eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniecpol › Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w KoniecpoluOgłoszenie z dnia 2023-08-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d72750d-051a-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d72750d-051a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00359643

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062027/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252704

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka jezdni drogi gminnej oraz chodnika jednostronnego w celu zapewnienia dojazdu od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu. Budowa nowego układu drogowego składa się w szczególności z:
- budowy jezdni drogi gminnej o szerokości 6,00m;
- budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2,15m;
- budowy dwóch zjazdów publicznych;
- budowy oświetlenia ulicznego;
- budowy odwodnienia drogi;
- budowy kanalizacji sanitarnej;
- wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zakres prac obejmuje:
DROGA:
1) Wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi.
2) Usunięcie drzew i krzewów.
3) Zdjęcie warstwy humusu.
4) Rozbiórka elementów dróg i ulic w ramach robót przygotowawczych.
5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wszystkie niezbędne roboty towarzyszące.
6) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
7) Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – grubość podbudowy po zagęszczeniu 30cm.
8) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm.
9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 7cm – warstwa podbudowy AC 22 P.
10) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm – warstwa wiążąca AC 18 W.
11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna AC 11 S grubość po zagęszczaniu 4cm.
12) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
13) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej:
- miejsca postojowe - koloru czerwonego;
- zjazd - koloru czerwonego;
- chodniki - koloru szarego.
14) Frezowanie powierzchni asfaltowych.
15) Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą.
16) Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10cm.
17) Oznakowanie poziome:
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi, odblaskowymi o barwie białej na całym odcinku ;
- montaż punktowych elementów odblaskowych wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
18) Oznakowanie pionowe:
19) Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy:
Roboty związane z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych:
- ogrodzenia segmentowe;
- płyty chodnikowe dla niewidomych i niedowidzących 40x40x10cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
20) Ustawienie krawężników kamiennych i betonowych :
- krawężników betonowych 15x30cm na ławach betonowych C-12/15;
- krawężników najazdowych 15x22cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm;
- krawężników kamiennych 15x25cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej.
21) Obrzeża:
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo – pisakowej gr. 3cm z zamknięciem spoin zaprawą cementową wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3:
- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11S;
- 5 cm - warstwa wiążąca AC 18W;
- 7 cm - warstwa podbudowy AC 22P;
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5;
- 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego G1 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1:
- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11S;
- 5 cm - warstwa wiążąca AC 18W;
- 20 cm - warstwa podbudowy AC 22P;
- 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego G1 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

OŚWIETLENIE:
1) Zabudowa szafy oświetlenia ulicznego – RSOU – 1 szt.;
2) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia ulicznego – 4 szt;
3) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych –
2 szt.;
4) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/T3/3500K/9900lm – 4 szt.;
5) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/PP/5000K/11650lm – 2 szt.;
6) Wykopy pod rowy kablowe;
7) Ułożenie rur ochronnych RHDPE 110/6,3mm – 28,0m;
8) Ułożenie rur ochronnych RHDPEk 110 – 4,0m;
9) Ułożenie kabla YAKXS 2x35mm2 – 3,0m;
10) Ułożenie kabla YKYżo 3x16mm2 – 184,0m;
11) Montaż uziemień;
12) Zasypanie wykopów;
13) Uruchomienie instalacji i pomiary.

ODWODNIENIE:
1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34 o średnicy Dz315
i łącznej długości ok. 141,91m;
2) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34
o średnicy Dz200 i łącznej długości ok. 5,47m;
3) budowa studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1200 w ilości 4 szt.;
4) budowa studni osadnikowej o średnicy DN1200 w ilości 1 szt.;
5) budowa wpustów deszczowych o średnicy DN500 w ilości 3szt.

BRANŻA SANITARNA:
Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej:
1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR 34; SN8, Ø200mm ścianki „lite” jednowarstwowe o długości ok. 115,75m;
2) przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U SDR 34, SN 8 Ø160mm ścianki „lite” jednowarstwowe
3) studnie kanalizacyjne żelbetowe prefabrykowane Ø1000m spełniające wymagania normy PN-EN 1917
3) rury i kształtki kielichowe łączone na uszczelki
Budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.
Przyłącze wodociągowe:
1) przebudowa przyłącza wodociągowego z rury trójwarstwowej o średnicy Ø 63x5,8mm PE100 RC SDR11 PN16, wg normy PN-EN 12201 oraz kształtek PE o długości ok. 20,5m.

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlane i projekty techniczne oraz STWiORB, które stanowią załącznik nr 6
do SWZ.

UWAGI:
1) W załączniku nr 6 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia i zamieszczony został jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1093601,08 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1303800 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1093601,08 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RAFALIN Sp. z o.o. Sp. komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 382342687

7.3.3) Ulica: Malicka 42

7.3.4) Miejscowość: Blachownia

7.3.5) Kod pocztowy: 42-290

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1093601,08 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.