eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2022-09-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830443232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11-go Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

drogi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0bb1ccd-34e2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025797/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych zajętych po drogi powiatowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 5. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej, dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa oraz platformazakupowa.pl, tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
• Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11 –go Listopada 10, 36 – 100 Kolbuszowa , telefon kontaktowy: 177445774
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@kolbuszowski.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku ofert, na podstawie których została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego przez okres 10 lat, licząc od roku następującego odpowiednio po dacie zakończenia postępowania lub dacie zakończenia okresu obowiązywania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia),
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-2720.I.12.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych na terenie gminy: Kolbuszowa, Niwiska. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w odrębnym załączniku do SWZ pn.” Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Usługi- Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
1. Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu kolbuszowskiego
Zakres zadania obejmuje:
– ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej oraz wszystkich jej elementów (chodników, poboczy, elementów odwodnienia, oznakowania pionowego, urządzeń brd, oświetlenia ulicznego, itp.) znajdujących się na gruntach zajętych pod pas dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz ze sporządzeniem w terenie stosownego protokołu oraz naniesieniem ustalonych granic tego pasa na mapę do celów prawnych, tj. mapę sytuacyjną
w skali 1:500, na której przedstawione zostaną istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia oraz granice działek sąsiednich, a także klauzulę potwierdzającą ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej według stanu na dzień 31.12.1998,
– w razie konieczności wykonanie podziału działek, na których zlokalizowane są drogi powiatowe na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które stanowić powinny grunty zajęte pod pas drogowy, a nie zostały ujęte w wykazie, po stronie wykonawcy należy uwzględnienie wszystkich działek znajdujących się na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w Kolbuszowej
– sporządzenie opinii geodezyjnej stwierdzającej zajętość przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części pod pas drogowy,
– operat szacunkowy wydzielonych działek zajętych pod pas drogowy oraz wycenę nieruchomości sporządzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
– badanie ksiąg wieczystych według stanu na 31.12.1998r. oraz datę badania księgi wieczystej,
w przypadku konieczności sporządzenie wykazu zmian gruntowych,
– w przypadku ustalenia zajętości części działki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej według stanu na dzień 31.12.1998r., sporządzenie projektu podziału, tj. mapy jednostkowej zawierającej zmiany gruntowe oraz fragment mapy sytuacyjnej z naniesionymi elementami pasa drogowego i granicami podziału, a następnie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (mapa podziału powinna zawierać adnotację, iż granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną wg stanu na dzień
31 grudnia 1998r.).
Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno - prawna winna być wykonana zgodnie przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów
i budynków, ksiąg wieczystych i hipoteki oraz dołączonymi „Warunkami technicznymi wykonania prac geodezyjnych”, w tym powinna zawierać załączniki wymienione ww. warunkach technicznych. Na prace będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, wynoszący 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej/geodezyjno-prawnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagi procentowe, uwaga punktacja liczona oddzielnie dla każdej z części:
1) cena oferty (C) 60 % (max 60 pkt.),
2) doświadczenie zawodowe geodety (D) 40 % (max 40 pkt.).
2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:
1) Kryterium „cena oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w kryterium „cena oferty” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
C = (CMIN / CB) x 60
gdzie: C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena oferty”,
CMIN - najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert,
CB - cena brutto oferty badanej.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2) Kryterium „doświadczenie zawodowe geodety” będzie rozpatrywane na podstawie określonej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty ilości dokumentacji geodezyjnych, opracowanych na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.
Liczba punktów (D) w kryterium „doświadczenie zawodowe geodety” zostanie przyznana zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
• 1 dokumentacja geodezyjna - 0 punktów,
• 2 dokumentacje geodezyjne -20 punktów,
• 3 lub więcej dokumentacji geodezyjnych - 40 punktów.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać imię i nazwisko geodety, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia oraz ilość dokumentacji geodezyjnych, opracowanych na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, które posiada w swoim dorobku wskazana osoba, wraz z określeniem nazw dokumentacji i podmiotów, na rzecz których te dokumentacje zostały opracowane. W razie nie spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę, który jednocześnie nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna, celem dokonania oceny ofert, jeżeli dane te nie będą wynikać z oświadczeń i innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, że ilość tych dokumentacji wynosi 1 (jeden) i przyzna badanej ofercie w tym kryterium 0 (zero) punktów.
3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (O = C + D). Zamawiający, obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków w ocenie łącznej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w ocenie łącznej, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe geodety (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych na ternie gmin: Majdan Królewski, Cmolas, Dzikowiec, Raniżów
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w odrębnym załączniku do SWZ pn.” Opis przedmiotu zamówienia:
Część 2: Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych na terenie gminy: Majdan Królewski, Cmolas, Dzikowiec, Raniżów
Zakres zadania obejmuje:
Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu kolbuszowskiego
Zakres zadania obejmuje:
– ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej oraz wszystkich jej elementów (chodników, poboczy, elementów odwodnienia, oznakowania pionowego, urządzeń brd, oświetlenia ulicznego, itp.) znajdujących się na gruntach zajętych pod pas dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz ze sporządzeniem w terenie stosownego protokołu oraz naniesieniem ustalonych granic tego pasa na mapę do celów prawnych, tj. mapę sytuacyjną
w skali 1:500, na której przedstawione zostaną istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia oraz granice działek sąsiednich, a także klauzulę potwierdzającą ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej według stanu na dzień 31.12.1998,
– w razie konieczności wykonanie podziału działek, na których zlokalizowane są drogi powiatowe na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które stanowić powinny grunty zajęte pod pas drogowy, a nie zostały ujęte w wykazie, po stronie wykonawcy należy uwzględnienie wszystkich działek znajdujących się na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w Kolbuszowej
– sporządzenie opinii geodezyjnej stwierdzającej zajętość przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części pod pas drogowy,
– operat szacunkowy wydzielonych działek zajętych pod pas drogowy oraz wycenę nieruchomości sporządzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
– badanie ksiąg wieczystych według stanu na 31.12.1998r. oraz datę badania księgi wieczystej,
w przypadku konieczności sporządzenie wykazu zmian gruntowych,
– w przypadku ustalenia zajętości części działki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej według stanu na dzień 31.12.1998r., sporządzenie projektu podziału, tj. mapy jednostkowej zawierającej zmiany gruntowe oraz fragment mapy sytuacyjnej z naniesionymi elementami pasa drogowego i granicami podziału, a następnie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (mapa podziału powinna zawierać adnotację, iż granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną wg stanu na dzień
31 grudnia 1998r.).
Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno - prawna winna być wykonana zgodnie przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów
i budynków, ksiąg wieczystych i hipoteki oraz dołączonymi „Warunkami technicznymi wykonania prac geodezyjnych”, w tym powinna zawierać załączniki wymienione ww. warunkach technicznych. Na prace będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, wynoszący 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej/geodezyjno-prawnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert, przypisując im odpowiednio wagi procentowe, uwaga punktacja liczona oddzielnie dla każdej z części:
1) cena oferty (C) 60 % (max 60 pkt.),
2) doświadczenie zawodowe geodety (D) 40 % (max 40 pkt.).
2. Ocena ofert będzie dokonywana według poniższych zasad:
1) Kryterium „cena oferty” będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w kryterium „cena oferty” zostanie obliczona według poniższego wzoru:
C = (CMIN / CB) x 60
gdzie: C - liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „cena oferty”,
CMIN - najniższa oferowana cena brutto spośród ocenianych ofert,
CB - cena brutto oferty badanej.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2) Kryterium „doświadczenie zawodowe geodety” będzie rozpatrywane na podstawie określonej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty ilości dokumentacji geodezyjnych, opracowanych na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia, o której mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.
Liczba punktów (D) w kryterium „doświadczenie zawodowe geodety” zostanie przyznana zgodnie z zasadami określonymi poniżej:
• 1 dokumentacja geodezyjna - 0 punktów,
• 2 dokumentacje geodezyjne -20 punktów,
• 3 lub więcej dokumentacji geodezyjnych - 40 punktów.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać imię i nazwisko geodety, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia oraz ilość dokumentacji geodezyjnych, opracowanych na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, które posiada w swoim dorobku wskazana osoba, wraz z określeniem nazw dokumentacji i podmiotów, na rzecz których te dokumentacje zostały opracowane. W razie nie spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę, który jednocześnie nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna, celem dokonania oceny ofert, jeżeli dane te nie będą wynikać z oświadczeń i innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, że ilość tych dokumentacji wynosi 1 (jeden) i przyzna badanej ofercie w tym kryterium 0 (zero) punktów.
3. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych przez ofertę w poszczególnych kryteriach oceny ofert (O = C + D). Zamawiający, obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punków w ocenie łącznej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskało taką samą liczbę punktów w ocenie łącznej, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe geodety (D)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale Rozdział VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.),
b) wskaże osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia, legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone, tj. co najmniej jedną osobę zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia geodezyjne określone w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 276) z zakresu 2 - rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, posiadającą w swoim dorobku opracowanie co najmniej jednej dokumentacji geodezyjnej na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.5, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.6.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz nr 3.2, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , aktualnych na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) dla części 1 zamówienia - 1500,00 zł,
2) dla części 2 zamówienia - 1500,00 zł,
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
) pieniądzu
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A. Departament Klientów Strategicznych Biuro Średnich Jednostek Sektora Publicznego al. Ł. Cieplińskiego 1, 35-959 Rzeszów
Nr konta bankowego: 06 1240 1792 1111 0010 8532 1297
w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Dopisek „Wadium – nr postępowania”. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty.

Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę i godzinę (dd.mm.rrrr./hh:mm) uznania środków na koncie Zamawiającego.

b) gwarancjach bankowych (oryginał dokumentu w postaci elektronicznej);
c)gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał dokumentu w postaci elektronicznej);
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (oryginał dokumentu w postaci elektronicznej);

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie p.z.p.
 z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
 powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
 termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
 w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
 beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej
 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
• Zamawiający wymaga złożenia dokumentu wadium w postaci elektronicznej na zasadach określonych w Instrukcji dla Wykonawców także w przypadku, gdy wadium nie jest wnoszone przez Wykonawcę, np. wadium w pieniądzu wniesie osoba trzecia w imieniu wykonawcy lub gwarancję/poręczenie prześle do Zamawiającego bezpośrednio Gwarant/Poręczyciel.
• Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 p.z.p.
• Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - zgodnie ze wzorem określonym w Formularzu nr 3.3.
4. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 SWZ (Formularz nr 3.1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 7 pkt. 3 i 4 składa odpowiednio Wykonawca w zakresie, w jakim wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku:
1) działania siły wyższej,
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
4) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia,

5) wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej,
6) niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy przedłużających się terminów wydania decyzji administracyjnych lub przedłużających się terminów uzyskania odpowiednich uzgodnień,
7) zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą w szczególności w wyniku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o czas jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.
2. O wystąpieniu okoliczności mających wpływ na przedłużenie terminu, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem przyczyn i uzasadnieniem proponowanego terminu wykonania dokumentacji. O terminie przedłużenia umowy decyduje Zamawiający.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób wymienionych § 8 umowy oraz uszczegółowienia dokumentów określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.