eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeg › Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w BrzeguOgłoszenie z dnia 2022-09-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000313437

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sergiusza Mossora 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 49-301

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 4446575

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bcmbrzeg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bcm.brzeg-powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2cfb1c20-3422-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00349682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036280/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznegow Brzegu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://e-ProPublico.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Brzeskie Centrum Medyczne. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/14/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kompleksowych usług pralniczych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu polegających na praniu i dezynfekcji: bielizny ogólnoszpitalnej, bielizny operacyjnej, bielizny noworodkowej, bielizny dziecięcej, odzieży ochronnej i roboczej, kołder i poduszek, koców, materaców, mopów.
Przewidywana wielkość miesięczna usługi pralniczej kształtuje się na poziomie ok. 6 600 kg +/- 15%
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, zamieszczony na stronie prowadzonego postępowania: https://e-ProPublico.pl/. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

98311000-6 - Usługi odbierania prania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym -
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalności gospodarczą lub zawodową, którzy są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
2.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów -
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże iż posiada dokument (pozytywną opinię sanitarną) właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego, potwierdzający że Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenie usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
3.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa -
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN.
Zdolność techniczna lub zawodowa
4.Zdolność techniczna lub zawodowa -
a)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług pralniczych wraz z czyszczeniem i transportem o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia;

b)Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej poniższym sprzętem, który będzie wykorzystywany do realizacji przedmiotu zamówienia:
- oddzielne pralnice tunelowe zakończone wirówką do prania wodnego dla bielizny (w tym operacyjnej),
- oddzielne pralnice tunelowe zakończone prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej,
- agregat do czyszczenia chemicznego dla bielizny i odzieży, która ze względu na skład surowcowy nie może być prana wodnie, przy zachowaniu odpowiednio dobranej technologii z zastosowaniem rozpuszczalników nie zawierających halogenów,
- minimum 1 komora ozonowa do dezynfekcji przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, pasów do KTG i innego asortymentu, który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie,
- komora do dezynfekcji materacy, wyposażona w system monitoringu, rejestracji i wydruku parametrów procesu dezynfekcji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zał. nr 5 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
UWAGA:
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu rejestrowego, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do:
- osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.;
3) Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego
Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem. (dotyczy podmiotów zagranicznych).;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualna decyzja/zezwolenie/ pozytywna opinia sanitarna właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług pralniczych dla jednostek służby zdrowia.
UWAGA:
W sytuacji, gdy ważność zezwolenia wygasa przed końcem trwania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej decyzji.; 2) Zał. nr 6 do SWZ - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

UWAGA:
Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;
3) Zał. nr 7 do SWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami.; 4) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 800 000,00 PLN;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1)Minimum dwa zaświadczenia zawierające wyniki badań mikrobiologicznych wystawione przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inną uprawnioną w tym zakresie jednostkę, wykonanych w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, w zakresie następującego asortymentu:
a) wymaz z odzieży szpitalnej,
b) wymaz z bielizny operacyjnej,
c) wymaz z bielizny noworodkowej; 2)Minimum jedno badanie wykonane w oparciu o wyniki badań wykonanych przez niezależne laboratorium potwierdzające wpływ procesu prania na stopień zużycia tkaniny w zakresie zniszczenia włókien, odporności na zrywanie oraz stopnia bieli po 25, 50 cyklach prania.; 3) Opis technologii prania z uwzględnieniem wykazu stosowanych środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia; 4) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że pralnia wykonawcy posiada wdrożony system Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC, spełniający normę PN-EN 14065/RABC lub normę równoważną, w zakresie usług pralniczych, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasownia i napraw krawieckich; 5)Certyfikat "Gwarant Czystości i Higieny" w zakresie świadczenia usług pralniczych.; 6) Opis procedury dotyczącej sytuacji awaryjnych przywozu bielizny do Zamawiającego w trybie pilnym, w czasie nie dłuższym niż 5 - 10 godzin. Czas wykonania zlecenia w ramach interwencji należy rozumieć, jako wykonanie usługi w czasie nie przekraczającym 5 - 10 godzin, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów.;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1)Minimum dwa zaświadczenia zawierające wyniki badań mikrobiologicznych wystawione przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inną uprawnioną w tym zakresie jednostkę, wykonanych w ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, w zakresie następującego asortymentu:
a) wymaz z odzieży szpitalnej,
b) wymaz z bielizny operacyjnej,
c) wymaz z bielizny noworodkowej; 2)Minimum jedno badanie wykonane w oparciu o wyniki badań wykonanych przez niezależne laboratorium potwierdzające wpływ procesu prania na stopień zużycia tkaniny w zakresie zniszczenia włókien, odporności na zrywanie oraz stopnia bieli po 25, 50 cyklach prania.; 3) Opis technologii prania z uwzględnieniem wykazu stosowanych środków piorących i dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia; 4) Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że pralnia wykonawcy posiada wdrożony system Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego RABC, spełniający normę PN-EN 14065/RABC lub normę równoważną, w zakresie usług pralniczych, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasownia i napraw krawieckich; 5)Certyfikat "Gwarant Czystości i Higieny" w zakresie świadczenia usług pralniczych.; 6) Opis procedury dotyczącej sytuacji awaryjnych przywozu bielizny do Zamawiającego w trybie pilnym, w czasie nie dłuższym niż 5 - 10 godzin. Czas wykonania zlecenia w ramach interwencji należy rozumieć, jako wykonanie usługi w czasie nie przekraczającym 5 - 10 godzin, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przestrzeganiu obowiązujących przepisów.;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Formularz oferty - Zał. Nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału –Zał. Nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców,
3)Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów
niezbędnych do realizacji zamówienia – Zał. nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. – Zał. Nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy)
5)Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;
6)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały okreslone w § 9 wzoru umowy (Zał. nr 3 do SWZ).

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) w kontekście terminu obowiązywania umowy w następujących sytuacjach:
a) w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu, których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
b) w sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu niedopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności,
c) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
d) w przypadku niewyczerpania środków finansowych, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w okresie obowiązywania umowy, o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;

2) w kontekście zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego - w takim przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty opublikowania stosownego aktu prawnego;

3) w kontekście zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

4) w kontekście zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

5) w kontekście zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) ,

6) zmniejszenia ilości prania, spowodowanego zmniejszeniem ilości pacjentów lub czasowym zamknięciem oddziałów,

7) zmiany dni i godzin, odbioru i zwrotu prania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą następujące podstawy wykluczenia:

a) o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - obligatoryjne przesłanki wykluczenia;

b) wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 835), zwana dalej "UOBN" - obligatoryjna przesłanka wykluczenia;

c) oraz 109 ust. 1 pkt.4, pkt 8, pkt 10 ustawy Pzp - fakultatywne przesłanki wykluczenia.

2. Zgodnie z art.7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawcę:

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku Wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

4. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 1 lit. b) na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014,
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.