eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II: Kurs kelnerski, Kurs barmańskiOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II: Kurs kelnerski, Kurs barmański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000292020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ZDROJOWA 18

1.5.2.) Miejscowość: Myślenice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-400

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zspmsgitcwmyslenicach/Article/get/id,179999.html#page=1

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II: Kurs kelnerski, Kurs barmański

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8af65ccb-39a2-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00002450/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Realizacja kursów barmańskich z podstawami flair w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

1.3.6 Realizacja kursów kelnerskich z podstawami sommeliestrwa w ramach projektu pn. ,,Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II’’

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

5.3. Kurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 9.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
9.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
9.2.1. Ryszard Jacek Róg – w zakresie przedmiotu zamówienia,
9.2.2. Marta Skawiańczyk-Gielas – w zakresie proceduralnym.
9.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
9.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
9.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9.7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9.8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków)
9.8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 14 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9.8.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email sekretariat@zsp.edu.pl
9.8.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 9.8.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9.8.4. UWAGA: Sposób komunikowania Zamawiającego z Wykonawcami NIE DOTYCZY składania ofert i wniosków.
9.8.5. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem systemu miniPortal - https://miniportal.uzp.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, ul. Zdrojowa 18, adres email: sekretariat@zsp.edu.pl, tel. 12 272-04-24;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zsp.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/MKII/22 prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-03/MKII/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 (dwóch) kursów kelnerskich z podstawami sommelierstwa dla łącznej liczby 30 uczniów i uczennic Technikum Turystyczno – Gastronomicznego w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
2. Przez 1 (jeden) kurs należy rozumieć przeprowadzenie kursu w ilości 32 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80212000-3 - Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 32.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
32.2. Powtórzenie usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, polegać będzie na świadczeniu usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II: Kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa (maksymalnie 3 kursy); Kurs barmański z podstawami flair (maksymalnie 3 kursy).
32.3. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp został zawarty w pkt 5 SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 4a i załączniku nr 4b do niniejszego SWZ.
32.4. Poprzez jeden kurs należy rozumieć przeprowadzenie kursu w ilości 32 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób. Ramowy program kursu: 1 (jeden) kurs musi obejmować 32 godz. lekcyjne dla każdej grupy szkoleniowej w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin wewnętrzny (teoretyczny i praktyczny, potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie zagadnień objętych programem kursu). Czas trwania 1 (jednego) kursu: 32 godziny dydaktyczne dla 1 (jednej) grupy. Przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną, tj. 45 min. Zajęcia dla grupy 15 osób powinny być realizowane w czasie wolnym od nauki szkolnej.
32.5. Warunki realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy niniejszego postępowania i stanowią załącznik nr 5 do niniejszego SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia osoby (kelnera)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 2 (dwóch) kursów barmańskich z podstawami flair dla łącznie 30 pełnoletnich uczniów i uczennic Technikum Turystyczno – Gastronomicznego oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach, w ramach realizacji projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.
2) Miejsce realizacji kursu barmańskiego z podstawami flair powinno być zbliżone do naturalnych warunków pracy barmana.
3) Przez 1 (jeden) kurs należy rozumieć przeprowadzenie kursu w ilości 32 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób.
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4b do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80212000-3 - Usługi edukacji zawodowej na poziomie szkoły średniej

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 32.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.
32.2. Powtórzenie usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, polegać będzie na świadczeniu usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II: Kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa (maksymalnie 3 kursy); Kurs barmański z podstawami flair (maksymalnie 3 kursy).
32.3. Opis zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp został zawarty w pkt 5 SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 4a i załączniku nr 4b do niniejszego SWZ.
32.4. Poprzez jeden kurs należy rozumieć przeprowadzenie kursu w ilości 32 godzin lekcyjnych dla grupy 15 osób. Ramowy program kursu: 1 (jeden) kurs musi obejmować 32 godz. lekcyjne dla każdej grupy szkoleniowej w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin wewnętrzny (teoretyczny i praktyczny, potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie zagadnień objętych programem kursu). Czas trwania 1 (jednego) kursu: 32 godziny dydaktyczne dla 1 (jednej) grupy. Przez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną, tj. 45 min. Zajęcia dla grupy 15 osób powinny być realizowane w czasie wolnym od nauki szkolnej.
32.5. Warunki realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy niniejszego postępowania i stanowią załącznik nr 5 do niniejszego SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Akredytacja Kuratorium Oświaty

