eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLUOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyśl

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903345

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Św. Floriana 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 676 46 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-przemysl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ
W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f23faf87-f3b6-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00223684/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYŚLU

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224069/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: MT.2370.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej W Miejscowości Dubiecko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej W Przemyślu - obejmująca swoim zakresem łącznie branże: konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną, elektryczną, teletechniczną oraz dostawę niezbędnego wyposażenia

12.2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SWZ.
Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 7 do SWZ.

12.3. Wymagania (obowiązki) stawiane Wykonawcy, opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących - załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315400-2 - Instalacje wysokiego napięcia

45315500-3 - Instalacje średniego napięcia

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331221-1 - Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45432110-8 - Kładzenie podłóg

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2 - Kładzenie nawierzchni

45432121-8 - Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45432210-9 - Wykładanie ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45442110-1 - Malowanie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

39100000-3 - Meble

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3 P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 P.z.p, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz/ informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia t. j.:
10 300 000.00 zł brutto.
Ww. postępowaniu za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz/ w terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 25.07.2022 r. do godz. 9:00, złożono siedem ofert następujących Wykonawców:

Lp Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy Cena (zł/brutto)

1. Baudziedzic Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
UL. LOTNISKOWA 8,
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
20.944.602,00
2. TEXOM Sp. z o.o.
Al. Pokoju 1,
31-548 Kraków 21 448 204,95
3. Deserto sp. z o. o.
ul Lubomirskich 1 e,
37-200 Przeworsk
19 150 000 zł
4. Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane REMBUD Sp. z o.o.
ul. Tunelowa 2
38-100 Strzyżów
27 799 821,63
5. KARPAT-BUD sp. z o.o
ul. Innowacyjna 5,
36-060 Głogów Małopolski
20.895.312,44

6. PESAM Sp. z o.o. Sp. K
Tuwima 2
39-200 Dębica
21 994 206,80
7. SOLKAN SP. Z O.O.
MIKOŁAJA REJA 12,
35-211 RZESZÓW ,
18 814 333,42

Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę SOLKAN SP. Z O.O. MIKOŁAJA REJA 12,
35-211 RZESZÓW opiewająca na kwotę 18 814 333,42 zł i tym samym znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18814333,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27799821,63 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.