eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2022-09-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD KARNY W JASTRZĘBIU -ZDROJU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. C.K. Norwida 23

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-268

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 475 92 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8242d7df-390d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00089751/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek - część III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zp.sw.gov.pl/_layouts/15/ZamowieniaPubliczne/ZP_Start.aspx/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
a)w zakresie składania ofert: przy użyciu mini Portalu https://mini.portal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal;
b)w pozostałym zakresie: przy użyciu poczty elektronicznej: zp_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenie, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza
komunikacji. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150MB.
4.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane do
postępowania można wyszukać również ma liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję: „Dla wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
5.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na
miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
6.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych, np.: .doc, .pdf, .rtf, .xls i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu.
8.Wszelkie informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1913), które wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być odrębnie
podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu.
10. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia BZP lub ID postępowania.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych praz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawców
12. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez zamawiającego

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, ul. C. K. Norwida 23, 44-268
Jastrzębie-Zdrój;
􀀀 u zamawiającego powołany został Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować drogą elektroniczną, pisząc
na adres mailowy: iod_zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego.
􀀀 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego „Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju”
DKW.2232.8.2022.W
􀀀 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) , dalej
„ustawa Pzp”;
􀀀 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
􀀀 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
􀀀 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
􀀀 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.8.2022.W

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 348945,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 147200,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
I. Warzywa korzeniowe:
1. Marchew (CPV 03221112-4) - 12 000,00kg
2. Buraki ćwikłowe (CPV 03221111-7) - 12 000,00kg
3. Seler korzeniowy (CPV 03221110-0) - 5 000,00kg
4. Pietruszka korzeniowa (CPV 03221110-0) - 5 000,00kg
5. Cebula (CPV 03221113-1) - 5 000,00kg
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DOWSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania,
a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów
przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów
wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego
zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej,
mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu
poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i
na koszt wykonawcy.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021), a także rozporządzeniami
wykonawczymi do tej ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych:
a) część nr I (warzywa korzeniowe)
b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)
c) część nr III (ziemniaki)
d) część nr IV (jabłka)
Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówienia
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 42500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221110-0 - Warzywa korzeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221110-0 - Warzywa korzeniowe

03221111-7 - Burak ćwikłowy

03221112-4 - Marchew

03221113-1 - Cebula

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert / cena brutto oferty badanej) x 100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nie posiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego
w Jastrzębiu-Zdroju
II. Kapusta świeża i kiszone:
1. Kapusta biała (CPV 03221410-3) - 10 000,00kg
2. Kapusta czerwona (CPV 03221410-3) - 5 000,00kg
3. Kapusta kiszona (CPV 15331142-4) - 5 500,00kg
4. Ogórki kiszone (CPV 15331000-7) - 3 500,00kg
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie
dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania,
a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów
przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów
wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego
zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez zamawiającego w formie telefonicznej,
mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę. Realizacja dostaw w godzinach 8:00 –
13:00 (od
poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych:
a) część nr I (warzywa korzeniowe)
b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)
c) część nr III (ziemniaki)
d) część nr IV (jabłka)
Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówienia
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 31000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221400-0 - Warzywa kapustne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03221410-3 - Kapusta

15331000-7 - Warzywa przetworzone

15331142-4 - Kapusta przetworzona

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert / cena brutto oferty badanej) x 100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nie posiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:
Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
III. Ziemniaki:
1. Ziemniaki w workach siatkowych (CPV 03212100-1) - 80 000,00kg
UWAGA:
- ziemniaki niemyte, pozbawione śladów gnicia
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ WZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji
dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego
zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez
zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę.
Realizacja dostaw w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert częściowych:
a) część nr I (warzywa korzeniowe)
b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)
c) część nr III (ziemniaki)
d) część nr IV (jabłka)
Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówienia
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 63200 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert / cena brutto oferty badanej) x 100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nie posiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy warzyw, ziemniaków i jabłek do Zakładu Karnego
w Jastrzębiu-Zdroju
IV. Jabłka
1. Jabłka (średnica 6 – 7,5 cm, dopuszczalne: Jonagold, Jonagored, Champion, Lobo) (CPV
03222321-9) - 3 500,00kg
UWAGA:
- jabłka zbliżone wagowo i rozmiarowo, bez uszkodzeń, śladów gnicia
STANDARDY JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO WSZYSTKICH ISTOTNYCH CECH
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OKREŚLONY ZOSTAŁ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.
2. Rodzaj artykułów oraz szacunkowe zapotrzebowanie, według poszczególnych zadań przedstawia załącznik nr 1 do SWZ.
Ilość zakupionego towaru może ulec pomniejszeniu o ilość nie większą niż 30%. Wykonawcy przysługuje prawo do
wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczoną ilość towaru.
3. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych
będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych
powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji
dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
4. Realizacja dostaw odbywać się będzie do magazynu zamawiającego w sposób sukcesywny, w miarę bieżącego
zapotrzebowania na podstawie informacji przekazywanej każdorazowo przez
zamawiającego w formie telefonicznej, mailowej lub faksem do godz. 13:00 w dniu poprzedzającym planowaną dostawę.
Realizacja dostaw w godzinach 8:00 – 13:00 (od poniedziałku do piątku) transportem i na koszt wykonawcy.
Z uwagi na specyfikę działalności zamawiającego występuje duże zróżnicowanie częstotliwości i wielkości dostaw.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
6. Dostarczane produkty powinny odpowiadać normom i standardom określonym w Polskich Normach i odpowiednich
przepisach prawnych, w tym Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (tj. Dz. U. z 2020r.,
poz. 2021), a także rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert
częściowych:
a) część nr I (warzywa korzeniowe)
b) część nr II (kapusta świeża i kiszone)
c) część nr III (ziemniaki)
d) część nr IV (jabłka)
Wykonawca może złożyć ofertę w wybranych przez siebie częściach.
8. Wymagania stawiane wykonawcy:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za wysoką jakość przedmiotu zamówienia
b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy
c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem wykonawcy
d) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych, numerów fax., adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych
dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia
e) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia.

