eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żelechlinek › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy ŻelechlinekOgłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechlinek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żelechlinek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Żelechlinek

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-226

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 712 27 12

1.5.8.) Numer faksu: 44 712 27 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zelechlinek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zelechlinek.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechlinek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd0aa59a-3b2a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362494

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027463/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelechlinek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zelechlinek.pl/zamowienia-publiczne/aktualne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@zelechlinek.pl, z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z
załącznikami do oferty składana jest pod rygorem nieważności za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (przed czynnością zaszyfrowania), szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych formularzy dostępnych na platformie ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP. 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wraz załącznikami do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub poczty elektronicznej – zamowienia@zelechlinek.pl. Korespondencja ta nie może być szyfrowana. 8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem referencyjnym. 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RPR.271.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:
1) odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Żelechlinek, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów:
• przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych,
• ograniczenia masy odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji umowy przepisami prawa z zastrzeżeniem, że Wykonawcę obciąża ryzyko zmiany prawa w tym zakresie.
2) odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zwanego PSZOK,
3) wyposażeniu na koszt Wykonawcy obsługiwanych nieruchomości oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w pojemniki i worki o pojemności i właściwościach określonych
w Uchwale Nr XLII/267/2022 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechlinek (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2022 r., poz. 3217).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem:
1) Cena (W1)
W1 = Cmin/Cocena * 60 pkt, gdzie
W1 – Wartość punktowa oferty
Cmin – Cena oferty najniższej
Cocena – Cena oferty ocenianej
Do powyższego wzoru będzie podstawiana cena brutto, wynikająca z formularza oferty.
2) termin płatności (W2)– 20 pkt
- 28 dni od dnia otrzymania faktury – 20 pkt,
- 21 dni od dnia otrzymania faktury – 15 pkt,
- 14 dni od dnia otrzymania faktury – 10 pkt;
Oferty z innym terminem płatności niż 14 lub 21 lub 28 dni zostaną uznane za niezgodne z warunkami zamówienia i zostaną przez Zamawiającego odrzucone.
3) edukacja ekologiczna (W3)– 20 pkt
Organizacja zajęć informacyjno - edukacyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelechlinku o tematyce dotyczącej gospodarowania odpadami, w tym m.in. recyklingu odpadów, rozpowszechniania selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym
- liczba zajęć w roku 2023 – 3 razy i więcej – 20 pkt,
- liczba zajęć w roku 2023 – 2 razy – 15 pkt,
- liczba zajęć w roku 2023 – 1 raz – 10 pkt;
Minimalna liczba przeprowadzonych zajęć przyjęta przez Zamawiającego wynosi 1 raz w roku. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje przeprowadzenia zajęć w liczbie co najmniej 1 raz w roku, treść oferty zostanie uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i zostanie odrzucona.
Szczegółowy zakres, forma i termin zajęć do uzgodnienia z Zamawiającym.
W = W1 + W2 + W3
W1 – liczba punktów w kryterium cena
W2 – liczba punktów w kryterium termin płatności
W3 – liczba punktów w kryterium edukacja
W – liczba punktów badanej oferty
2. Oferta, która według powyższego wzoru uzyska najwyższą wartość oceny, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Edukacja ekologiczna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), w zakresie transportu odpadów;
b) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechlinek;
2) zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 (jedną) usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 500 Mg/ 12 m-cy;
b) dysponuje:
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
- co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o utrudnionym dojeździe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
- oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
- aktualnego wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów;
- wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechlinek,
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 7 do SWZ), w tym co najmniej 1 (jedną) usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 500 Mg/ 12 m-cy,
- wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 8 do SWZ), w tym:
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
• co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, o utrudnionym dojeździe.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) formularz ofertowy – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ,
2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy ofert, w których Wykonawca(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) nie spełnia (nie spełniają) samodzielnie warunków udziału w postępowaniu;
5) oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XII.3.2)a) SWZ, natomiast podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. XII.3.2)b) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale XII.2 SWZ.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XII.3.1) składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie to należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ).
5. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współprace tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy mogą być wprowadzone pod warunkiem, że wynikają one z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a od zmiany postanowień uzależnione
jest prawidłowe wykonanie zadania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny, terminu i
sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
3) zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub
zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych, w szczególności zmiana
wysokości poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów
komunalnych w postaci: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła lub sposobu jego obliczania
określonych w Rozporządzeniach Ministra Środowiska: z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz z dnia 15 grudnia
2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412),
4. Nie stanowi podstawy do zmiany umowy oraz należnego Wykonawcy wynagrodzenia zmiana
stawek opłat za przyjęcie odpadów w instalacji przetwarzającej dostarczane do niej odpady
komunalne, z wyłączeniem sytuacji gdy okoliczności związane ze zmianą przedmiotowej opłaty
będą nieprzewidywalne.
5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Strona występująca o zmianę umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia
którejkolwiek z w/w przesłanek. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego równiez na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego [dalej zw.: cyt. ustawą] z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cyt. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.