eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów będących własnością Nadleśnictwa Legnica"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
"Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów będących własnością Nadleśnictwa Legnica"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LEGNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pawicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: legnica@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://legnica.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


PGL LP Nadleśnictwo Legnica

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów będących własnością Nadleśnictwa Legnica"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-043aba1d-1d2b-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359402

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00210388/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów będących własnością Nadleśnictwa Legnica.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00306312/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów Nadleśnictwa Legnica w latach 2022-2023 z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji zakupu. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi odpowiednio:

- benzyna bezołowiowa PB 95: 300 litrów,

- olej napędowy: 17 000 litrów.

W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliw mogą ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliwa. Podane ilości są szacunkowe, a Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionych paliw w okresie trwania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej, niewykorzystanej części zamówienia. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U 2015 r. poz. 1680 z póz.zm.) oraz zgodnie z normami PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06. Z uwagi na brak magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni możliwość realizacji zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca na zasadzie transakcji bezgotówkowej. Z tytułu bezgotówkowego sposobu rozliczenia należności Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, w tym nie przewiduje się ponoszenia opłat za wydanie kart paliwowych. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny ze wskazań dystrybutora na danej stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen (udzielony rabat) podany w ofercie Wykonawcy. Rabat jest stały w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wystawi dwie faktury zbiorcze za wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w terminie do 15 –go i po 15-stym dniu danego miesiąca. Do faktury zostanie dołączone zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: data transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu. Ze względu na liczne tankowania jedna stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 z póź. zm.) Zamawiający informuje, że w w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1079 ze zm.).

Uzasadnienie faktyczne:
W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert.

Uzasadnienie prawne:
Pozstępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.