eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w MiliczuOg這szenie z dnia 2022-09-14


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Us逝gi
Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w Miliczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Milicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934710

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.tatarek@milicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w Miliczu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-85d33168-1889-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00348316

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-14

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00301962/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: IF.271.20.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.Przedmiotem zam闚ienia jest:
Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w Miliczu.

1.1 Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia w Miliczu przy ul. Kopernika 18
Zakres us逝g okre郵a za陰cznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
Wykaz i metra pomieszcze do sprz徠ania okre郵a za陰cznik nr 9 do niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
Wykaz i metra okien oraz drzwi okre郵a za陰cznik nr 10 do niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia. (...)
5. Zamawiaj帷y wymaga, by osoba (osoby) dokonuj帷a czynno軼i w siedzibie Zamawiaj帷ego w celu realizacji zadania (osoby wykonuj帷e us逝g sprz徠ania obiektu) by造 zatrudnione wy陰cznie na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile nie s wykonywane przez dane osoby osobi軼ie w ramach prowadzonej przez nie dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prac wy瞠j wymienionych os鏏 powinno trwa nieprzerwanie przez ca造 okres trwania umowy.
Wykonawca zobowi您any jest do przed這瞠nia Zamawiaj帷emu w terminie okre郵onym zapisami umowy i aktualizowania na bie膨co, tj. za ka盥ym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w umowie.(...)

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 90919300-5 - Us逝gi sprz徠ania szk馧

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Us逝gi sprz徠ania

90919200-4 - Us逝gi sprz徠ania biur

90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

90900000-6 - Us逝gi wzakresie sprz徠ania iodka瘸nia

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 450032,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 708450,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 450032,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: "ABC-Service" R. Brz彗a豉, R. Gawron, M. Nazaruk Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8980025555

7.3.3) Ulica: ul. Boles豉wiecka 15

7.3.4) Miejscowo嗆: Wroc豉w

7.3.5) Kod pocztowy: 53-614

7.3.6.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia, kt鏎ych wykonanie zamierza powierzy podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawc闚, je瞠li s ju znani:

Czynno軼i okresowe, np. mycie okien - ABC - Service Sp. o . o.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-12

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 450032,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.