eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniecpol › Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w KoniecpoluOgłoszenie z dnia 2023-06-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa drogi publicznej od ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.4.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00273561

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00252704

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka jezdni drogi gminnej oraz chodnika jednostronnego w celu zapewnienia dojazdu od
ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu. Budowa nowego układu drogowego składa się w szczególności z:
- budowy jezdni drogi gminnej o szerokości 6,00m;
- budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2,15m;
- budowy dwóch zjazdów publicznych;
- budowy oświetlenia ulicznego;
- budowy odwodnienia drogi;
- budowy kanalizacji sanitarnej;
- wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zakres prac obejmuje:
DROGA:
1) Wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi.
2) Usunięcie drzew i krzewów.
3) Zdjęcie warstwy humusu.
4) Rozbiórka elementów dróg i ulic w ramach robót przygotowawczych.
5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wszystkie niezbędne roboty towarzyszące.
6) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
7) Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – grubość podbudowy
po zagęszczeniu 30cm.
8) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm.
9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 7cm – warstwa podbudowy AC 22 P.
10) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm – warstwa wiążąca AC 18 W.
11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna AC 11 S grubość po zagęszczaniu 4cm.
12) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
13) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej:
- miejsca postojowe - koloru czerwonego;
- zjazd - koloru czerwonego;
- chodniki - koloru szarego.
14) Frezowanie powierzchni asfaltowych.
15) Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą.
16) Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10cm.
17) Oznakowanie poziome:
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi, odblaskowymi o barwie białej na całym odcinku ;
- montaż punktowych elementów odblaskowych wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
18) Oznakowanie pionowe:
19) Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy:
Roboty związane z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych:
- ogrodzenia segmentowe;
- płyty chodnikowe dla niewidomych i niedowidzących 40x40x10cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
20) Ustawienie krawężników kamiennych i betonowych :
- krawężników betonowych 15x30cm na ławach betonowych C-12/15;
- krawężników najazdowych 15x22cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm;
- krawężników kamiennych 15x25cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej.
21) Obrzeża:
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo – pisakowej gr. 3cm z zamknięciem spoin zaprawą cementową wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.

OŚWIETLENIE:
1) Zabudowa szafy oświetlenia ulicznego – RSOU – 1 szt.;
2) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia ulicznego – 4 szt;
3) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych –
2 szt.;
4) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/T3/3500K/9900lm – 4 szt.;
5) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/PP/5000K/11650lm – 2 szt.;
6) Wykopy pod rowy kablowe;
7) Ułożenie rur ochronnych RHDPE 110/6,3mm – 28,0m;
8) Ułożenie rur ochronnych RHDPEk 110 – 4,0m;
9) Ułożenie kabla YAKXS 2x35mm2 – 3,0m;
10) Ułożenie kabla YKYżo 3x16mm2 – 184,0m;
11) Montaż uziemień;
12) Zasypanie wykopów;
13) Uruchomienie instalacji i pomiary.

ODWODNIENIE:
1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34 o średnicy Dz315
i łącznej długości ok. 141,91m;
2) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34
o średnicy Dz200 i łącznej długości ok. 5,47m;
3) budowa studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1200 w ilości 4 szt.;
4) budowa studni osadnikowej o średnicy DN1200 w ilości 1 szt.;
5) budowa wpustów deszczowych o średnicy DN500 w ilości 3szt.

BRANŻA SANITARNA:
Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej:
1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR 34; SN8, Ø200mm ścianki „lite” jednowarstwowe o długości ok. 115,75m;
2) przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U SDR 34, SN 8 Ø160mm ścianki „lite” jednowarstwowe
3) studnie kanalizacyjne żelbetowe prefabrykowane Ø1000m spełniające wymagania normy PN-EN 1917
3) rury i kształtki kielichowe łączone na uszczelki
Budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.
Przyłącze wodociągowe:
1) przebudowa przyłącza wodociągowego z rury trójwarstwowej o średnicy Ø 63x5,8mm PE100 RC SDR11 PN16, wg normy PN-EN 12201 oraz kształtek PE o długości ok. 20,5m.

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlane i projekty techniczne oraz STWiORB, które stanowią załącznik nr 6
do SWZ.

UWAGI:
1) W załączniku nr 6 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia
i zamieszczony został jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy
do obliczenia ceny oferty Wykonawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie odcinka jezdni drogi gminnej oraz chodnika jednostronnego w celu zapewnienia dojazdu od
ul. Żeromskiego do nowo budowanego przedszkola w Koniecpolu. Budowa nowego układu drogowego składa się w szczególności z:
- budowy jezdni drogi gminnej o szerokości 6,00m;
- budowy chodnika jednostronnego o szerokości 2,15m;
- budowy dwóch zjazdów publicznych;
- budowy oświetlenia ulicznego;
- budowy odwodnienia drogi;
- budowy kanalizacji sanitarnej;
- wykonania oznakowania pionowego i poziomego drogi.

