eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milicz › Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w MiliczuOg這szenie z dnia 2022-08-11


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w Miliczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzi podmiot, kt鏎emu powierzono przeprowadzenie post瘼owania

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Milicz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934710

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 2

1.5.2.) Miejscowo嗆: Milicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-300

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: t.tatarek@milicz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy przeprowadzenie post瘼owania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie: Gmina Milicz

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9161307571

Adres podmiotu prowadz帷ego post瘼owanie:

1.11.3.) Ulica: Trzebnicka 2

1.11.4.) Miejscowo嗆: Milicz

1.11.5.) Kod pocztowy: 56-300

1.11.6.) Wojew鏚ztwo: dolno郵御kie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wroc豉wski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: t.tatarek@milicz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w Miliczu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-85d33168-1889-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00301962

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-08-11

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Post瘼owanie prowadzone jest w j瞛yku polskim w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz.
2. W celu skr鏂enia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje si, aby komunikacja mi璠zy zamawiaj帷ym a Wykonawcami, w tym wszelkie o鈍iadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane by造 za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”.
Za dat przekazania (wp造wu) o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz informacji przyjmuje si dat ich przes豉nia za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikni璚ie przycisku „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego” po kt鏎ych pojawi si komunikat, 瞠 wiadomo嗆 zosta豉 wys豉na do zamawiaj帷ego. Zamawiaj帷y dopuszcza, opcjonalnie, komunikacj za po鈔ednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: t.tatarek@milicz.pl.
3. Zamawiaj帷y b璠zie przekazywa wykonawcom informacje w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotycz帷e odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu sk豉dania i otwarcia ofert Zamawiaj帷y b璠zie zamieszcza na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, kt鏎ej zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, b璠zie przekazywana w formie elektronicznej za po鈔ednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowi您ek sprawdzania komunikat闚 i wiadomo軼i bezpo鈔ednio na platformazakupowa.pl przes豉nych przez zamawiaj帷ego, gdy system powiadomie mo瞠 ulec awarii lub powiadomienie mo瞠 trafi do folderu SPAM.
5. Zamawiaj帷y, zgodnie z 3 ust. 3 Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie u篡cia 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz udost瘼nienia i przechowywania dokument闚 elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporz康zenie w sprawie 鈔odk闚 komunikacji”), okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na platformazakupowa.pl, tj.:
a) sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przegl康arka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) w陰czona obs逝ga JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf,
f) Platformazakupowa.pl dzia豉 wed逝g standardu przyj皻ego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
6. Wykonawca, przyst瘼uj帷 do niniejszego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okre郵one w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zak豉dce „Regulamin" oraz uznaje go za wi捫帷y,
b) zapozna i stosuje si do Instrukcji sk豉dania ofert/wniosk闚 dost瘼nej pod linkiem.
7. Zamawiaj帷y nie ponosi odpowiedzialno軼i za z這瞠nie oferty w spos鏏 niezgodny z Instrukcj korzystania z platformazakupowa.pl, w szczeg鏊no軼i za sytuacj, gdy zamawiaj帷y zapozna si z tre軼i oferty przed up造wem terminu sk豉dania ofert (np. z這瞠nie oferty w zak豉dce „Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiaj帷ego za ofert handlow i nie b璠zie brana pod uwag w przedmiotowym post瘼owaniu poniewa niezosta spe軟iony obowi您ek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zam闚ie Publicznych.
Pozosta貫 ustalenia w punkcie 11 SWZ na przedmiotow us逝g.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z punktem 2 SWZ oraz Za陰cznikiem B do umowy na przedmiotowe zadanie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem 2 SWZ oraz Za陰cznikiem B do umowy na przedmiotowe zadanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IF.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.Przedmiotem zam闚ienia jest:
Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia przy ulicy Kopernika 18 w Miliczu.

1.1 Przedmiot zam闚ienia obejmuje:
Sprz徠anie budynku Szko造 Podstawowej Nr 2 i Szko造 Muzycznej I Stopnia w Miliczu przy ul. Kopernika 18
Zakres us逝g okre郵a za陰cznik nr 8 do niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
Wykaz i metra pomieszcze do sprz徠ania okre郵a za陰cznik nr 9 do niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
Wykaz i metra okien oraz drzwi okre郵a za陰cznik nr 10 do niniejszej specyfikacji warunk闚 zam闚ienia. (...)
5. Zamawiaj帷y wymaga, by osoba (osoby) dokonuj帷a czynno軼i w siedzibie Zamawiaj帷ego w celu realizacji zadania (osoby wykonuj帷e us逝g sprz徠ania obiektu) by造 zatrudnione wy陰cznie na podstawie umowy o prac w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, o ile nie s wykonywane przez dane osoby osobi軼ie w ramach prowadzonej przez nie dzia豉lno軼i gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG.
Zatrudnienie na podstawie umowy o prac wy瞠j wymienionych os鏏 powinno trwa nieprzerwanie przez ca造 okres trwania umowy.
Wykonawca zobowi您any jest do przed這瞠nia Zamawiaj帷emu w terminie okre郵onym zapisami umowy i aktualizowania na bie膨co, tj. za ka盥ym razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w umowie.(...)

