eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA URZĄDZEŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, W PODZIALE NA PAKIETY znak sprawy: AEZ/S-056/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA URZĄDZEŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, W PODZIALE NA PAKIETY
znak sprawy: AEZ/S-056/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.wum.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA URZĄDZEŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, W PODZIALE NA PAKIETY
znak sprawy: AEZ/S-056/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e8b403b-004b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00276122

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076365/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.26 Urządzenia ogólnolaboratoryjne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Informacja zawarta w SEKCJI IX – POZOSTAŁE INFORMACJE ogłoszenia

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245882

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AEZ/S-056/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 122216,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1-Aparat do elektrotransferu żeli- 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 11702,70 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2 - Destylator do wody -2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.2 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 661,12 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3 - Pompa mikrobiologiczna z wyposażeniem -1 kpl.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122500-5 - Pompy laboratoryjne i akcesoria

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 7266,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4 - Destylarka laboratoryjnej - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42910000-8 - Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfikacji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 10152,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5 -Czytnik spektrofotometryczny - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38433000-9 - Spektrometry

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 58700,00 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6 - Dynamometr ręczny -1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 2439,02 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7 - Analizator składu mleka -1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38434530-0 - Analizatory mleka

4.5.5.) Wartość części: 10705,00 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8 - Myjka ultradźwiękowa ze sterylizatorem UVC - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.8do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 445,61 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9 - Myjka chirurgiczna dwustanowiskowa - 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.5.) Wartość części: 6800,00 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10 -Sterylizator kulkowy -1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

4.5.5.) Wartość części: 424,88 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11 Aparaty do elektroforezy poziomej z wyposażeniem:
A. – 2 zestawy
B. - 1 zestaw,
C. - 1 zestaw.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń został określony w Formularzu wymaganych warunków technicznych, który stanowi Załącznik nr 2.11 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38432000-2 - Aparatura do analizowania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

4.5.5.) Wartość części: 12920,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie rozstrzygnięto

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

8. Zamówienie objęte Pakietem 5 realizowane jest w ramach projektu: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu
„Rola profagów w zjadliwości klinicznych szczepów patogenu ludzkiego Clostridioides difficile in vitro i in vivo”,
finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, na podstawie umowy nr UMO-2021/43/B/NZ6/00461 z dnia
03.10.2022 r.;
Zamówienie objęte Pakietem 8 realizowane jest w ramach projektu HERO „Horyzont doskonałości w zastosowaniach
matrycowego RNA w immunoonkologii”, finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, na podstawie umowy nr
UoF/01-WIB/2022-011 z dnia 17.01.2020 r.
Zamówienie objęte Pakietem 9 realizowane jest w ramach projektu pn. „Wdrożenie Programu
Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.” Projekt realizowany
jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o
dofinansowanie nr POWR.05.03.00-00-0013/15-00 z 01.04.2016 r.
Zamówienie objęte Pakietem 10 realizowane jest w ramach projektu pn. „Technologia briorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych”. Projekt realizowany jest w ramach współfinansowanego ze
środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy o dofinansowanie
TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019 z 11.06.2019 r.
Zamówienie objęte Pakietem 11 realizowane jest w ramach projektu pn. HERO „Horyzont doskonałości w zastosowaniach
matrycowego RNA w immunoonkologii”, finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki, na podstawie umowy nr
UoF/01-WIB/2022-011 z dnia 17.01.2020 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.