eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 latOgłoszenie z dnia 2022-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291150544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Leonarda 10

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-311

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scrmits@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.scrmits.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98cca14b-1957-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352920

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032477/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Serwisowanie sprzętu medycznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302255/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP/193/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 299071,84 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego:

• Aparaty EKG
• Defibrylatory
• Deski do masażu serca
• Kardiomonitory
• Krzesełka kardiologiczne
• Nosze
• Nosze podbierające
• Przepływomierze
• Pulsoksymetry
• Reduktory
• Respiratory
• Ssaki bateryjno-sieciowe
• Termometry
• Transportery noszy
• Komory Biovag
• Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 228100,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego pompy infuzyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 10592,56 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2c do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 11200,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego urządzenie do masażu klatki piersiowej i nosze elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2d do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 38625,04 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego pompy infuzyjne i aparaty do EKG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2e do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.5.5.) Wartość części: 10554,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.