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90919300-5 - Us逝gi sprz徠ania szk馧

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90910000-9 - Us逝gi sprz徠ania

90919200-4 - Us逝gi sprz徠ania biur

90600000-3 - Us逝gi sprz徠ania oraz us逝gi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz us逝gi powi您ane

90900000-6 - Us逝gi wzakresie sprz徠ania iodka瘸nia

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Przy wyborze ofert Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ym kryterium:
A) CENA – 60% = 60 pkt
B) JAKO汎 – 40%
2. Zamawiaj帷y oceni oferty wg wzoru:
CENA „C”
przyjmuje si, 瞠 najwy窺z ilo嗆 punkt闚, tj. 60 punkt闚, otrzyma najni窺za w鈔鏚 cen zawartych w ofertach;
a) ceny w pozosta造ch ofertach punktowane b璠 w oparciu o nast瘼uj帷y wz鏎:
C = Cmin/Cx 60
gdzie:
C – ilo嗆 punkt闚 przyznana ofercie w kryterium „Cena ofertowa”
Cmin – Najni窺za cena brutto w鈔鏚 ocenianych ofert
Cx – cena brutto ocenianej oferty
JAKO汎 – „J”.
Przy ocenie ofert w kryterium „Jako嗆” Zamawiaj帷y b璠zie ocenia nadz鏎 Wykonawcy nad jako軼i prac wykonanych przez pracownik闚 - cz瘰to嗆 kontroli jako軼i us逝g wykonanych przez pracownik闚 Wykonawcy, przeprowadzon w miejscach ich wykonywania (na poszczeg鏊nych obiektach), przez osob odpowiedzialn za realizacj prac ze strony Wykonawcy, z przeprowadzenia kt鏎ej spisana zostanie notatka i przekazana osobie sprawuj帷ej bezpo鈔edni nadz鏎 ze strony Zamawiaj帷ego:
Cz瘰to嗆 kontroli jako軼i Ilo嗆 punkt闚
1 raz w miesi帷u - 0
2 razy w miesi帷u - 20
4 razy w miesi帷u - 40
Przy ocenie wg tego kryterium Zamawiaj帷y b璠zie bra pod uwag informacje wpisane do odpowiedniej pozycji Formularza oferty.
Wykonawca w tym kryterium mo瞠 uzyska maksymalnie 40 punkt闚.
ㄐCZNA OCENA OFERTY – „W”:
Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta Wykonawcy, kt鏎y spe軟i wszystkie warunki postawione w niniejszej SWZ oraz uzyska 陰cznie najwi瘯sz ilo嗆 punkt闚 (W) za sum wszystkich kryteri闚 wg wzoru (tj. najwy窺z warto嗆 wska幡ika W):
W = C + J
gdzie:
W – wska幡ik oceny oferty,
C – liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”,
J – liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Jako嗆”.
3.Zamawiaj帷y wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteri闚 oceny ofert okre郵onych w specyfikacji warunk闚 zam闚ienia.
4. Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a uzyska豉 najwy窺z liczb punkt闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jako嗆, w tym do parametry techniczne, w豉軼iwo軼i estetyczne i funkcjonalne takie jak dost瘼no嗆 dla os鏏 niepe軟osprawnych lub uwzgl璠nianie potrzeb u篡tkownik闚

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jako嗆

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawcy ubiegaj帷y si o zam闚ienie publiczne musz spe軟ia ni瞠j wymienione warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Okre郵enie warunku:
Warunek ten zostanie spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠, i jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na kwot nie mniejsz ni 200.000,00 z ;

2) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
Okre郵enie warunku:
Warunek ten zostanie spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie)
- co najmniej 2 us逝g w zakresie kompleksowego sprz徠ania budynk闚 u篡teczno軼i publicznej o pow. min. 8000 m2 ka盥y wykazany budynek - zadanie wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych te us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, oraz wyka瞠 podstaw do dysponowania tymi zasobami.
Zgodnie z 3 pkt 6 Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunk闚 technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002, Nr 75, poz. 690) przez obiekt u篡teczno軼i publicznej rozumie si: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo軼i, kultury, kultu religijnego, o鈍iaty, szkolnictwa wy窺zego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, spo貫cznej lub socjalnej, obs逝gi bankowej, handlu, gastronomii, us逝g, w tym us逝g pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obs逝gi pasa瞠r闚 w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 鈔鏚l康owym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u篡teczno軼i publicznej uznaje si tak瞠 budynek biurowy lub socjalny.
Zamawiaj帷y, w stosunku do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, w odniesieniu do warunku dotycz帷ego zdolno軼i technicznej lub zawodowej dopuszcza 陰czne spe軟ianie warunk闚 przez Wykonawc闚.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu:
a) O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚, z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – wed逝g za陰cznika do SWZ;
b) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) O鈍iadczenie Wykonawcy o aktualno軼i informacji zawartych w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post瘼owania wskazanych przez Zamawiaj帷ego,
o kt鏎ych mowa w:
• Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotycz帷ych orzeczenia zakazu ubiegania si o zam闚ienie publiczne tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego,
• Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp
• Art. 109 ust. 1 pkt 5 i art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp .

