczności wykonania zabezpieczenia materiału zabytkowego, pozyskanego w trakcie prowadzonych prac.
1.9 W przypadku zawarcia aneksu do umowy na podstawie art. 455 ustawy PZP w zakresie dozwolonej zmiany umowy, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy.
1.10 W przypadku zmiany terminów wykonywania robót budowlanych lub prac konserwatorskich wykonywanych na podstawie Dokumentacji, mającej wpływ na termin pełnienia przez Wykonawcę nadzoru autorskiego.
1.11 Wystąpienia innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2. Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
2.1 zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2.2 zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
2.4 wprowadzenia minimalnej stawki za roboczogodzinę od umów cywilnoprawnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę,
2.5 zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1342 ze zm.), z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie zamiany zasad wprowadzonych na szczeblu ustawowym. Niniejsza przesłanka nie będzie miała zastosowania do zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych poczynionych na szczeblu wykonawca (pracodawca) - pracownik.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2.1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem z art. 125 ust. 1 Pzp i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 10 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl/ System miniPortal zapewnia bezpłatną możliwość szyfrowania ofert. 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.