eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gniezno › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w KrzyszczewieOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GNIEZNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Władysława Stanisława Reymonta 9-11

1.5.2.) Miejscowość: Gniezno

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-200

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 61 424 57 50

1.5.8.) Numer faksu: 61 424 57 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ug.gniezno.idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.urzadgminy.gniezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8eb7420e-3aa6-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007564/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P w Krzyszczewie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@lesny.com.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GR.271.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej: do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym takim jak: droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.
Osoba pełniąca funkcję Inspektora Nadzoru robót drogowych będzie wykonywała swoją pracę przy realizacji Umowy w wymiarze: co najmniej 2 dni w tygodniu co najmniej 3 godziny dziennie (obecność na placu budowy zostanie udokumentowana każdorazowo wpisem w dzienniku budowy). Większą liczbę dni może zaproponować Wykonawca w celu uzyskania większej liczby punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera wzór umowy.
Wykonawca w ramach zadania zapewni również odpowiedni personel do pełnienia funkcji inspektorów branżowych posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (uprawnienia budowlane) (min. 1 osoba dla każdej branży) dla inspektora robót branżowych:
a) Inspektora robót mostowych – osobę posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: jednoprzęsłowy obiekt mostowy, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych.

b) Inspektora robót telekomunikacyjnych – osobę posiadającą co najmniej Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.
c) Inspektora robót elektrycznych – osobę posiadającą co najmniej Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.
Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru branżowego : branża elektryczna i telekomunikacyjna: w trakcie realizacji danego typu robót przez Wykonawcę, bieżącą kontrolę wykonania robót Inspektor będzie wykonywał co najmniej 3 dni w tygodniu co najmniej 2 godziny dziennie tak aby była zapewniona skuteczność nadzoru (za wyjątkiem sobót i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum, bądź zawezwania przez kierownika budowy).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zawezwania Inspektora nadzoru oraz inspektorów branżowych na budowę w sytuacjach nieprzewidzianych, nagłych.

W celu zapoznania się Wykonawców z całym zakresem robót nad którym będzie sprawowany nadzór budowlany, Zamawiający podaje link do dokumentacji projektowej zadania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/630952
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).
2. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia opisane w opisie przedmiotu zamówienia, postanowieniach umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów.
3. Wykonawca powinien wyliczyć cenę oferty brutto, tj. wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości przewidzianej ustawowo.
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
8. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa ilość dni pobytu na budowie dla inspektora branży drogowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie usługę polegającą na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) trwającego w sposób ciągły co najmniej 4 miesiące i wartości minimum 1 mln PLN netto obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów mostowych typu: most lub wiadukt lub estakada,
- dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, która
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez co najmniej 12 miesiące funkcję Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacjico najmniej 2 zadań inwestycyjnych o wartości minimum 8 mln PLN netto każdy,
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.

Nie dopuszcza się wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko, z wyjątkiem funkcji inspektora robót drogowych i mostowych które może wykonywać ta sama osoba, przy uwzględnieniu jednocześnie spełnieniu warunków zawartych w obu opisanych warunkach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ppkt 2 rozdziału X SWZ, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: składa oświadczenie, o którym mowa w ppkt 3.2.1) rozdziału XI SWZ;
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ppkt. 3.2.1)rozdziału X SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) należycie usługę polegającą na sprawowaniu funkcji Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) trwającego w sposób ciągły co najmniej 4 miesiące i wartości minimum 1 mln PLN netto obejmujące swoim zakresem budowę lub przebudowę obiektów mostowych typu: most lub wiadukt lub estakada,
- dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, która
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez co najmniej 12 miesiące funkcję Inspektora Nadzoru lub Kierownika Budowy lub Kierownika robót (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) w specjalności inżynieryjnej drogowej przy realizacjico najmniej 2 zadań inwestycyjnych o wartości minimum 8 mln PLN netto każdy,
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, co najmniej w ograniczonym zakresie uprawniają do kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne) ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uwaga ! Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. Pełnomocnictwo składa się
w oryginale, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby udzielającej pełnomocnictwa lub w postacie elektronicznej kopii dokumentu, poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
3. Zapis z pkt 2 powyżej nie dotyczy sytuacji, w której upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wynika z dołączonej do oferty umowy regulującej współpracę Wykonawców –wówczas umowa winna być załączona do oferty w formie elektronicznej/postaci elektronicznej/postaci elektronicznej kopii dokumentu opatrzonej właściwymi podpisami wym. w uwadze pkt 2 powyżej, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. przez każdego z Wykonawców
lub pełnomocnika).
5. Przepisy ustawy Pzp i postanowienia niniejszej SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności:
1) oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe), o których mowa w rozdziale XI SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
6. Uwaga ! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w ppkt 1.4. rozdziału VII SWZ musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tj. co najmniej jeden z nich musi posiadać doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej.
7. W przypadku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ).
8. W przypadku gdy Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium, dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia.
9. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli będzie wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie ze wzorem umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_gniezno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.