eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-08-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000526423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II 23

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wadowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13be06e0-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13be06e0-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00350144

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038531/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont cząstkowy dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245696

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.271.42.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Zakres I: naprawę miejsc uszkodzonych w nawierzchniach asfaltowych wg technologii pełnej „A”, technologii uproszczonej „B”, a także powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej oraz regulację studzienek na ulicach miejskich (powiatowych
i gminnych) w Wadowicach: ul. 12 Pułku Piechoty; ul. Ady Sari; ul. Bałysa; ul. Barska;
ul. Baśniowa; ul. Batorego; ul. Beskidzka; ul. Błonie; pl. Bohaterów Getta; ul. Bohaterów Monte Cassino; ul. Brzozowa; ul. Chopina; ul. Cicha; ul. Doktora Edmunda Wojtyły;
ul. Emilii i Karola Wojtyłów; ul. Energetyków; ul. Fabryczna; rondo Generała Leopolda Okulickiego; ul. Gimnazjalna; ul. Gotowizna; ul. Graniczna; ul. Groble; ul. Iwańskiego;
ul. Jagiellońska; ul. Jana III Sobieskiego; pl. Jana Pawła II; ul. Janiny Brzostowskiej;
ul. Jasna; ul.Jaśminowa; ul. Jaworowa; os. Jedność; os. Jesionowe; ul. Kalinowa;
ul. Karmelicka; ul. Kasztanowa; ul. Klonowa; ul. Kochanowskiego; ul. Konstytucji 3 Maja; os. Kopernika; ul. Kościelna; pl. Kościuszki; ul. Krakowska; ul. Krasińskiego; ul. Krótka;
ul. Kwiatowa; ul. Legionów; ul. Leszczynowa; ul. Leśna; ul. Lipowa; ul. Lwowska;
ul. Łazówka; os. Łąki; ul. M. Wadowity; ul. marsz. Józefa Piłsudskiego; ul. Matejki; al. Matki Bożej Fatimskiej; ul. Mickiewicza; ul. Miedzne; park Miejski; ul. Młyńska; ul. Mydlarska;
ul. Nadbrzeżna; ul. Niecała; ul. Niwy; pl. Obrońców Westerplatte; ul. Olbrychta;
ul. Parkowa; ul. Piaskowa; os. Piastowskie; pl. Plac M. Kopernika; pl. Plac Solidarności;
os. Pod Skarpą; ul. Podgórska; ul. Podmiejska; ul. Podstawie; ul. Pogodna, ul. Polna;
ul. Poprzeczna; ul. prof. Nikliborca; ul. Pułaskiego; ul. Rodziny Nowobilskich; ul. Sadowa; ul. Sienkiewicza; ul. Sikorskiego; os. Słoneczne; ul. Słowackiego; ul. Sosnowa;
ul. Spadzista; ul. Spokojna; ul. Sportowców; ul. Spółdzielców; ul. Szkolna; ul. Szpitalna;
ul. Świerkowa; ul. Tatrzańska; ul. Teatralna; ul. Topolowa; ul. Trybunalska; os. Wadowity; ul. Wałowa; ul. Wąska; ul. Wenecja; ul. Widok; ul. Wiosenna; ul. Wiśniowa; ul. Wojska Polskiego; al. Wolności; ul. Wowry; os. XX-lecia ; ul. Zaskawie; ul. Zatorska; ul. Zielona;
ul. Zygmunta I Starego; ul. Źródlana; ul. Żeromskiego; ul. Żwirki i Wigury

