eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bochnia › Remont elewacji budynku WDL w GierczycachOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont elewacji budynku WDL w Gierczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOCHNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bochnia-gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/id,240546.html

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bochnia-gmina.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont elewacji budynku WDL w Gierczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e705ccf-1872-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039567/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Remont elewacji budynku WDL w Gierczycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00299535/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IFS.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji Wiejskiego domu Ludowego w Gierczycach w zakresie: wykonanie docieplenia budynku; malowanie pokrycia dachu; wzmocnienie konstrukcji dachowej; wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV, wykonanie opaski z kostki za budynkiem. W zakres robót wchodzi m.in.:
- oczyszczenie elewacji budynku przed wykonaniem robót,
- przymocowanie płyt styropianowych i styrodru do ścian i ościeży,
- wykonanie tynku na ścianach,
- wykonanie tynku mozaikowego na cokole,
- montaż nowych parapetów zewnętrznych,
- częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- częściowa wymiana obróbek blacharskich,
- remont konstrukcji dachu /częściowy/,
- malowanie pokrycia dachowego
- wykonanie rusztowania
- przełożenie rur deszczowych.
- Demontaż fragmentu istniejącego utwardzenia
- Rozebranie istniejącego budynku gospodarczego
- Opaska przed budynkiem
- Niwelacja terenu
- Wykonanie robót towarzyszących /ROBOTY ROZBIÓRKOWE, WYKONANIE TRAWNIKÓW/

4.5.3.) Główny kod CPV: 45443000-4 - Roboty elewacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45442100-8 - Roboty malarskie

45262520-2 - Roboty murowe

45261221-9 - Malowanie dachów

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45442110-1 - Malowanie budynków

45321000-3 - Izolacja cieplna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 165025,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 209672,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 165025,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA RENOWATION WÓJCIK STANISŁAWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731834793

7.3.3) Ulica: ul. Złocista 34

7.3.4) Miejscowość: Zgłobice

7.3.5) Kod pocztowy: 33-113

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 165025,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.