eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wadowice - Urząd Miejski w Wadowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000526423

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II 23

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wadowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wadowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-13be06e0-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00245696

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00038531/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.15 Remont cząstkowy dróg gminnych i powiatowych zarządzanych przez Gminę Wadowice w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-13be06e0-0131-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz
za pomocą poczty elektronicznej,
e-mail: zamowienia@wadowice.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
eZamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
2. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
5. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy
jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11, e-mail:
um@wadowice.pl
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Miejski w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33
873 18 11, e-mail: iod@wadowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art.18 oraz art.74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1710 z późn.zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; ewentualne konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy
Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane,
stosowanie do art.22 RODO;
8) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:
− prawo dostępu do treści swoich danych (art.15 RODO);
− prawo do sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO); jednocześnie skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (art.77 RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.42.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - Zakres I: naprawę miejsc uszkodzonych w nawierzchniach asfaltowych wg technologii pełnej „A”, technologii uproszczonej „B”, a także powierzchniowe utrwalenie nawierzchni asfaltowej oraz regulację studzienek na ulicach miejskich (powiatowych
i gminnych) w Wadowicach: ul. 12 Pułku Piechoty; ul. Ady Sari; ul. Bałysa; ul. Barska;
ul. Baśniowa; ul. Batorego; ul. Beskidzka; ul. Błonie; pl. Bohaterów Getta; ul. Bohaterów Monte Cassino; ul. Brzozowa; ul. Chopina; ul. Cicha; ul. Doktora Edmunda Wojtyły;
ul. Emilii i Karola Wojtyłów; ul. Energetyków; ul. Fabryczna; rondo Generała Leopolda Okulickiego; ul. Gimnazjalna; ul. Gotowizna; ul. Graniczna; ul. Groble; ul. Iwańskiego;
ul. Jagiellońska; ul. Jana III Sobieskiego; pl. Jana Pawła II; ul. Janiny Brzostowskiej;
ul. Jasna; ul.Jaśminowa; ul. Jaworowa; os. Jedność; os. Jesionowe; ul. Kalinowa;
ul. Karmelicka; ul. Kasztanowa; ul. Klonowa; ul. Kochanowskiego; ul. Konstytucji 3 Maja; os. Kopernika; ul. Kościelna; pl. Kościuszki; ul. Krakowska; ul. Krasińskiego; ul. Krótka;
ul. Kwiatowa; ul. Legionów; ul. Leszczynowa; ul. Leśna; ul. Lipowa; ul. Lwowska;
ul. Łazówka; os. Łąki; ul. M. Wadowity; ul. marsz. Józefa Piłsudskiego; ul. Matejki; al. Matki Bożej Fatimskiej; ul. Mickiewicza; ul. Miedzne; park Miejski; ul. Młyńska; ul. Mydlarska;
ul. Nadbrzeżna; ul. Niecała; ul. Niwy; pl. Obrońców Westerplatte; ul. Olbrychta;
ul. Parkowa; ul. Piaskowa; os. Piastowskie; pl. Plac M. Kopernika; pl. Plac Solidarności;
os. Pod Skarpą; ul. Podgórska; ul. Podmiejska; ul. Podstawie; ul. Pogodna, ul. Polna;
ul. Poprzeczna; ul. prof. Nikliborca; ul. Pułaskiego; ul. Rodziny Nowobilskich; ul. Sadowa; ul. Sienkiewicza; ul. Sikorskiego; os. Słoneczne; ul. Słowackiego; ul. Sosnowa;
ul. Spadzista; ul. Spokojna; ul. Sportowców; ul. Spółdzielców; ul. Szkolna; ul. Szpitalna;
ul. Świerkowa; ul. Tatrzańska; ul. Teatralna; ul. Topolowa; ul. Trybunalska; os. Wadowity; ul. Wałowa; ul. Wąska; ul. Wenecja; ul. Widok; ul. Wiosenna; ul. Wiśniowa; ul. Wojska Polskiego; al. Wolności; ul. Wowry; os. XX-lecia ; ul. Zaskawie; ul. Zatorska; ul. Zielona;
ul. Zygmunta I Starego; ul. Źródlana; ul. Żeromskiego; ul. Żwirki i Wigury

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustaw Pzp. Udzielanie zamówień będzie polegać
na powtórzeniu tych samych robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie do 80 % wartości
zamówienia podstawowego określonej w umowie. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą i
zawarciu umowy .

