eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kolbuszowa › Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowychOgłoszenie z dnia 2022-10-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830443232

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11-go Listopada 10

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@kolbuszowski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_kolbuszowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


drogi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego
nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0bb1ccd-34e2-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00409464

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025797/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie dokumentacji i materiałów niezbędnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości gruntowych zajętych po drogi powiatowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351757/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZDP-2720.I.12.22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 162601,63 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych na terenie gminy: Kolbuszowa, Niwiska. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych.
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w odrębnym załączniku do SWZ pn.” Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są: Usługi- Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
1. Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolbuszowskiego
Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu kolbuszowskiego
Zakres zadania obejmuje:
– ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej oraz wszystkich jej elementów (chodników, poboczy, elementów odwodnienia, oznakowania pionowego, urządzeń brd, oświetlenia ulicznego, itp.) znajdujących się na gruntach zajętych pod pas dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz ze sporządzeniem w terenie stosownego protokołu oraz naniesieniem ustalonych granic tego pasa na mapę do celów prawnych, tj. mapę sytuacyjną
w skali 1:500, na której przedstawione zostaną istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia oraz granice działek sąsiednich, a także klauzulę potwierdzającą ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej według stanu na dzień 31.12.1998,
– w razie konieczności wykonanie podziału działek, na których zlokalizowane są drogi powiatowe na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które stanowić powinny grunty zajęte pod pas drogowy, a nie zostały ujęte w wykazie, po stronie wykonawcy należy uwzględnienie wszystkich działek znajdujących się na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w Kolbuszowej
– sporządzenie opinii geodezyjnej stwierdzającej zajętość przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części pod pas drogowy,
– operat szacunkowy wydzielonych działek zajętych pod pas drogowy oraz wycenę nieruchomości sporządzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
– badanie ksiąg wieczystych według stanu na 31.12.1998r. oraz datę badania księgi wieczystej,
w przypadku konieczności sporządzenie wykazu zmian gruntowych,
– w przypadku ustalenia zajętości części działki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej według stanu na dzień 31.12.1998r., sporządzenie projektu podziału, tj. mapy jednostkowej zawierającej zmiany gruntowe oraz fragment mapy sytuacyjnej z naniesionymi elementami pasa drogowego i granicami podziału, a następnie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (mapa podziału powinna zawierać adnotację, iż granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną wg stanu na dzień
31 grudnia 1998r.).
Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno - prawna winna być wykonana zgodnie przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów
i budynków, ksiąg wieczystych i hipoteki oraz dołączonymi „Warunkami technicznymi wykonania prac geodezyjnych”, w tym powinna zawierać załączniki wymienione ww. warunkach technicznych. Na prace będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, wynoszący 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej/geodezyjno-prawnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.5.5.) Wartość części: 75422,76 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnych do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych na ternie gmin: Majdan Królewski, Cmolas, Dzikowiec, Raniżów
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w odrębnym załączniku do SWZ pn.” Opis przedmiotu zamówienia:
Część 2: Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych na terenie gminy: Majdan Królewski, Cmolas, Dzikowiec, Raniżów
Zakres zadania obejmuje:
Sporządzenie przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia zawodowe dokumentacji geodezyjno – prawnej dla celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne o kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu kolbuszowskiego
Zakres zadania obejmuje:
– ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej oraz wszystkich jej elementów (chodników, poboczy, elementów odwodnienia, oznakowania pionowego, urządzeń brd, oświetlenia ulicznego, itp.) znajdujących się na gruntach zajętych pod pas dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz ze sporządzeniem w terenie stosownego protokołu oraz naniesieniem ustalonych granic tego pasa na mapę do celów prawnych, tj. mapę sytuacyjną
w skali 1:500, na której przedstawione zostaną istniejące elementy pasa drogowego, istniejące ogrodzenia oraz granice działek sąsiednich, a także klauzulę potwierdzającą ustalenie przebiegu granicy pasa drogowego drogi publicznej według stanu na dzień 31.12.1998,
– w razie konieczności wykonanie podziału działek, na których zlokalizowane są drogi powiatowe na terenie powiatu kolbuszowskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które stanowić powinny grunty zajęte pod pas drogowy, a nie zostały ujęte w wykazie, po stronie wykonawcy należy uwzględnienie wszystkich działek znajdujących się na terenie pasa drogowego dróg powiatowych w Kolbuszowej
– sporządzenie opinii geodezyjnej stwierdzającej zajętość przedmiotowej nieruchomości w całości lub w części pod pas drogowy,
– operat szacunkowy wydzielonych działek zajętych pod pas drogowy oraz wycenę nieruchomości sporządzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
– badanie ksiąg wieczystych według stanu na 31.12.1998r. oraz datę badania księgi wieczystej,
w przypadku konieczności sporządzenie wykazu zmian gruntowych,
– w przypadku ustalenia zajętości części działki ewidencyjnej pod pas drogi powiatowej według stanu na dzień 31.12.1998r., sporządzenie projektu podziału, tj. mapy jednostkowej zawierającej zmiany gruntowe oraz fragment mapy sytuacyjnej z naniesionymi elementami pasa drogowego i granicami podziału, a następnie uzyskanie potwierdzenia przyjęcia operatu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (mapa podziału powinna zawierać adnotację, iż granice podziału nieruchomości ustalono według jej zajęcia pod drogę publiczną wg stanu na dzień
31 grudnia 1998r.).
Dokumentacja geodezyjna i geodezyjno - prawna winna być wykonana zgodnie przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w dziedzinie geodezji i kartografii, ewidencji gruntów
i budynków, ksiąg wieczystych i hipoteki oraz dołączonymi „Warunkami technicznymi wykonania prac geodezyjnych”, w tym powinna zawierać załączniki wymienione ww. warunkach technicznych. Na prace będące przedmiotem umowy ustala się okres gwarancji, wynoszący 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji geodezyjnej/geodezyjno-prawnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 70000000-1 - Usługi w zakresie nieruchomości

4.5.5.) Wartość części: 87178,86 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 195293,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 195293,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 195293,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Geodezyjne „GEO-EWID” Spółka z .o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7922312071

7.3.3) Ulica: ul. Zamojska 10,

7.3.4) Miejscowość: Szówsko

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 195293,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta według której cena najkorzystniejszej oferty w części 2 przekracza kwotę finansową, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 407743,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 407743,77 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.