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 53200 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – drogi gminne i wewnętrzne na terenie Sołectw
Część II - Zakres II: naprawę miejsc uszkodzonych w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu remontera, emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami, wg technologii pełnej „A”, technologii uproszczonej „B”, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych
z zastosowaniem kruszywa łamanego (niesortu porfirowego), remont cząstkowy poboczy dróg kruszywem łamanym (niesortem porfirowym) z zastosowaniem mechanicznej układarki do poboczy, powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją i grysami bazaltowymi mechanicznie z użyciem rozkładarki do grysów i skrapiarki oraz remont cząstkowy odwodnienia dróg poprzez regulację pionową kratek ściekowych ulicznych i włazów kanałowych na drogach wiejskich:
Babica: (ul. Główna, ul. Topolowa, ul. Wiejska, Spokojna, ul. Srebrne Łany, ul. Wierzbowa, ul. Krajobrazowa, ul. Modrzewiowa, ul. Pogodna, ul. Górska, ul. Leszczynowa, ul. Podlesie, ul. Zalesie, ul. Piwoniowa, ul. Spadzista, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Spacerowa);
Barwałd Dolny: (ul. Wadowicka, ul. Wiejska, ul. Spokojna, ul. Kościelna, ul. Długa,
ul. Graniczna, ul. Piaskowa, ul. Parkowa, ul. Górska, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Widokowa, ul. Kolejowa, ul. Rolna, ul. Łąkowa, ul. Szkolna, ul. Rodzinna);
Chocznia: (Do Gancarza; Graniczna z Zawadką; Os. Baranciak; Os. Komanie;
Os. Malatowskie; Os. Patria; Os. Pod Bliźniakami; Os. Putka; Os. Ramendowskie; Przytnica; Stary Gościniec; ul. Biała Droga; ul. Główna; ul. Góralska; ul. Kościelna; Zarąbki; Zawale;)
Gorzeń Dolny: (ul. Dworkowa, ul. Dzwonek, ul. Osiedlowa, ul. Wspólna, ul. Widokowa,
ul. Cichy kącik);
Gorzeń Górny: (ul. Zakopiańska, ul. Czartak, ul. Bukowa, ul. Krajobrazowa,
ul. Pod Iłowcem, ul. Cedrowa, ul. Magnoliowa, ul. Wadowicka);
Jaroszowice: (ul. Pod Kopcem, ul. Karola Wojtyły, ul. Nad Skawą, ul. Pod Lasem,
ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Dąbie, ul. Biała, ul. Urokliwa, ul. Ogrodowa,
ul. Księżycowa, ul. Gościnna, ul. Niedźwiadek, ul. Wesoła, ul. Strażacka, ul. Zakątek,
ul. Wilczy Dół, ul. Zaułek, ul. Gołębiówka);
Jaroszowice: Zbywaczówka (ul. Zakopiańska, ul. Makowa, ul. Lawendowa, ul. Akacjowa,
ul. Różana, ul. Malinowa, ul. Cyprysowa, ul. Wierzbowa, ul. Krokusowa);
Kaczyna: (ul. Krajobrazowa, ul. Leśna, ul. Górska, ul. Gronik, ul. Pankówka);
Klecza Dolna: (ul. Krakowska, ul. Pniaki, ul. Stryszowska, ul. Brzozowa, ul. Biała Droga,
ul. Nad Wiaduktem, ul. Rogatka, ul. Zielona, ul. Strażacka, ul. Zaszkole, ul. Przy Młynie,
ul. Miodowa, ul. Nowa wieś, ul. Pagórek, ul. Diamentowa, ul. S. Marii Małgorzaty Banaś,
ul. Kasztanowa, ul. Spacerowa, ul. Sosnowa, ul. Gościnna, ul. Lipowa, ul. Szmaragdowa,
ul. Wielka Góra, ul. Malownicza, ul. Niziny, ul. Konwaliowa, ul. Ostrawa, ul. Leśna,
ul. Nad Stawem, ul. Radosna, ul. Pszczela, ul. Beskidzka, ul. Jasna, ul. Manhattan);
Klecza Górna: (ul. Kalwaryjska, ul. Pagórek, ul. Dębowa, ul. Cicha, ul. Wspólna, ul. Zacisze, ul. Pogodna, ul. Zarąbki, ul. Wiązów, ul. Jodłowa, ul. Dworska, ul. Niecała, ul. Podlas,
ul. Sąsiedzka);
Ponikiew: (Na Hutę; Leniówka; Mentylowo; Rzyczkowo; Sasowo; Sikorowo; Sołtysowo);
Roków: (ul. Rokowska, ul. Rekreacyjna, ul. Główna, ul. Cisowa, ul. Rynek, ul. Rola,
ul. Olchowa, ul. Górnica, ul. Okrężna, ul. Łęgi, ul. Rybacka, ul. Urocza, ul. Mostowa,
ul. Orzechowa, ul. Witanowicka);
Stanisław Górny: (ul. Ks. Zygmunta Kuźmy, ul. Sosienki, ul. Dębowa, ul. Zabłocie,
ul. Czerna, ul. Łubianki, ul. Wesoła, ul. Promienna, ul. Pawlikówka, ul. Świętego Floriana,
ul. Za Potokiem, ul. Kalwaryjska, ul. Słodka, ul. Lizarówka);
Wysoka: (ul. Wadowicka, ul. Dział, ul. Słoneczna, ul. Jagodnica, ul. Jesionowa,
ul. Spokojna, ul. Madoniówka, ul. Leśna, ul. Sąsiedzka, ul. Niziny, ul. Przedszkolna,
ul. Krótka, ul. Widokowa, ul. Rzyki, ul. Graniczna, ul. Podgórska, ul. Dworska, ul. Górska,
ul. Zielona, ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa, ul. Krzemionki, ul. Sportowa, ul. Zarzecze,
ul. Spacerowa, ul. Cicha, ul. Polna, ul. Spadzista, ul. Bukowa);
Zawadka: (ul. Górska, ul. Iglasta, ul. Znajomych, ul. Radosna, ul. Św. Jana Nepomucena, ul. Wrzosowa, ul. Imbirowa, ul. Pod Łysą Górą, ul. Pszczelarzy, ul. Malownicza,
ul. Chabrowa, ul. Liliowa, ul. Długa, ul. Konwaliowa, ul. Karmelowa, ul. Pigwowa,
ul. Cynamonowa).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.5.) Wartość części: 243900 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

unieważnia postepowanie, gdyż nie złożono żadnej oferty.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 336774 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 336774 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 336774 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych DROTECH, Andrzej Domagała

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5491495320

7.3.3) Ulica: ul. Floriańska

7.3.4) Miejscowość: Tomice

7.3.5) Kod pocztowy: 34-100

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 336774 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.