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która
uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru:
P = C+R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – drogi gminne i wewnętrzne na terenie Sołectw
Część II - Zakres II: naprawę miejsc uszkodzonych w nawierzchniach asfaltowych przy użyciu remontera, emulsją asfaltową modyfikowaną 65% oraz grysami, wg technologii pełnej „A”, technologii uproszczonej „B”, remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych
z zastosowaniem kruszywa łamanego (niesortu porfirowego), remont cząstkowy poboczy dróg kruszywem łamanym (niesortem porfirowym) z zastosowaniem mechanicznej układarki do poboczy, powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją i grysami bazaltowymi mechanicznie z użyciem rozkładarki do grysów i skrapiarki oraz remont cząstkowy odwodnienia dróg poprzez regulację pionową kratek ściekowych ulicznych i włazów kanałowych na drogach wiejskich:
Babica: (ul. Główna, ul. Topolowa, ul. Wiejska, Spokojna, ul. Srebrne Łany, ul. Wierzbowa, ul. Krajobrazowa, ul. Modrzewiowa, ul. Pogodna, ul. Górska, ul. Leszczynowa, ul. Podlesie, ul. Zalesie, ul. Piwoniowa, ul. Spadzista, ul. Klonowa, ul. Akacjowa, ul. Spacerowa);
Barwałd Dolny: (ul. Wadowicka, ul. Wiejska, ul. Spokojna, ul. Kościelna, ul. Długa,
ul. Graniczna, ul. Piaskowa, ul. Parkowa, ul. Górska, ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Widokowa, ul. Kolejowa, ul. Rolna, ul. Łąkowa, ul. Szkolna, ul. Rodzinna);
Chocznia: (Do Gancarza; Graniczna z Zawadką; Os. Baranciak; Os. Komanie;
Os. Malatowskie; Os. Patria; Os. Pod Bliźniakami; Os. Putka; Os. Ramendowskie; Przytnica; Stary Gościniec; ul. Biała Droga; ul. Główna; ul. Góralska; ul. Kościelna; Zarąbki; Zawale;)
Gorzeń Dolny: (ul. Dworkowa, ul. Dzwonek, ul. Osiedlowa, ul. Wspólna, ul. Widokowa,
ul. Cichy kącik);
Gorzeń Górny: (ul. Zakopiańska, ul. Czartak, ul. Bukowa, ul. Krajobrazowa,
ul. Pod Iłowcem, ul. Cedrowa, ul. Magnoliowa, ul. Wadowicka);
Jaroszowice: (ul. Pod Kopcem, ul. Karola Wojtyły, ul. Nad Skawą, ul. Pod Lasem,
ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Dąbie, ul. Biała, ul. Urokliwa, ul. Ogrodowa,
ul. Księżycowa, ul. Gościnna, ul. Niedźwiadek, ul. Wesoła, ul. Strażacka, ul. Zakątek,
ul. Wilczy Dół, ul. Zaułek, ul. Gołębiówka);
Jaroszowice: Zbywaczówka (ul. Zakopiańska, ul. Makowa, ul. Lawendowa, ul. Akacjowa,
ul. Różana, ul. Malinowa, ul. Cyprysowa, ul. Wierzbowa, ul. Krokusowa);
Kaczyna: (ul. Krajobrazowa, ul. Leśna, ul. Górska, ul. Gronik, ul. Pankówka);
Klecza Dolna: (ul. Krakowska, ul. Pniaki, ul. Stryszowska, ul. Brzozowa, ul. Biała Droga,
ul. Nad Wiaduktem, ul. Rogatka, ul. Zielona, ul. Strażacka, ul. Zaszkole, ul. Przy Młynie,
ul. Miodowa, ul. Nowa wieś, ul. Pagórek, ul. Diamentowa, ul. S. Marii Małgorzaty Banaś,
ul. Kasztanowa, ul. Spacerowa, ul. Sosnowa, ul. Gościnna, ul. Lipowa, ul. Szmaragdowa,
ul. Wielka Góra, ul. Malownicza, ul. Niziny, ul. Konwaliowa, ul. Ostrawa, ul. Leśna,
ul. Nad Stawem, ul. Radosna, ul. Pszczela, ul. Beskidzka, ul. Jasna, ul. Manhattan);
Klecza Górna: (ul. Kalwaryjska, ul. Pagórek, ul. Dębowa, ul. Cicha, ul. Wspólna, ul. Zacisze, ul. Pogodna, ul. Zarąbki, ul. Wiązów, ul. Jodłowa, ul. Dworska, ul. Niecała, ul. Podlas,
ul. Sąsiedzka);
Ponikiew: (Na Hutę; Leniówka; Mentylowo; Rzyczkowo; Sasowo; Sikorowo; Sołtysowo);
Roków: (ul. Rokowska, ul. Rekreacyjna, ul. Główna, ul. Cisowa, ul. Rynek, ul. Rola,
ul. Olchowa, ul. Górnica, ul. Okrężna, ul. Łęgi, ul. Rybacka, ul. Urocza, ul. Mostowa,
ul. Orzechowa, ul. Witanowicka);
Stanisław Górny: (ul. Ks. Zygmunta Kuźmy, ul. Sosienki, ul. Dębowa, ul. Zabłocie,
ul. Czerna, ul. Łubianki, ul. Wesoła, ul. Promienna, ul. Pawlikówka, ul. Świętego Floriana,
ul. Za Potokiem, ul. Kalwaryjska, ul. Słodka, ul. Lizarówka);
Wysoka: (ul. Wadowicka, ul. Dział, ul. Słoneczna, ul. Jagodnica, ul. Jesionowa,
ul. Spokojna, ul. Madoniówka, ul. Leśna, ul. Sąsiedzka, ul. Niziny, ul. Przedszkolna,
ul. Krótka, ul. Widokowa, ul. Rzyki, ul. Graniczna, ul. Podgórska, ul. Dworska, ul. Górska,
ul. Zielona, ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa, ul. Krzemionki, ul. Sportowa, ul. Zarzecze,
ul. Spacerowa, ul. Cicha, ul. Polna, ul. Spadzista, ul. Bukowa);
Zawadka: (ul. Górska, ul. Iglasta, ul. Znajomych, ul. Radosna, ul. Św. Jana Nepomucena, ul. Wrzosowa, ul. Imbirowa, ul. Pod Łysą Górą, ul. Pszczelarzy, ul. Malownicza,
ul. Chabrowa, ul. Liliowa, ul. Długa, ul. Konwaliowa, ul. Karmelowa, ul. Pigwowa,
ul. Cynamonowa).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustaw Pzp. Udzielanie zamówień będzie polegać
na powtórzeniu tych samych robót budowlanych, które są przedmiotem zamówienia podstawowego w zakresie do 80 % wartości
zamówienia podstawowego określonej w umowie. Zamówienie zostanie udzielone po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą i
zawarciu umowy .

