eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › 安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centrum Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301501373

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Handlowa 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckziu@ckziu.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ckziu.kalisz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-071d7c73-19ae-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00360367

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00024846/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g ca這dziennego 篡wienia dla m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00303170/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: CKZIU-KG.271.10.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: us逝ga pn. "安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023".
2. Okres w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie: od 01 wrze郾ia 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
3. ㄠczna powierzchnia sto堯wki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 90 m2.
4. Wykonawca zobowi您any b璠zie do wykonania us逝gi 篡wienia w formie cateringu z cz窷ciowym wykonaniem posi趾闚, kt鏎e musz by przygotowywane partiami ze wzgl璠u na d逝go嗆 wydawania posi趾闚, na bazie istniej帷ej kuchni mieszcz帷ej si przy ul. Przemys這wej 1.
5. Wykonawca zobowi您any jest do przygotowania i wydawania czterech posi趾闚 dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 150 wychowank闚 Bursy Szkolnej Nr 1 w dniach nauki szkolnej z uwzgl璠nieniem przerw 鈍i徠ecznych, wakacji i ferii oraz absencji chorobowej ucznia.
6. Wykonawca b璠zie przygotowywa posi趾i, uwzgl璠niaj帷 podstawowe sk豉dniki i produkty spo篡wcze wysokiej jako軼i, stosowane w 篡wieniu, zachowuj帷 wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie higieny osobistej personelu Wykonawcy, warunk闚 przygotowywania i podawania posi趾闚 zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup 鈔odk闚 spo篡wczych przeznaczonych do sprzeda篡 dzieciom i m這dzie篡 w jednostkach systemu o鈍iaty oraz wymaga, jakie musz spe軟ia 鈔odki spo篡wcze stosowane w ramach 篡wienia zbiorowego dzieci i m這dzie篡 w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r. poz.1154).

Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zamieszczony zosta w rozdziale III SWZ.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 55300000-3 - Us逝gi restauracyjne idotycz帷e podawania posi趾闚

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Us逝gi dostarczania posi趾闚 do szk馧

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 885297,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 885297,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 885297,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Tak

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia (dotyczy pe軟omocnika, o kt鏎ym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Gabriel Witkowski SC

Nazwy (firmy) pozosta造ch wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia: Teresa Witkowska PINOKIO S.C. * "Gabriel Witkowski s.c." GABRIEL WITKOWSKI E. BARA垶KA, K. MIECHOWSKA T. WITKOWSKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6181861050

7.3.4) Miejscowo嗆: Kalisz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 885297,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.