4.2.5.) Wartość części: 10500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03222321-9 - Jabłka

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert, zamawiający będzie się kierował następującymi
kryterium:
a) cena – waga kryterium – 100 punktów.
Ilość przyznanych punktów wyliczona zostanie stosownie do wzoru:
liczba punktów = (najniższa cena brutto spośród ofert / cena brutto oferty badanej) x 100
2. Zamawiający, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zastosował cenę jako jedyne kryterium oceny ofert, z uwagi na fakt, iż w opisie
przedmiotu zamówienia zostały określone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu
zamówienia, a ponadto przedmiot zamówienia obejmuje dostawy produktów podlegających szybkiemu zużyciu, nie posiadających
cyklu życia produktu, które nie generują żadnych dodatkowych kosztów, prócz kosztu dostawy.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i będzie najkorzystniejsza w oparciu
o w/w kryterium. O wyborze oferty zamawiający zawiadomi
niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną w
oparciu o ustalone kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie
d) Zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie określa warunki w tym zakresie.
Za spełniających powyższe warunki zamawiający uzna wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków
wynikających z art. 57 ust, 1 ustawy PZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
zostanie dokonana według formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty
dokumentach. Z treści tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w
postępowaniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez
wykonawców na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w dołączonych do oferty dokumentach. Z treści
tych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w powyższym postępowaniu.
Zamawiający określa wadium na kwoty:
a) Dla część I (warzywa korzeniowe) – 600,00 złotych
b) Dla części II (kapusta świeża i kiszone) – 450,00 złotych
c) Dla części III (ziemniaki) – 900,00 złotych
d) Dla części IV (jabłka) – 150,00 złotych
2. Wadium wnosi się przed upływem składania ofert.
3. Zgodnie z art. 45 ustawy pzp wadium może być wniesione w następujących formach:
a. w pieniądzu,
b. w gwarancjach bankowych,
c. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek zamawiającego w:
NBP O/O Katowice
numer konta: 86 1010 1212 3069 0013 9120 0000
z dopiskiem „WADIUM – WARZYWA CZ. …….”
1. Wadium dla swej skuteczności winno się znaleźć na koncie Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 5 października 2022 r. do godziny 10:00. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego.
2. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt b–d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
3. Skuteczne wniesienie wadium w formie pieniężnej następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych, poprzez:
a) obniżenie wartości netto lub brutto wynagrodzenia Wykonawcy, bez równoczesnej zmiany zakresu przedmiotu umowy w wypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, mających wpływ na wartość asortymentu
b) zmianę cen jednostkowych poszczególnego asortymentu w przypadku promocji lub obniżki cen, obniżenie cen jednostkowych może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga aneksu do umowy
c) dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonywanie umowy
d) zmianę asortymentu, z chwilą zaprzestania lub wstrzymania produkcji poszczególnych asortymentów,
o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia umowy, na tzw. „zamiennik” pod warunkiem,
że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego, w szczególności określone w umowie i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od asortymentu i cenie nie wyższej niż dany asortyment
e) cena jednostkowa danego asortymentu może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT , przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena jednostkowa brutto, ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian
f) ceny jednostkowe mogą podlegać waloryzacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS (tzw. klauzula waloryzacyjna), na wniosek Dostawcy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie proponowanego wskaźnika.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić, w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych
w art. 455 ust. 1 pkt 2b) i pkt 4, art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę dostępny jest na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.