eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 latOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 lat

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291150544

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętego Leonarda 10

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-311

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: scrmits@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 2 lat

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98cca14b-1957-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302255

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032477/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Serwisowanie sprzętu medycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.scrmits.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.
1i2rozporządzeniaParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r.wsprawieochrony osóbfizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i
wsprawieswobodnegoprzepływu takichdanych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólnerozporządzenie odanych) (Dz. U.UE L119 z dnia4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej
„RODO”)informujemy, że:1)administratoremPani/Pana danychosobowych jestŚwiętokrzyskie
CentrumRatownictwa Medycznego iTransportuSanitarnego WKielcach2)administrator wyznaczył
InspektoraDanych Osobowych, z którymmożna siękontaktowaćpodadresem e-mail: jod@scrmits.pl3)
Pani/Panadane osobowe przetwarzanebędą napodstawie art.6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
zprzedmiotowym postępowaniemoudzieleniezamówieniapublicznego, prowadzonym w trybie
przetargunieograniczonego.4)odbiorcamiPani/Panadanychosobowych będą osoby lub podmioty,
którymudostępnionazostaniedokumentacjapostępowania woparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana
daneosobowebędąprzechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dniazakończeniapostępowania oudzieleniezamówienia, a jeżeliczas trwania umowy przekracza 4
lata,okresprzechowywania obejmujecały czastrwania umowy;6)obowiązek podania przez Panią/Pana
danychosobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jestwymogiem ustawowym
określonymwprzepisanych ustawy P.Z.P.,związanym z udziałem wpostępowaniu o
udzieleniezamówieniapublicznego.7) w odniesieniu doPani/Pana danychosobowychdecyzje nie
będąpodejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowniedo art. 22RODO.8) posiadaPani/Pan:a)
napodstawie art. 15RODO prawo dostępu do danychosobowychPani/Pana dotyczących(w
przypadku,gdy skorzystanie ztego prawa wymagałoby postronieadministratora niewspółmierniedużego
wysiłkumoże zostaćPani/Pan zobowiązana dowskazaniadodatkowych informacji mającychna celusprecyzowanie żądania,w
szczególności podanianazwy lubdaty postępowania o
udzieleniezamówieniapublicznego lubkonkursu albo sprecyzowanienazwy lubdaty
zakończonegopostępowania o udzieleniezamówienia);b)na podstawie art. 16 RODOprawo
dosprostowaniaPani/Pana danych osobowych(skorzystanie z prawado sprostowania
niemożeskutkować zmianąwyniku postępowania o udzieleniezamówieniapublicznego ani
zmianąpostanowieńumowy wzakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz niemożenaruszać
integralnościprotokołu orazjegozałączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawożądaniaodadministratoraograniczeniaprzetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemokresutrwaniapostępowania oudzieleniezamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, októrychmowa wart. 18 ust. 2RODO (prawodo ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniudoprzechowywania,w celuzapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celuochronyprawinnej osobyfizycznejlub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznegoUniiEuropejskiejlubpaństwaczłonkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do
PrezesaUrzęduOchronyDanychOsobowych, gdyuzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowychPani/Panadotyczącychnarusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17
ust.3lit.b,dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo
oprzenoszeniadanychosobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO
prawosprzeciwu,wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzaniaPani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/193/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego:

• Aparaty EKG
• Defibrylatory
• Deski do masażu serca
• Kardiomonitory
• Krzesełka kardiologiczne
• Nosze
• Nosze podbierające
• Przepływomierze
• Pulsoksymetry
• Reduktory
• Respiratory
• Ssaki bateryjno-sieciowe
• Termometry
• Transportery noszy
• Komory Biovag
• Urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2a do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres niezmienności cen netto

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego pompy infuzyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2b do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres niezmienności cen netto

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2c do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres niezmienności cen netto

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego urządzenie do masażu klatki piersiowej i nosze elektryczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2d do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres niezmienności cen netto

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zawiera usługi prowadzenia okresowych przeglądów oraz potrzebnych napraw sprzętu medycznego obejmującego pompy infuzyjne i aparaty do EKG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2e do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres niezmienności cen netto

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną zaszyfrowaną przy użyciu aplikacji dostępnej na Miniportalu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.