eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów będących własnością Nadleśnictwa Legnica"Ogłoszenie z dnia 2022-08-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Dostawa paliw płynnych do zaopatrzenia pojazdów będących własnością Nadleśnictwa Legnica"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LEGNICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023977

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Pawicka 4

1.4.2.) Miejscowość: Legnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: legnica@wroclaw.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://legnica.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


PGL LP Nadleśnictwo Legnica

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00310972

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00306312/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów Nadleśnictwa Legnica w latach 2022-2023 z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji zakupu. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi odpowiednio:

- benzyna bezołowiowa PB 95: 300 litrów,

- olej napędowy: 17 000 litrów.

W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliw mogą ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliwa. Podane ilości są szacunkowe, a Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionych paliw w okresie trwania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej, niewykorzystanej części zamówienia. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U 2015 r. poz. 1680 z póz.zm.) oraz zgodnie z normami PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06. Z uwagi na brak magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni możliwość realizacji zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca na zasadzie transakcji bezgotówkowej. Z tytułu bezgotówkowego sposobu rozliczenia należności Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, w tym nie przewiduje się ponoszenia opłat za wydanie kart paliwowych. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny ze wskazań dystrybutora na danej stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen (udzielony rabat) podany w ofercie Wykonawcy. Rabat jest stały w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wystawi dwie faktury zbiorcze za wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w terminie do 15 –go i po 15-stym dniu danego miesiąca. Do faktury zostanie dołączone zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: data transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu. Ze względu na liczne tankowania jedna stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych do pojazdów Nadleśnictwa Legnica w latach 2022-2023 z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji zakupu. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi odpowiednio:

- benzyna bezołowiowa PB 95: 300 litrów,

- olej napędowy: 17 000 litrów.

W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliw mogą ulec zmianie, na którą Zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości poboru paliwa. Podane ilości są szacunkowe, a Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamówionych paliw w okresie trwania umowy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie żądał realizacji pozostałej, niewykorzystanej części zamówienia. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U 2015 r. poz. 1680 z póz.zm.) oraz zgodnie z normami PN-EN 228+A1:2017-06 i PN-EN 590+A1:2017-06. Z uwagi na brak magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zapewni możliwość realizacji zakupu paliw we wszystkie dni miesiąca na zasadzie transakcji bezgotówkowej. Z tytułu bezgotówkowego sposobu rozliczenia należności Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów, w tym nie przewiduje się ponoszenia opłat za wydanie kart paliwowych. Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny ze wskazań dystrybutora na danej stacji paliw Wykonawcy z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen (udzielony rabat) podany w ofercie Wykonawcy. Rabat jest stały w całym okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wystawi dwie faktury zbiorcze za wszystkie transakcje jakie były zrealizowane w terminie do 15 –go i po 15-stym dniu danego miesiąca. Do faktury zostanie dołączone zestawienie zawierające co najmniej następujące informacje: data transakcji, rodzaj i ilość wydanego paliwa, nr rejestracyjny pojazdu. Ze względu na liczne tankowania jedna stacja paliw musi być zlokalizowana w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Zamawiającego.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosowanie do ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Nadleśnictwa Przemków. Stacja ta musi spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z poźn. zm.).

Po zmianie:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi,

wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosowanie do ustawy Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy, co najmniej jedną stacją paliw, która znajduje się w odległości nie większej niż 7 km od siedziby Nadleśnictwa Przemków. Stacja ta musi spełniać wymogi przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z poźn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.