eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › "ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA DS."

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2022-09-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA DS."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

1.3.) Oddział zamawiającego: PWSZ Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411123351

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marika.neimann@pwsz.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.pwsz.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA DS."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24e12d17-1a0c-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355830

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069649/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie DS.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303465/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: K-GT-43-232-16/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup wyposażenia dla DS."
Przedmiot zamówienia obejmuje:
ŁÓŻKO JEDNOOSOBOWE 90x200 88
ŁÓŻKO JEDNOOSOBOWE 80X200 2
SOFA 2 OSOBOWA 1
FOTEL 3
SZAFA POKOJOWA 2 DRZWIOWA 59
SZAFA POKOJOWA 3 DRZWIOWA 12
SZAFA POKOJOWA 80/58/H 185 CM 5
SZAFA POKOJOWA 60/58/H 185 CM 2
STOLIK 80X80X75 40
STOLIK 80X60X75 73
BIURKO 86
LAMPKA NA BIURKO 87
SZAFKA NOCNA 90
KRZESŁO STACJONARNE TAPICEROWANE 240
KRZESŁO STACJONARNE PLASTIKOWE 50
PÓŁKA WISZĄCA 85
ZLEW JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM 10
UMYWALKA ŁAZIENKOWA 4
"BATERIA KUCHENNA
BATERIA ŁAZIENKOWA " "10
4"
KOMPLET MEBLI KUCHENNYCH 4
SZAFKI KUCHENNE DOLNE SZER 160 CM 3
SZAFKI KUCHENNE DOLNE SZER 115+75 CM 1
SZAFKI KUCHENNE GÓRNE SZER 115+75 CM 1
SZAFKA ZLEWOZMYWAKOWA Z BLATEM 2
MATERAC 80/200, 1
MATERAC 140/200, 1
REGAŁ METALOWY 16
ROLETY WEWNĘTRZNE 36
KOŁDRA + PODUSZKA 10
POŚCIEL + PRZEŚCIERADŁO 10
WIESZAKI 400

4.5.3.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 665529,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1367905,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 665529,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATG Sp. z o. o. sp. k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542928818

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 665529,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.