eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pieszyce › Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Pieszycach roku szkolnym 2022/2023 (...)Ogłoszenie z dnia 2022-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Pieszycach roku szkolnym 2022/2023 (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pieszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717846

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusz Kościuszki 2

1.5.2.) Miejscowość: Pieszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@pieszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pieszyce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Pieszycach roku szkolnym 2022/2023 (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22e272eb-35b2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352086

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pieszyce.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pieszyce.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu platformy Marketplanet pod adresem:
https://pieszyce.ezamawiajacy.pl; Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z platformy Marketplanet.; Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy Marketplanet, określone
w Regulaminie platformy Marketplanet oraz zobowiązuje się korzystając z platformy Marketplanet
przestrzegać postanowień tego regulaminu.; Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych
oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się
datę ich przekazania na platformie.; W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja
elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego przez platformę Marketplanet (Formularz
do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP). ; Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki.; Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020r. poz. 2452).; Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.; Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w
przypadku wskazania przez Wykonawcy w ofercie np. błędnego
adresu poczty elektronicznej.; Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż 2 dni przed
terminem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.;
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosków. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.; Treść zapytań wraz z
wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz zamieści na stronie internetowej
prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania; W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert
zmodyfikować treść niniejszej SWZ.; Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SWZ stanie
się częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej
Zamawiającego (na platformie).; Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku
modyfikacji treści SWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679,
zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach z
siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą
elektroniczną na adres iod@pieszyce.pl 3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
2016/679 w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba fizyczna
uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1
lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również
obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe
dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z
art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia
2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia
2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia
2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały
przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu,
wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym
mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OŚ.271.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Dowóz i odwóz dzieci i uczniów do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2022/2023”, która obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i ze szkół do miejsca zamieszkania. Nadzór nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas jazdy zapewni Zamawiający. Szacunkowa liczba uczniów dowożonych do placówek oświatowych to 153 uczniów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-03 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) dysponuje lub będzie dysponował min. 2 osobami posiadającymi uprawnieniniami zawodowymi, do wykonywania zawodu kierowcy danego środka transportu
2) dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących – 55 osób + 10 stojących
3) dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym pojazdem o liczbie miejsc siedzących minimum 3 osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzory oświadczeń o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej albo przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowią odpowiednio Załączniki nr 4 i 5 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,
d) art. 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 Pzp.
Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do SWZ
2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu usług wykonanych stanowi Załącznik nr 17 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach:
1) w stosunku do wartości umowy:
- w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
2) inne:
- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty
realizacji zadania),
- zmiana nazwy zadania,
- zmiana terminów – w tym m.in. zmiana rozkładu jazdy;
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy w zakresie zmniejszenia liczby kursów i autobusu i pojazdu w przypadku zmiany zasad organizacji dojazdów do szkoły klas I – IV Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi, dla klas I - IV Szkoły Podstawowej nr 1 im. PHOP w Pieszycach oraz Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, przy czym nie stanowią jednocześnie one zobowiązania do zmiany umowy.
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy Prawo zamówień publicznych:
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowanych ustawą z 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 Poz. 1129 z późn. zm.) i przypadkach określonych w SWZ.
5. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy sytuacji, gdy zostało to przewidziane w SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pieszyce.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 1.
3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie okoliczności określonych ust. 1,
zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, nie prowadzi z takim
wykonawcą negocjacji odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o
udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej nakładanej Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w
drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.