eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniecpol › Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w KoniecpoluOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d72750d-051a-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252704

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062027/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d72750d-051a-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w instrukcji użytkowania platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, tel. (34) 355-18-81;
2. kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: iod@koniecpol.pl, telefon:
(34) 360 – 82-65;
3. dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu”, nr sprawy IZP.271.2.2023;
4. odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5. dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
8. osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (UWAGA: korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka jezdni drogi gminnej oraz chodnika jednostronnego w celu zapewnienia dojazdu od
ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu. Budowa nowego układu drogowego składa się w szczególności z:
- budowy jezdni drogi gminnej o szerokości 6,00m;
- budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2,15m;
- budowy dwóch zjazdów publicznych;
- budowy oświetlenia ulicznego;
- budowy odwodnienia drogi;
- budowy kanalizacji sanitarnej;
- wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zakres prac obejmuje:
DROGA:
1) Wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi.
2) Usunięcie drzew i krzewów.
3) Zdjęcie warstwy humusu.
4) Rozbiórka elementów dróg i ulic w ramach robót przygotowawczych.
5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wszystkie niezbędne roboty towarzyszące.
6) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
7) Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – grubość podbudowy
po zagęszczeniu 30cm.
8) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm.
9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 7cm – warstwa podbudowy AC 22 P.
10) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm – warstwa wiążąca AC 18 W.
11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna AC 11 S grubość po zagęszczaniu 4cm.
12) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
13) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej:
- miejsca postojowe - koloru czerwonego;
- zjazd - koloru czerwonego;
- chodniki - koloru szarego.
14) Frezowanie powierzchni asfaltowych.
15) Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą.
16) Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10cm.
17) Oznakowanie poziome:
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi, odblaskowymi o barwie białej na całym odcinku ;
- montaż punktowych elementów odblaskowych wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
18) Oznakowanie pionowe:
19) Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy:
Roboty związane z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych:
- ogrodzenia segmentowe;
- płyty chodnikowe dla niewidomych i niedowidzących 40x40x10cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
20) Ustawienie krawężników kamiennych i betonowych :
- krawężników betonowych 15x30cm na ławach betonowych C-12/15;
- krawężników najazdowych 15x22cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm;
- krawężników kamiennych 15x25cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej.
21) Obrzeża:
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo – pisakowej gr. 3cm z zamknięciem spoin zaprawą cementową wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

OŚWIETLENIE:
1) Zabudowa szafy oświetlenia ulicznego – RSOU – 1 szt.;
2) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia ulicznego – 4 szt;
3) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych –
2 szt.;
4) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/T3/3500K/9900lm – 4 szt.;
5) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/PP/5000K/11650lm – 2 szt.;
6) Wykopy pod rowy kablowe;
7) Ułożenie rur ochronnych RHDPE 110/6,3mm – 28,0m;
8) Ułożenie rur ochronnych RHDPEk 110 – 4,0m;
9) Ułożenie kabla YAKXS 2x35mm2 – 3,0m;
10) Ułożenie kabla YKYżo 3x16mm2 – 184,0m;
11) Montaż uziemień;
12) Zasypanie wykopów;
13) Uruchomienie instalacji i pomiary.

ODWODNIENIE:
1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34 o średnicy Dz315
i łącznej długości ok. 141,91m;
2) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34
o średnicy Dz200 i łącznej długości ok. 5,47m;
3) budowa studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1200 w ilości 4 szt.;
4) budowa studni osadnikowej o średnicy DN1200 w ilości 1 szt.;
5) budowa wpustów deszczowych o średnicy DN500 w ilości 3szt.

BRANŻA SANITARNA:
Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej:
1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR 34; SN8, Ø200mm ścianki „lite” jednowarstwowe o długości ok. 115,75m;
2) przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U SDR 34, SN 8 Ø160mm ścianki „lite” jednowarstwowe
3) studnie kanalizacyjne żelbetowe prefabrykowane Ø1000m spełniające wymagania normy PN-EN 1917
3) rury i kształtki kielichowe łączone na uszczelki
Budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.
Przyłącze wodociągowe:
1) przebudowa przyłącza wodociągowego z rury trójwarstwowej o średnicy Ø 63x5,8mm PE100 RC SDR11 PN16, wg normy PN-EN 12201 oraz kształtek PE o długości ok. 20,5m.

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlane i projekty techniczne oraz STWiORB, które stanowią załącznik nr 6
do SWZ.

UWAGI:
1) W załączniku nr 6 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia
i zamieszczony został jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy
do obliczenia ceny oferty Wykonawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert, którymi są: cena – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że zrealizował (ukończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane (realizowane na podstawie odrębnych umów), polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej i wartości robót brutto minimum 300.000,00 (słownie: trzysta tysięcy złotych), w tym przynajmniej jedna robota zawierająca w swym zakresie roboty brukarskie.
UWAGA:
1) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia – wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunku opisane w niniejszym zamówieniu.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami, które pełnić będą funkcję kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej, oraz kierownika robót w branży sanitarnej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, i kierownika robót w branży elektrycznej posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
UWAGA:
1)Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334);
2) Wskazana osoba, o której mowa w punkcie b, powinna posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Okres wyrażony w latach, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
6. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy), stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
1) Joanna Pietralik
e-mail: umig@koniecpol.pl
2) Sławomir Woźniak
e-mail: umig@koniecpol.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.