eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błażowa › "Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690689636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3-go Maja 35

1.5.2.) Miejscowość: Błażowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-030

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 230 14 44

1.5.8.) Numer faksu: 17 230 14 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@gkblazowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a194a4c1-3b27-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362038

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.gkblazowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.gkblazowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zmawiającym,
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XVIII pkt 2), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem: https://przetargi.gkblazowa.pl. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem referencyjnym postępowania.
2 Oferta ma być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi
w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski.
3 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w dokumentach zamówienia.
4 Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp - ofertę (tj. formularz oferty wraz z formularzem specyfikacji cenowej) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. Ofertę należy złożyć w oryginale.
5 Zgodnie z przepisem art. 99 § 1 Kodeksu cywilnego, pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej – złożenia oferty, która na mocy przepisu art. 63 ust. 2 ustawy Pzp musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej - powinno być udzielone w tej samej formie. W takim przypadku pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, wraz z ewentualnym tłumaczeniem na język polski, jeżeli zostały sporządzone w języku innym niż polski, należy złożyć w oryginale w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
6 Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP dostępnej pod adresem: https://przetargi.gkblazowa.pl za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na platformie zamówień, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
7 W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia w formularzu ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze wskazaniem Pełnomocnika do ich reprezentacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:
• administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Gospodarka Komunalna
w Błażowej Sp. z o.o., adres; 36-030 Błażowa, ul. 3- go Maja 35, w imieniu której funkcję Administratora sprawuje Prezes Gospodarski Komunalnej w Błażowej Sp. z o.o.,
• inspektorem ochrony danych osobowych w Gospodarce Komunalnej w Błażowej
Sp. z o.o. jest Pan Mateusz Maciejkowicz, kontakt: iodo@gkblazowa.pl,
• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbiór odpadów
o kodach: 20 01 36, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 03 07, 17 01 07, 17 01 01, 17 09 04, ex 20 01 99, 20 02 01 w celu ich zagospodarowania”. Znak: PM/BZP/5/2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1.
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp
z uwzględnieniem postanowień, w szczególności ograniczeń z nich wynikających;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• obowiązek podania przez Panią/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
2 Posiada Pan/Pani:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/ Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
3 Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO o dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,
• dane mogą być transferowane do USA do Google Inc. na podstawie postanowień standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską na mocy Decyzji
z dnia 5 lutego 2010 r., stanowiących element ogólnych warunków świadczenie usług przez Google Inc.;
• Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. Zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PM/BZP/5/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Odbiór odpadów o kodach: 20 01 36- zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35* oraz 20 01 23*- urządzenia zawierające freony, a także 20 01 35*- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki- w ilości 100,00 Mg w celu ich zagospodarowania”

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów o kodzie 20 03 07 -odpady wielkogabarytowe w ilości 600,00 Mg w celu ich zagospodarowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów o kodzie 17 01 07- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06*, 17 01 01- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 09 04- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 w ilości 150,00 Mg w celu ich zagospodarowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- popioły z gospodarstw domowych w ilości 550,00 Mg w celu ich zagospodarowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów o kodzie ex 20 01 99 – inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny- odpady kuchenne zmieszane z zielonymi w ilości 100,00 Mg w celu ich zagospodarowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów o kodzie 20 02 01- odpady ulegające biodegradacji- w ilości 200,00 Mg w celu ich zagospodarowania

4.2.6.) Główny kod CPV: 90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia następujące warunki udziału:
1 Posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
a Wykonawca musi dostarczyć aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 699), z którego wynika, że Oferent posiada zezwolenie na odbiór odpadów określonych w przedmiocie zamówienia w ilości co najmniej równej maksymalnej wielkości zamówienia.
b Posiadanie wpisu do rejestru pomiotów wyprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach dotyczącego gospodarowania odpadami zarówno w zakresie procesów przetwarzania jaki i transportu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału Wykonawca
1 w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej złoży:
a zawiadomienie (zanonimizowane w zakresie loginu i hasła) o dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach zawierając indywidualny numer rejestrowy lub inny dokument potwierdzający wpis do tego rejestru dotyczącego gospodarowania odpadami zarówno w zakresie procesów przetwarzania jak i transportu odpadów.
b aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.,
o odpadach zezwalającej na zbierannie odpadów będących przedmiotem nn. zamówienia
z uwzględnieniem działalności w zakresie magazynowania, przetwarzania i wytwarzania odpadów w ilości co najmniej równej maksymalnej wielkości zamówienia.
(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna posiadanie uprawnień przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania ww. uprawnień)
2 w zakresie zdolności technicznej
Wykonawca nie stawia warunku w tym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) Dla zadania Nr 1- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100),
2) Dla zadania Nr 2- 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
3) Dla zadania Nr 3- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),
4) Dla zadania Nr 4- 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
5) Dla zadania Nr 5- 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
6) Dla zadania Nr 6- 1 000, 0 0zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).
2 Forma wadium:
1. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836 i 1572).
2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w ust. 1 lit. b-d Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia,
w postaci elektronicznej.
3. Wadium w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej powinno zawierać następujące elementy:
a) wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji: tj.: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, NIP: 813-30-79-737, KRS: 0000178695
b) wskazanie Gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
c) dokładną nazwę niniejszego postępowania i wskazanie sumy gwarancyjnej,
d) określenie terminu ważności gwarancji,
e) zobowiązanie Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 98 ust. 6 ustawy PZP,
4. Wadium wnoszone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia jest wnoszone w imieniu i na rzecz całego konsorcjum.
3 Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, numer rachunku bankowego: BOŚ Bank 29 1540 1131 2001 6204 7764 0001 z dopiskiem: nazwy zadania na, które Wykonawca składa ofertę.
4 Termin wniesienia wadium:
1 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, warunkiem koniecznym jest wpływ środków na rachunek Zamawiającego i uznanie środków na tym rachunku przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

XIV Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno:
1 jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
2 wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
2 Wszelka korespondencja i rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3 Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy PZP).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://przetargi.gkblazowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.