eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWAOgłoszenie z dnia 2022-10-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: COLLEGIUM WITELONA Uczelnia Państwowa

1.3.) Oddział zamawiającego: Collegium Witelona

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390624793

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sejmowa 5A

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pwsz@pwsz.legnica.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.collegiumwitelona.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pierog.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA NA POTRZEBY COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b46a5be-3b12-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00411915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00269635/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Usługa sprzątania obiektów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362768/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DA.260-09/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy (dalej: „Uczelnia”) polegająca na wykonywaniu prac porządkowo-sprzątających wymienionych w cz. II Opisu przedmiotu zamówienia o określonej przez Zamawiającego częstotliwości. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób dostosowany do pracy Uczelni i niezakłócający jej funkcjonowania (Zamawiający wskazuje, że Uczelnia pracuje w godzinach 7.00-21.00, jednakże w sytuacji wystąpienia potrzeby świadczenia usługi poza wskazanymi godzinami, fakt ten zostanie ustalony z Wykonawcą). Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania czasu pracy pracowników do rozkładu zajęć w poszczególnych salach dydaktycznych Uczelni.
2. Zamawiający wymaga skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 15 osób, z których każda posiada doświadczenie w świadczeniu usługi sprzątania, w następującym podziale na obiekty:
- budynek A – 6 osób
- budynek C – 5 osób
- budynek E – 2 osoby
- budynek D – 2 osoby
3. Zamawiający, niezależnie od wymogu określonego w pkt. 2, wymaga skierowania do realizacji zamówienia jednej osoby pełniącej funkcję Koordynatora, który w wymiarze 4 godzin dziennie (w przedziale godzinowym 7.00-15.00) będzie organizował i sprawował nadzór nad pracą wykonywaną przez osoby wskazane w pkt. 2 oraz nad jakością świadczonych usług.
4. Zamawiający wymaga, aby zamówienie realizowane było przez 8 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu w okresie październik – czerwiec oraz 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w okresie lipiec-wrzesień.
5. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w celu prawidłowej realizacji zamówienia zobowiązany jest do bieżącego utrzymywania czystości wszystkich powierzchni z zachowaniem częstotliwości wykonywania czynności określonych przez Zamawiającego dla każdego budynku. W przypadku czynności o określonej częstotliwości wykonywania jako „codziennie” Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania w stałej czystości pomieszczeń wewnętrznych Uczelni.
6. W przypadku czynności wykonywanych w częstotliwości rocznej (tj. raz/dwa/trzy razy w roku) dokładny termin wykonania usługi Zamawiający uzgodni w porozumieniu z Wykonawcą.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w czasie realizacji zamówienia minimum 3 wielofunkcyjnymi urządzeniami czyszczącymi.
8. Zamawiający wymaga zapewnienia i stosowania do wykonania zamówienia odpowiednich materiałów i profesjonalnych środków czyszczących o ustalonych standardach jakościowych, posiadających wymagane atesty, deklaracje zgodności, pozwolenia, wpis do odpowiednich rejestrów, dopuszczonych do stosowania na terenie obiektów oświatowych w Polsce. Wszelkie materiały, narzędzia i urządzenia oraz środki czystości niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny, z wyjątkiem dostarczanego przez Zamawiającego papieru toaletowego, mydła w płynie i ręczników papierowych.
9. Wykonawca do wykonania zamówienia użyje środki czyszczące oraz narzędzia odpowiednie do czyszczonej powierzchni oraz rodzaju czyszczonych urządzeń/wyposażenia z zachowaniem należytej staranności.
10. Do codziennych czynności pracowników Wykonawcy należy również wykonywanie doraźnych lub awaryjnych prac porządkowych, które wymagają bezzwłocznego podjęcia czynności przez personel Wykonawcy, zgłaszanych na bieżąco przez pracowników Zamawiającego (np. usunięcie powstałych zanieczyszczeń w toku dziennego funkcjonowania Uczelni, usunięcie zanieczyszczeń mogących stanowić zagrożenie wypadkiem).
11. Zamawiający z uwagi na przerwę wakacyjną ograniczy zakres świadczonych usług w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.:
a. Budynek A (ul. Sejmowa 5A) – o 50% miesięcznie;
b. Budynek C (ul. Sejmowa 5C) – o 60% miesięcznie;
c. Budynek D (ul. Sejmowa 5D) – o 70% miesięcznie;
W tych miesiącach wynagrodzenie miesięczne za świadczenie usług w ww. budynkach będzie pomniejszone odpowiednio o 50%, 60%, 70%.
6. Zamawiający informuje, że ze względu na przerwę wakacyjną usługi stanowiące przedmiot umowy nie będą świadczone w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w Budynku E przy ul. Sejmowej 5E. Za ten okres Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1036152,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1036152,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1036152,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KONKRET" s.c. A.J.M. Pielich

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KONKRET” Andrzej Pielich, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jadwiga Pielich, Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Marek Pielich

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6912497921

7.3.4) Miejscowość: Legnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1036152,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-10-15 do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.