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟iania przez Wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
a) Wykaz us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie (wg za陰cznika do SWZ), wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li Wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y;
b) Dokument (w tym np. polisa) potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia odpowiedniego dla postawionego w tym zakresie warunku udzia逝 w post瘼owaniu.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Ofert sporz康za si na FORMULARZU OFERTOWYM – zgodnie z za陰cznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofert Wykonawca jest zobowi您any z這篡:
1) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
2) Zobowi您ania podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby oraz o鈍iadczenie, o kt鏎ych mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. i 9.8. (je瞠li dotyczy).
3) O鈍iadczenie podmiot闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.3. i 10.4. SWZ (je瞠li dotyczy).
4) Dow鏚 wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie ni w pieni康zu.
5) Dokumenty, z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru odpowiednie pe軟omocnictwa (je瞠li dotyczy).
Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa powy瞠j, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile Wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
6) Pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ewentualnie umowa o wsp馧dzia豉niu, z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo. Pe軟omocnik mo瞠 by ustanowiony do reprezentowania Wykonawc闚 w post瘼owaniu albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy. Pe軟omocnictwo winno by przekazane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Wykonawca jest zobowi您any do wniesienia wadium w wysoko軼i: 3.000,00 z (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych 00/100 )

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. O鈍iadczenia i dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia z post瘼owania, w tym o鈍iadczenie dotycz帷e przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.
4. W przypadku, gdy spe軟ienie warunk闚 opisanych w SWZ wykazuje:
• co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
• Wykonawcy wykazuj poprzez poleganie na zdolno軼iach tych z Wykonawc闚 kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane,
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia o鈍iadczaj, kt鏎y zakres zam闚ienia wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy – wed逝g za陰cznika do SWZ;
5. W przypadku wyboru oferty Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:
a) Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 59 ustawy Pzp, 膨da kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚 przed zawarciem umowy,
b) Wykonawcy ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia umowy mog by dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem niewa積o軼i, wy陰cznie na zasadach okre郵onych w art. 455 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 roku Prawo zam闚ie publicznych.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo軼i zmiany umowy w przypadku zaistnienia nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
2.1.Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a) przypadki losowe (kataklizmy, epidemie, strajki lub inne czynniki zewn皻rzne, niemo磧iwe do przewidzenia wydarzenia, kt鏎ym nie mo積a zapobiec), kt鏎e b璠 mia造 wp造w na tre嗆 zawartej umowy i termin realizacji us逝g;
b) zmiana przepis闚 powoduj帷ych konieczno嗆 innych rozwi您a ni zak豉dano w opisie przedmiotu zam闚ienia;
c) zmiana przepis闚 powoduj帷ych konieczno嗆 uzyskania dokument闚, kt鏎e te przepisy narzucaj;
2) Zmiany osobowe w przypadku:
a) zmiana os鏏 odpowiedzialnych za prawid這we 鈍iadczenie us逝g ze strony Wykonawcy i os鏏 wyznaczonych do wsp馧pracy w imieniu Zamawiaj帷ego.
b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, kt鏎ego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mo磧iwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada to窺am wiedz i do鈍iadczenie zawodowe, potencja techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca.
c) powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia Podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, je瞠li Wykonawca nie zak豉da wykonania zam闚ienia przy pomocy Podwykonawcy(c闚) na etapie sk豉dania ofert lub rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w por闚naniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, w szczeg鏊no軼i gdy pos逝瞠nie si podwykonawc doprowadzi do skr鏂enia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia nale積ego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwi您a technologicznych w por闚naniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie mo瞠 dotyczy czynno軼i, kt鏎e zgodnie z SIWZ musz by wykonane przez Wykonawc osobi¬軼ie.
3) Pozosta貫 zmiany:
a) zmiana wynagrodzenia o kt鏎ym mowa w 4 ust. 1 i terminu realizacji zam闚ienia, o kt鏎ym mowa w 3 ust.1 w przypadku epidemii i potrzeby zastosowania innych rozwi您a ni przewidzianych w zawartej umowie. W takim przypadku Wykonawcy mo瞠 zosta podwy窺zone wynagrodzenie o koszty zwi您ane z dostosowaniem si do nowych przepis闚 lub/i wytycznych w celu realizacji zam闚ienia,
b) w ka盥ym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiaj帷ego (np. powoduje skr鏂enie terminu realizacji umowy, zmniejszenie warto軼i zam闚ienia);
c) w przypadku zmiany wysoko軼i obowi您uj帷ej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, nast徙i zmiana stawki VAT dla us逝g obj皻ych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu zam闚ienia i wysoko軼i wynagrodzenia okre郵onego w 4 ust. 1 Umowy, o kwot r闚n r騜nicy w kwocie podatku, jednak瞠 wy陰cznie co do cz窷ci wynagrodzenia za us逝gi, kt鏎ych do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie wykonano.
d) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnosz帷ych si do praw i obowi您k闚 stron Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywo逝j帷ych niezb璠na potrzeb zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zmiany sposobu realizacji Umowy lub wysoko軼i wynagrodzenia okre郵onego w 4 ust. 1 umowy.
e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania p豉tno軼i na rzecz Wykonawcy;
f) przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewn皻rzne, zgony i niemo磧iwe do przewidzenia wydarzenia), kt鏎e b璠 mia造 wp造w na tre嗆 zawartej umowy i termin realizacji;
g) obni瞠nie wynagrodzenia Wykonawcy;
Pozosta貫 ustalenia dotycz帷e mo磧iwo軼i dokonywania zmian w umowie okre郵a 11 Wzoru umowy - Za陰cznik nr 7 do SWZ na przedmiotow us逝g .

