eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Grybów w 2022 oraz 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Grybów w 2022
oraz 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jakubowskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Grybów w 2022
oraz 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98dc4280-29e3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361387

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005908/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 świadczenie usług pocztowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00329746/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Urzędu Gminy Grybów (ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów) w 2022/2023 roku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych, druków bezadresowych
i paczek, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz Elektroniczne potwierdzenie odbioru - zgodnie z ustawą Prawo pocztowe. Wszystkie usługi świadczone będą sukcesywnie.
2. Szacunkowe ilości przewidzianych przesyłek i paczek w okresie świadczenia usługi: Usługi pocztowe: ok 74 337 sztuk.
3. Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe
o wadze do 2000 g (format: S,M,L):
a) zwykłe ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana nie będąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c) polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną
i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem najszybszej kategorii,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO i EPO) – przesyłka listowa przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO i EPO) – przesyłka najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie operator ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę,
h) zwrot przesyłki rejestrowanej do nadawcy po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy,
Format S – to przesyłka o masie do 500g i wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm.
Format M – to przesyłka o masie do 1000g i wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, Maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości 20 mm, długości 325 mm, szerokości 230 mm.
Format L – to przesyłka o masie do 2000g i wymiarach:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140mm, Maksimum – suma długości, szerokości i wysokości 900mm, przy czym największych z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600mm.
4. Przez paczki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe o wadze do 10 000 g (Gabaryt A i B):
a) ekonomiczne - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii, przewidywany termin realizacji usługi to trzy dni robocze po dniu nadania,
b) priorytetowe - o przyspieszonym trybie doręczenia, paczki rejestrowane, przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania,
c) z zadeklarowaną wartością - paczki rejestrowane nie będące paczkami najszybszej kategorii z zadeklarowaną wartością,
d) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne o przyspieszonym trybie doręczenia, przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczone za pokwitowaniem odbioru.
Wymiary:
Minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm,
Maksimum – suma długości i największego obwodu w innym kierunku niż długość nie może być większa niż 3 000 mm, przy czym:
Gabaryt A – to przesyłka o wymiarach:
– żaden z wymiarów nie może przekroczyć długości 600 mm, szerokość 500 mm, wysokość 300 mm.
Gabaryt B – to przesyłka o wymiarach:
- jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długość 600 mm lub długość 500 mm lub szerokość 300 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 335331,74 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 335331,74 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 335331,74 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poczta Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5250007313

7.3.3) Ulica: ul. Rodziny Hiszpańskich 8

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-940

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 335331,74 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.