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Uprawnienia pedagogiczne osoby (barmana)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
16.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
16.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
16.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej (warunek dla każdej części zamówienia):

1) posiadanie doświadczenia: wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) kursy/szkolenia z zakresu sztuk gastronomicznych wraz z podaniem jego przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 7 do SWZ),

2) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: 1 osobą, która posiada minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w branży gastronomicznej (załącznik nr 8 do SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.3.1. oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
18.3.4. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (odpowiednio dla wykonawcy, podwykonawcy jeżeli dotyczy, podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 18.3.2. wykaz usług świadczonych w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, polegających na wykonaniu co najmniej 3 (trzech) kursów/szkoleń z zakresu sztuk gastronomicznych, potwierdzonego dowodami na należyte wykonanie usługi - załącznik nr 7 do SWZ;
18.3.3. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia spełniających warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego - załącznik nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

13.7.10. przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy – kryteria oceny ofert pkt 22 SWZ):
1) Kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa:
a dokument potwierdzający prowadzenie kursu przez wykonawcę wpisanego do Rejestru Instytucji Szkoleniowej;
b dokument potwierdzający posiadanie tytułu Mistrz Kelner przez osobę wyznaczoną do prowadzenia kursu kelnerskiego;
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych z pkt 13.7.10 ppkt 1 lit. a), b) swz.
2) Kurs barmański z podstawami flair:
a dokument potwierdzający prowadzenie kursu w ośrodku/miejscu posiadającym akredytację Kuratorium Oświaty;
b dokument potwierdzający prowadzenie kursu przez wykonawcę wpisanego do Rejestru Instytucji Szkoleniowej;
c dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych przez osobę (barmana).

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych z pkt 13.7.10 ppkt 2 lit. a), b), c) swz.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Kurs kelnerski z podstawami sommelierstwa:
a dokument potwierdzający prowadzenie kursu przez wykonawcę wpisanego do Rejestru Instytucji Szkoleniowej;
b dokument potwierdzający posiadanie tytułu Mistrz Kelner przez osobę wyznaczoną do prowadzenia kursu kelnerskiego;
Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych z pkt 13.7.10 ppkt 1 lit. a), b) swz.
2) Kurs barmański z podstawami flair:
a dokument potwierdzający prowadzenie kursu w ośrodku/miejscu posiadającym akredytację Kuratorium Oświaty;
b dokument potwierdzający prowadzenie kursu przez wykonawcę wpisanego do Rejestru Instytucji Szkoleniowej;
c dokument potwierdzający posiadanie uprawnień pedagogicznych przez osobę (barmana).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz oferty - załacznik nr 1 do SWZ; 2) z SWZ 13.7.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
13.7.2. jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – wykonawca składa także oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do SWZ;
13.7.3. jeżeli wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wykonawca przedstawia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia dotyczące tego podwykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
13.7.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 13.7.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – według wzoru załącznika nr 2 do SWZ;
13.7.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby zgodnie z art. 118 Pzp składa z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 3b do SWZ;
13.7.6. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy;
13.7.7. jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, tj. KRS/CEIDG należy przedłożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy;
13.7.8. zapis w pkt 13.7.7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
13.7.9. zapisy zawarte w 13.7.7 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
20.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie (wzór – załącznik nr 10 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
20.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
20.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 20.2 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie (wzór – załącznik nr 10 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
20.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 18.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
20.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą, w przypadkach wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ>

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wykonawca składa przez platformę miniportal https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.