eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWAOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Collegium Witelona

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390624793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejmowa 5A

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.collegiumwitelona.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: adw. Jerzy Pieróg Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 525-115-42-81

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: ul. Nowogrodzka 42 lok. 41

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 00-695

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: j.karp@pierog.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.pierog.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b46a5be-3b12-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362768

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00269635/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Usługa sprzątania obiektów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pierog.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy zakupowej https://pierog.ezamawiajacy.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Formaty danych postaci elektronicznej oświadczeń i dokumentów
1) ofertę, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 3 SWZ oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale V ust. 2 pkt 4 SWZ, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
2) informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1 sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej za pośrednictwem Platformy.
4. Wymagania dotyczące dokumentów elektronicznych wynikające z § 10 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452):
1) muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;
2) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;
3) muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
4) muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
5. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
6. System zapewnia autentyczność źródła danych i niezmienność danych po ich kompresji do pliku zawierającego skompresowane dane.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.260-09/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy (dalej: „Uczelnia”) polegająca na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających wymienionych w cz. II Opisu przedmiotu zamówienia o określonej przez Zamawiającego częstotliwości. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób dostosowany do pracy Uczelni i niezakłócający jej funkcjonowania (Zamawiający wskazuje, że Uczelnia pracuje w godzinach 7.00-21.00, jednakże w sytuacji wystąpienia potrzeby świadczenia usługi poza wskazanymi godzinami, fakt ten zostanie ustalony z Wykonawcą). Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania czasu pracy pracowników do rozkładu zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych Uczelni.
2. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 15 osób, z których każda posiada doświadczenie w świadczeniu usługi sprzątania, w następującym podziale na obiekty:
- budynek A – 6 osób
- budynek C – 5 osób
- budynek E – 2 osoby
- budynek D – 2 osoby
3. Zamawiający, niezależnie od wymogu określonego w pkt. 2, wymaga skierowania do realizacji zamówienia jednej osoby pełniącej funkcję Koordynatora, który w wymiarze 4 godzin dziennie (w przedziale godzinowym 7.00-15.00) będzie organizował i sprawował nadzór nad pracą wykonywaną przez osoby wskazane w pkt. 2 oraz nad jakością świadczonych usług.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu w okresie październik – czerwiec oraz 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w okresie lipiec-wrzesień.
5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zamówienia zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania czystości wszystkich powierzchni z zachowaniem częstotliwości wykonywania czynności określonych przez Zamawiającego dla każdego budynku. W przypadku czynności o określonej częstotliwości wykonywania jako „codziennie” Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania w stałej czystości pomieszczeń wewnętrznych Uczelni.
6. W przypadku czynności wykonywanych w częstotliwości rocznej (tj. raz/dwa/trzy razy w roku) dokładny termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni w porozumieniu z Wykonawcą.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie realizacji zamówienia minimum 3 wielofunkcyjnymi urządzeniami czyszczącymi.
8. Zamawiający wymaga zapewnienia i stosowania do wykonania zamówienia odpowiednich materiałów i profesjonalnych środków czyszczących o ustalonych standardach jakościowych, posiadających wymagane atesty, deklaracje zgodności, pozwolenia, wpis do odpowiednich rejestrów, dopuszczonych do stosowania na terenie obiektów oświatowych w Polsce. Wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia oraz środki czystości niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny, z wyjątkiem dostarczanego przez Zamawiającego papieru toaletowego, mydła w płynie i ręczników papierowych.
9. Wykonawca do wykonania zamówienia użyje środki czyszczące oraz narzędzia odpowiednie do czyszczonej powierzchni oraz rodzaju czyszczonych urządzeń/wyposażenia z zachowaniem należytej staranności.
10. Do codziennych czynności pracowników Wykonawcy należy również wykonywanie doraźnych lub awaryjnych prac porządkowych, które wymagają bezzwłocznego podjęcia czynności przez personel Wykonawcy, zgłaszanych na bieżąco przez pracowników Zamawiającego (np. usunięcie powstałych zanieczyszczeń w toku dziennego funkcjonowania Uczelni, usunięcie zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie wypadkiem).
11. Zamawiający z uwagi na przerwę wakacyjną ograniczy zakres świadczonych usług w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.:
a. Budynek A (ul. Sejmowa 5A) – o 50% miesięcznie;
b. Budynek C (ul. Sejmowa 5C) – o 60% miesięcznie;
c. Budynek D (ul. Sejmowa 5D) – o 70% miesięcznie;
W tych miesiącach wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług w ww. budynkach będzie pomniejszone odpowiednio o 50%, 60%, 70%.
6. Zamawiający informuje, że ze względu na przerwę wakacyjną usługi stanowiące przedmiot umowy nie będą świadczone w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w Budynku E przy ul. Sejmowej 5E. Za ten okres Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 45

