eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa zaplecza socjal-sanit, drogi wewn i parkingu wraz z infrast techn- etap I, w ramach zagospodar terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcję sport, rekreacyjn i kultur realizow w pięciu etapach"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zaplecza socjal-sanit, drogi wewn i parkingu wraz z infrast techn– etap I, w ramach zagospodar terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcję sport, rekreacyjn i kultur realizow w pięciu etapach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Targówek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ludwika Kondratowicza 20

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-983

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: targowek.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.targowek.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zaplecza socjal-sanit, drogi wewn i parkingu wraz z infrast techn– etap I, w ramach zagospodar terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcję sport, rekreacyjn i kultur realizow w pięciu etapach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-19f12c7f-3b33-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00338469/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P-38/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 22211917,99 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 10018848,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego, drogi wewnętrznej i parkingu wraz z infrastrukturą techniczną – etap I, w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Kołowej 18 pod funkcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne realizowane w pięciu etapach”, zwanego dalej przedmiotem zamówienia.
2. Podstawowe dane metryczne dla budynku zaplecza socjalno-sanitarnego:
- Powierzchnia zabudowy 927,78 m2
- Powierzchnia netto 1 842,23 m2
Powierzchnia użytkowa 1 611,11 m2
Powierzchnia ruchu 231,11 m2
Powierzchnia wewnętrzna 1 943,44 m2
- Kubatura brutto 7 850,82 m3
- Maksymalna Wysokość budynku 8,20 m
- Liczba kondygnacji 2 nadziemne i 1 podziemna

3. Przedmiot Zamówienia, w tym w szczególności opis robót budowlanych oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 30,00 % w przypadku posiadania środków finansowych – w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SWZ oraz w §1 projektowanych postanowień umowy i polegające na wykonaniu czynności w zakresie robót budowlanych: tj. roboty ziemne, konstrukcyjne (żelbetowe, stalowe), betonowe, murarskie, dekarskie, posadzkarskie z izolacjami, tynkarskie, glazurnicze, malarskie, wykonania obudowy z płyt g-k, sufity podwieszone, roboty sanitarne, elektryczne, teletechniczne, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, elewacyjne wraz z obróbkami zewnętrznymi. Udzielone zamówienie będzie realizowane na warunkach umowy podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,- zł (słownie: pięć milionów złotych).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
a. wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem była budowa lub rozbudowa budynku od podstaw, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 500 m2 wraz z wykonaniem uzbrojenia i zagospodarowania terenu oraz pełnym zakresem prac wykończeniowych i infrastrukturą techniczną z wyłączeniem obiektów magazynowych, produkcyjnych, biurowo magazynowych, biurowo-produkcyjnych.
Uwaga: Zamawiający przez (1) jedno zamówienie odpowiadające robotom budowlanym opisanym w powyższych warunkach rozumie realizację zamówienia w ramach (1) jednej umowy.

b. skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydane obywatelom innych państw, uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego, która sprawowała funkcję kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na budowie lub rozbudowie budynku o powierzchni użytkowej min. 1 500,00 m2 oraz posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydane obywatelom innych państw, uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydane obywatelom innych państw, uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe wydane obywatelom innych państw, uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże mniejszą ilość osób niż wymagana, ale osoby te będą posiadały wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w wyżej wymienionych specjalnościach techniczno-budowlanych.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia mogą oni polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 2 lit. a muszą być spełnione przez co najmniej jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Dziale VI ust. 1 niniejszej SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego, do złożenia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, dat i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane zgodnych z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 pkt 2 lit. ”a” SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ;
2) dowodów określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale VI ust. 1 pkt 2 lit. „b” SWZ – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ;
4) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Zawartość oferty, oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu.
1) wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty;
2) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania - załącznik nr 6 do SWZ;
3) załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SWZ;
4) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców , załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) i 3) dotyczących każdego podmiotu;
5) w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, załączenie do oferty oświadczeń, o których mowa w pkt. 2) i 3) dotyczących każdego podmiotu wraz z zobowiązaniem każdego podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniony),
b) sposób wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) zakres i okres udziału podmiotu udostępniającego przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy podmiot będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia);
6) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
7) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o którym mowa w ust. 6 SWZ;
8) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
9) załączenie do oferty wypełnionej tabeli kalkulacji ceny, która stanowi integralną część oferty- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy)
2) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być załączany do oferty, w postaci elektronicznej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu wykonawców występujących wspólnie złoży ofertę w systemie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust.1 pkt.1 PZP termin wykonania przedmiotu Umowy, przedmiot i zakres Umowy mogą ulec zmianie w przypadkach opisanych w zał. nr 1 do SWZ tj. w "Projektowanych postanowieniach umowy".

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi zostać złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazanie oferty wymaga do wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w Systemie dostępnym pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.