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w systemie punktowym. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która
uzyskała największą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria, według wzoru:
P = C+R

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 95

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, roboty budowlane,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących robót określających, czy roboty te zostały wykonane należycie:
a) Część I - Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na zrealizowaniu remontu cząstkowego nawierzchni
asfaltowych dróg za kwotę min. 25 000,00 PLN (brutto)
b) Część II - Co najmniej jedną robotę budowlaną polegającej na zrealizowaniu remontu cząstkowego nawierzchni
asfaltowych dróg za kwotę min. 120 000,00 PLN (brutto)
2) Dysponowanie osobami zdolnymi Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -–część I-II
Wykonawca musi mieć do dyspozycji osobę legitymującą się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostaną tej
osobie powierzone.
W szczególności Wykonawca będzie dysponował osobą na wymienione w poniższej tabeli stanowisko.
1 Kierownik budowy Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej
2.Przez posiadanie uprawnień budowlanych, wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia,
rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 poz. 2351). Uprawnienia budowlane (nazwy specjalności i ich zakresy)
będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.
3.Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jedn. Dz. U.
z 2021 roku, poz. 2351), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych - ustawa z dnia 22
grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(tekst jedn. . Dz. U. z 2021 roku, poz. 1646)
4.W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza, aby
wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
posłużył się tym samym doświadczeniem dla części I i II oraz dysponowaniem tą samą osobą zdolną do wykonania
zamówienia dla części I i II.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ((Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej
grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 do SWZ;
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty- załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty.
Oświadczenie wykonawcy dotyczące
braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
– załącznik nr 1 do SWZ.
Wycena ofertowa -załącznik nr 3 do SWZ
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne albo
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu jw. i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, w przypadku
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w pkt.6.3 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt
7.1.1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw
wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy dotyczące:
1) rezygnacji z podwykonawców,
2) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
3) wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,
4) zmian ilościowych w zaoferowanych pozycjach kosztorysowych, przy czym przedmiotowe zmiany nie spowodują wzrostu
wartości całkowitego wynagrodzenia;
5) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%,
6) zmiany dotyczącej terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia warunków pogodowych
uniemożliwiających prawidłowe, zgodne ze sztuka budowlaną, wykonania robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu,
o których mowa w pkt.7.6.2 SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt.7.6.2 SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie
ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy.
3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.