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej 1 (jedno) zamówienie, które obejmowało swym zakresem usługę o wartości co najmniej 800 000,00 zł brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych), realizowaną przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy, polegającą na usłudze kompleksowego sprzątania pomieszczeń wykonywanej w sposób ciągły siedem dni w tygodniu w czynnych obiektach.
UWAGI:
(1) Jako jedno zamówienie należy rozumieć usługę realizowaną na podstawie jednej umowy.
(2) Jeżeli wartość zamówienia została ustalona w obcej walucie, dla oceny spełnienia warunku udziału, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
(3) W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, które Wykonawca nadal wykonuje, wymagane jest, aby zrealizowany na dzień składania ofert zakres usługi (zamówienia) spełniał wymogi powyżej określonego warunku.
(4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
(5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
(7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
(8) W przypadku, o którym mowa w pkt 7 Uwag, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
(9) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmiotów użyczających potencjału doświadczenia Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku wskazanego w ust. 2 poprzez sumowanie doświadczenia podmiotów w sytuacji, gdy realizowana przez nie usługa nie spełnia w całości wymagań, o których mowa w ust. 2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2. Wraz z formularzem oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie stanowiące dowód potwierdzający na dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, zastępujące tymczasowo podmiotowe środki dowodowe, sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.

2) dokument, z którego wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli dokument Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a.
UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zasady określone w lit. b stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego musi wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w rozdziale III ust. 2). Oświadczenie stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu (jeżeli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5) składany w ramach kryteriów oceny ofert wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego. Wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (dalej: „Wykaz osób”, „wykaz osób”).

Pozostałe informacje dotyczące obowiązku składania dokumentów, z których wynika zakres umocowania do działania w imieniu Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wymagania dotyczące formy oświadczeń i dokumentów zostały wskazane w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 13 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 98 1090 2066 0000 0001 1167 7915.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. Za wadium wniesione w terminie uważa się:
1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
2) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – data przesłania dokumentu przez Platformę.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy.

7. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego;
2) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania);
3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.

8. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie określonej w ust. 3 oraz w sposób wskazany w ust. 5 pkt 2.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Pozostałe informacje dotyczące obowiązku składania dokumentów w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców oraz polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oraz dotyczące formy oświadczeń i dokumentów zostały wskazane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
a. zajdzie konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezawinionych przez Strony – zmiana ta nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty Wykonawcy;
b. nastąpi konieczność zmiany terminu realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia Umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach;
c. niezbędna jest zmiana sposobu realizacji Umowy z uwagi na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania Umowy, a które uniemożliwiłyby wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego treścią i celem;
d. wynikną rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
e. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego;
f. wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzenia zewnętrznie niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, które będą miały wpływ na sposób, częstotliwość świadczenia usług sprzątania oraz wynagrodzenie, termin wykonania przedmiotu Umowy i będą powodowały konieczność zmian w tym zakresie.
2. Strony przewidują dodatkowo zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy, a proponowana zmiana wynagrodzenia zostanie zgłoszona przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian zgodnie z ust. 6.
3. Koszt wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2 ulegnie zwiększeniu o udokumentowaną przez Wykonawcę kwotę rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających ze zmiany ww. przepisów. Ciężar udowodnienia poniesionych kosztów leży po stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia nastąpi od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany ww. przepisów, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

> dalsza część "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia " została przedstawiona w sekcji "Informacje dodatkowe"

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pierog.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dalsza część "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia":
4. Ponadto Strony ustaliły, że ustalone wynagrodzenie będzie waloryzowane o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartał do poprzedniego kwartału) ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako „Wskaźnik waloryzacji”), przy łącznym spełnieniu następujących postanowień:
1) każda ze Stron Umowy jest uprawniona do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, przy czym waloryzacja nastąpi na wniosek Strony, przy czym
2) Strona może wystąpić z wnioskiem o pierwszą waloryzację po 3 miesiącach od podpisania Umowy oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji określonego powyżej, o co najmniej 2% za ostatni kwartał poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o wartość procentową Wskaźnika waloryzacji, przy czym
3) Strona może wystąpić z wnioskiem o każdą kolejną waloryzację nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniej waloryzacji oraz przy wzroście lub obniżeniu Wskaźnika waloryzacji o co najmniej 2%, obliczonego na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację; w przypadku wzrostu lub obniżenia Wskaźnika waloryzacji waloryzacja będzie polegała odpowiednio na wzroście lub obniżeniu wynagrodzenia za usługi realizowane po dniu złożenia wniosku o Wskaźnik waloryzacji obliczony na podstawie średniej Wskaźników waloryzacji za 2 ostatnie kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację, przy czym
4) waloryzacja nie dotyczy usług zrealizowanych przed datą złożenia wniosku przez którąkolwiek ze Stron, przy czym
5) w przypadku likwidacji Wskaźnika waloryzacji lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa powyżej, stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot, przy czym
6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia brutto, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania niniejszych postanowień, nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ustalonego w dniu zawarcia Umowy.
5. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w trybie wskazanym w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę na okres co najmniej 12 miesięcy. W każdym przypadku zmiany Umowy, o której mowa w ust. 4 Wykonawca w terminie 30 dni przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o dokonaniu odpowiedniej zmiany w umowie podwykonawczej, jeżeli przy wykonywaniu Umowy korzysta z usług podwykonawców.
6. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie.
7. Każda ze stron może w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o zmianę, o którym mowa w ust. 6, zwrócić się do strony wnioskującej o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
8. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
9. Zmiany i uzupełnienia dotyczące Umowy, za wyjątkiem tych wyraźnie określonych w Umowie, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.