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-08-19 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/milicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-19 10:05

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-09-17

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. Wykonawca jest zobowi您any do wniesienia wadium w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, tj.:
1) w pieni康zu; 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)w por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i.
2. Wadium wnoszone w pieni康zu nale篡 wp豉ci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego: nr 72 9582 0000 2000 0000 0358 0004 w tytule wpisuj帷 numer post瘼owania z dopiskiem: wadium. Zaleca si do陰czenie do oferty dokumentu potwierdzaj帷ego dokonanie przelewu.
Wadium winno by na koncie Zamawiaj帷ego nie p騧niej ni przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Ze wzgl璠u na ryzyko zwi您ane z czasem trwania okresu rozlicze mi璠zybankowych Zamawiaj帷y zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
3. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 14.1. ppkt 2-4 SWZ Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i por璚ze musi spe軟ia co najmniej poni窺ze warunki:
1) musi obejmowa odpowiedzialno嗆 za wszystkie przypadki powoduj帷e utrat wadium przez Wykonawc, okre郵one w art. 98 ust.6 ustawy Pzp;
2) z jego tre軼i powinno jednoznacznie wynika zobowi您anie gwaranta;
3) powinno by nieodwo豉lne i bezwarunkowe oraz p豉tne na pierwsze 膨danie;
4) musi obejmowa ca造 okres zwi您ania ofert, pocz患szy od dnia, w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert;
5) nie mo瞠 zawiera postanowie uzale積iaj帷ych jego dalsze obowi您ywanie od zwrotu orygina逝 dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta;
6) w tre軼i por璚zenia lub gwarancji powinna znale潭 si nazwa oraz numer przedmiotowego post瘼owania;
7)Beneficjentem por璚zenia lub gwarancji jest Szko豉 Podstawowa nr 2 i Szko豉 Muzyczna I Stopnia w Miliczu.
4. Zamawiaj帷y dokona zwrotu wadium na zasadach okre郵onych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
5. Je瞠li wadium wniesiono w pieni康zu, Zamawiaj帷y zwraca je wraz z odsetkami wynikaj帷ymi z umowy rachunku bankowego, na kt鏎ym by這 ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni璠zy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawc.
6. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieni康zu przez Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiaj帷ego na poczet zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy.
7.Wykonawca, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiaj帷ego w przypadku, gdy:
1) odm闚i podpisania umowy w sprawie zam闚ienia publicznego na warunkach okre郵onych w ofercie,
2) nie wni鏀 wymaganego zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy sta這 si niemo磧iwe z przyczyn le膨cych po stronie Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana.
8. Zamawiaj帷y zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w pkt 14.1. ppkt 2-4 SWZ, wyst瘼uje odpowiednio do gwaranta lub por璚zyciela z 膨daniem zap豉ty wadium, je瞠li Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o kt鏎ym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn le膨cych po jego stronie, nie z這篡 podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 57 ustawy Pzp, o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokument闚 lub o鈍iadcze lub nie wyrazi zgody na poprawienie omy趾i, o kt鏎ej mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowa這 brak mo磧iwo軼i wybrania oferty z這穎nej przez wykonawc jako najkorzystniejszej.
Pozosta貫 ustalenia dotycz帷e wadium zawarto w punkcie 14 SWZ na przedmiotow us逝g.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.