Zakres prac obejmuje:
DROGA:
1) Wyznaczenie w terenie przebiegu trasy drogi.
2) Usunięcie drzew i krzewów.
3) Zdjęcie warstwy humusu.
4) Rozbiórka elementów dróg i ulic w ramach robót przygotowawczych.
5) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wszystkie niezbędne roboty towarzyszące.
6) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
7) Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym – grubość podbudowy
po zagęszczeniu 30cm.
8) Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm – mieszanka niezwiązana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm.
9) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 7cm – warstwa podbudowy AC 22 P.
10) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm – warstwa wiążąca AC 18 W.
11) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa ścieralna AC 11 S grubość po zagęszczaniu 4cm.
12) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem.
13) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej:
- miejsca postojowe - koloru czerwonego;
- zjazd - koloru czerwonego;
- chodniki - koloru szarego.
14) Frezowanie powierzchni asfaltowych.
15) Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą.
16) Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10cm.
17) Oznakowanie poziome:
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego masami chemoutwardzalnymi, odblaskowymi o barwie białej na całym odcinku ;
- montaż punktowych elementów odblaskowych wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
18) Oznakowanie pionowe:
19) Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy:
Roboty związane z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych:
- ogrodzenia segmentowe;
- płyty chodnikowe dla niewidomych i niedowidzących 40x40x10cm wraz ze wszystkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
20) Ustawienie krawężników kamiennych i betonowych :
- krawężników betonowych 15x30cm na ławach betonowych C-12/15;
- krawężników najazdowych 15x22cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm;
- krawężników kamiennych 15x25cm na ławach betonowych C-12/15 i podsypce cementowo – piaskowej.
21) Obrzeża:
- ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z betonu C 12/15 i podsypce cementowo – pisakowej gr. 3cm z zamknięciem spoin zaprawą cementową wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi.
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR3:
- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11S;
- 5 cm - warstwa wiążąca AC 18W;
- 7 cm - warstwa podbudowy AC 22P;
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5;
- 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego G1 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.
Konstrukcja nawierzchni jezdni KR1:
- 4 cm - warstwa ścieralna AC 11S;
- 5 cm - warstwa wiążąca AC 18W;
- 20 cm - warstwa podbudowy AC 22P;
- 30 cm - warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego G1 stabilizowanego spoiwem hydraulicznym.

OŚWIETLENIE:
1) Zabudowa szafy oświetlenia ulicznego – RSOU – 1 szt.;
2) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia ulicznego – 4 szt;
3) Montaż słupów z wysięgnikami oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych –
2 szt.;
4) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/T3/3500K/9900lm – 4 szt.;
5) Montaż opraw oświetlenia LED 79W/PP/5000K/11650lm – 2 szt.;
6) Wykopy pod rowy kablowe;
7) Ułożenie rur ochronnych RHDPE 110/6,3mm – 28,0m;
8) Ułożenie rur ochronnych RHDPEk 110 – 4,0m;
9) Ułożenie kabla YAKXS 2x35mm2 – 3,0m;
10) Ułożenie kabla YKYżo 3x16mm2 – 184,0m;
11) Montaż uziemień;
12) Zasypanie wykopów;
13) Uruchomienie instalacji i pomiary.

ODWODNIENIE:
1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34 o średnicy Dz315
i łącznej długości ok. 141,91m;
2) budowa przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U „lite” SN8 SDR34
o średnicy Dz200 i łącznej długości ok. 5,47m;
3) budowa studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych o średnicy DN1200 w ilości 4 szt.;
4) budowa studni osadnikowej o średnicy DN1200 w ilości 1 szt.;
5) budowa wpustów deszczowych o średnicy DN500 w ilości 3szt.

BRANŻA SANITARNA:
Sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej:
1) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U SDR 34; SN8, Ø200mm ścianki „lite” jednowarstwowe o długości ok. 115,75m;
2) przyłącza kanalizacyjne z rur PVC-U SDR 34, SN 8 Ø160mm ścianki „lite” jednowarstwowe
3) studnie kanalizacyjne żelbetowe prefabrykowane Ø1000m spełniające wymagania normy PN-EN 1917
3) rury i kształtki kielichowe łączone na uszczelki
Budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2015-10.
Przyłącze wodociągowe:
1) przebudowa przyłącza wodociągowego z rury trójwarstwowej o średnicy Ø 63x5,8mm PE100 RC SDR11 PN16, wg normy PN-EN 12201 oraz kształtek PE o długości ok. 20,5m.

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa obejmująca projekty budowlane i projekty techniczne oraz STWiORB, które stanowią załącznik nr 6
do SWZ.

UWAGI:
1) W załączniku nr 6 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia
i zamieszczony został jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowi on podstawy
do obliczenia ceny oferty Wykonawcy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-26 10:00

Po zmianie:
2023-06-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-26 10:30

Po zmianie:
2023-06-29 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-27

Po zmianie:
2023-07-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.