eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA URZĄDZEŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, W PODZIALE NA PAKIETY znak sprawy: AEZ/S-056/2023Ogłoszenie z dnia 2023-08-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA URZĄDZEŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, W PODZIALE NA PAKIETY
znak sprawy: AEZ/S-056/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.wum.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA URZĄDZEŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, W PODZIALE NA PAKIETY
znak sprawy: AEZ/S-056/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e8b403b-004b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00353107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Urządzenia ogólnolaboratoryjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Informacja zawarta w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE ogłoszenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245882

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AEZ/S-056/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122216,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1-Aparat do elektrotransferu żeli- 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 11702,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - Destylator do wody -2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 661,12 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 - Pompa mikrobiologiczna z wyposażeniem -1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122500-5 - Pompy laboratoryjne i akcesoria

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 7266,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 - Destylarka laboratoryjnej - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 10152,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 -Czytnik spektrofotometryczny - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38433000-9 - Spektrometry

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 58700,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 - Dynamometr ręczny -1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 2439,02 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7 - Analizator składu mleka -1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38434530-0 - Analizatory mleka

4.5.5.) Wartość części: 10705,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8 - Myjka ultradźwiękowa ze sterylizatorem UVC - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.8do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 445,61 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9 - Myjka chirurgiczna dwustanowiskowa - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.5.) Wartość części: 6800,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10 -Sterylizator kulkowy -1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.5.) Wartość części: 424,88 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11 Aparaty do elektroforezy poziomej z wyposażeniem:
A. – 2 zestawy
B. - 1 zestaw,
C. - 1 zestaw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 12920,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8937,18 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8937,18 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8937,18 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VWR International Sp. z o. o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5282705185

7.3.3) Ulica: Limbowa 5

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-175

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8937,18 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.