eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › 安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023Og這szenie z dnia 2022-08-11


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Centrum Kszta販enia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301501373

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Handlowa 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ckziu@ckziu.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.ckziu.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-071d7c73-19ae-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00303170

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-11

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00024846/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.1 安iadczenie us逝g ca這dziennego 篡wienia dla m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu : /CKZiU_Kalisz/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej pod adresem: ckziu@ckziu.kalisz.pl, z tym, 瞠 ofert wraz z za陰cznikami (a tak瞠 o鈍iadczenie o zmianie b康 wycofaniu oferty) mo積a z這篡 tylko za po鈔ednictwem formularza do z這瞠nia, zmiany i wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do formularzy: z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z miniportalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Szczeg馧owe informacje dotycz帷e korespondencji elektronicznej zamieszczone zosta造 w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Zamawiaj帷y informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 瞠:
1) Administratorem przekazanych przez Pa雟twa danych osobowych jest Dyrektor Centrum, Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Micha Matuszewski, kontakt e-mail m.matuszewski@brandtrainer.pl, tel.: 509-633-085
2) Pa雟twa dane osobowe b璠 przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego;
3) Pa雟twa dane osobowe mog by przekazywane organom pa雟twowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom 鈍iadcz帷ym dla Administratora us逝gi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obs逝guj帷ym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zam闚ie publicznych (art. 74) przez okre郵ony czas (art. 78);
4) Dane osobowe przechowywane s przez Administratora dla cel闚 archiwizacyjnych, zgodnie z wewn皻rznymi ustaleniami, jak r闚nie do czasu przedawnienia ewentualnych roszcze lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
5) Posiadaj Pa雟two prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrze瞠niem, 瞠:
a) Skorzystanie przez osob, kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 rozporz康zenia 2016/679, nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw;
b) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 rozporz康zenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania;
c) Zamawiaj帷y udost瘼nia dane osobowe, o kt鏎ych mowa w art. 10 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z p騧n. zm.)), zwanego dalej „rozporz康zeniem 2016/679”, w celu umo磧iwienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej, o kt鏎ych mowa w SWZ, do up造wu terminu na ich wniesienie,
6) W przypadku stwierdzenia, 瞠 przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych narusza przepisy RODO, przys逝guje Pa雟twu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych,
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla cel闚 zwi您anych z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia,
8) Decyzje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,
9) Pa雟twa dane osobowe nie b璠 przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CKZIU-KG.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest: us逝ga pn. "安iadczenie us逝g w zakresie ca這dziennego 篡wienia m這dzie篡 przebywaj帷ej w Bursie Szkolnej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu przy ul. Przemys這wej 1 w roku szkolnym 2022/2023".
2. Okres w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie: od 01 wrze郾ia 2022 r. do 23 czerwca 2023 r.
3. ㄠczna powierzchnia sto堯wki wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wynosi 90 m2.
4. Wykonawca zobowi您any b璠zie do wykonania us逝gi 篡wienia w formie cateringu z cz窷ciowym wykonaniem posi趾闚, kt鏎e musz by przygotowywane partiami ze wzgl璠u na d逝go嗆 wydawania posi趾闚, na bazie istniej帷ej kuchni mieszcz帷ej si przy ul. Przemys這wej 1.
5. Wykonawca zobowi您any jest do przygotowania i wydawania czterech posi趾闚 dziennie przez 5 dni w tygodniu dla 150 wychowank闚 Bursy Szkolnej Nr 1 w dniach nauki szkolnej z uwzgl璠nieniem przerw 鈍i徠ecznych, wakacji i ferii oraz absencji chorobowej ucznia.
6. Wykonawca b璠zie przygotowywa posi趾i, uwzgl璠niaj帷 podstawowe sk豉dniki i produkty spo篡wcze wysokiej jako軼i, stosowane w 篡wieniu, zachowuj帷 wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie higieny osobistej personelu Wykonawcy, warunk闚 przygotowywania i podawania posi趾闚 zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup 鈔odk闚 spo篡wczych przeznaczonych do sprzeda篡 dzieciom i m這dzie篡 w jednostkach systemu o鈍iaty oraz wymaga, jakie musz spe軟ia 鈔odki spo篡wcze stosowane w ramach 篡wienia zbiorowego dzieci i m這dzie篡 w tych jednostkach (Dz. U. 2016 r. poz.1154).

Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zamieszczony zosta w rozdziale III SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55300000-3 - Us逝gi restauracyjne idotycz帷e podawania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Us逝gi dostarczania posi趾闚 do szk馧

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 10 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: urozmaicenie jad這spisu

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ocena techniczna

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w art. 112 Pzp, dotycz帷e: zdolno軼i technicznej lub zawodowej.

Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li wykonawca wyka瞠, 瞠:
w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, 鈍iadczy minimum dwie us逝gi polegaj帷e na codziennym i ca這dziennym zapewnieniu posi趾闚 w formie cateringu lub ich wytwarzania w miejscu wydawania, a warto嗆 ka盥ej z tych us逝g nie mo瞠 by mniejsza ni 150.000,00 z. brutto.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) o鈍iadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej; wz鏎 stanowi za陰cznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y; wz鏎 stanowi za陰cznik nr 3 do
SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. W przypadku Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, do oferty musi by za陰czony dokument ustanawiaj帷y pe軟omocnika Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania
w post瘼owaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwa nale篡 przed這篡 w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii po鈍iadczonej notarialnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, warunki dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej mog spe軟ia 陰cznie, za warunek dotycz帷y wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia z powodu niespe軟ienia warunk闚 okre郵onych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 4, 8 Pzp a tak瞠 na podstawie
obowi您uj帷ych przepis闚 okre郵onych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) musi by spe軟iony przez ka盥ego wykonawc samodzielnie.
3. Wykonawcy, kt鏎zy ubiegaj si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie (zgodnie z za陰cznikiem nr 2 do SWZ), z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie o spe軟ieniu warunk闚 i braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe 鈔odki dowodowe sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. Dokumenty te powinny potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia umowy zawarto w za陰czniku nr 6 do SWZ – Wz鏎 umowy.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
3. Postanowienia, kt鏎e wprowadzone zostan do umowy, zawieraj informacje w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu tych danych zgodnie z Rozporz康zeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-19 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z za陰cznikami (a tak瞠 o鈍iadczenie o zmianie b康 wycofaniu oferty) mo積a z這篡 tylko za po鈔ednictwem formularza do z這瞠nia, zmiany i wycofania oferty dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-17

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.