eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Zakup i dostawa narzędzi IT do bezpiecznego łącza sieciowego wspomagające procesy komunikacji i rekrutacji w tym online"Ogłoszenie z dnia 2023-08-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa narzędzi IT do bezpiecznego łącza sieciowego wspomagające procesy komunikacji i rekrutacji w tym online”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego, 48

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-771

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chat.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://chat.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa narzędzi IT do bezpiecznego łącza sieciowego wspomagające procesy komunikacji i rekrutacji w tym online”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a15b324-cf2b-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00348102

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083295/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 „Zakup i dostawa narzędzi IT do bezpiecznego łącza sieciowego wspomagające procesy komunikacji i rekrutacji w tym online”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt „Dostępny ChAT” współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00175886

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 9/ZP/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
1. sprzedaż, dostawa, konfiguracja zapory sieciowej wraz ze Wsparciem Producenta umożliwiającym aktualizację oprogramowania,
2. sprzedaż, dostawa, konfiguracja serwera do przechowywania kopii bezpieczeństwa danych wraz z akcesoriami wraz ze Wsparciem Producenta umożliwiającym aktualizację oprogramowania,
3. konfiguracja dostarczonych urządzeń przez Wykonawcę oraz migracje obecnego środowiska sieciowego, do nowego środowiska w oparciu o zaoferowane urządzenia,
4. świadczenie Usługi Serwisowej dla dostarczonych urządzeń (zapora sieciowa oraz serwer przechowywania kopii)
5. świadczenie Asysty Technicznej on-line lub w siedzibie Zamawiającego w tym wykonywanie prac rekonfiguracyjnych, diagnostycznych, projektowych, aktualizację dokumentacji i inne prace zlecane przez Zamawiającego, mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci Zamawiającego, zbudowanej w oparciu o dostarczane Urządzenie w wymiarze do 16 roboczogodzin przez okres trzech miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru. Zgłoszenia Asysty Technicznej telefonicznie lub drogą e-mail na dane Wykonawcy. Czas reakcji Wykonawcy po zgłoszeniu Asysty Technicznej nie może przekroczyć 5 dni. Rozliczenie godzin wykorzystanych na realizację Asysty Technicznej musi być każdorazowo potwierdzane przez Zamawiającego, po uprzednim jego przesłaniu drogą elektroniczną przez Wykonawcę do Zamawiającego. Zestawienie zawiera spis wykonanych prac oraz liczbę wykorzystanych godzin. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego w kwestii ilości godzin wykorzystanych na realizację zgłoszenia.
6. świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48823000-3 - Serwery plików

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115199,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 133271,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115199,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: IT Locus Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9512386941

7.3.3) Ulica: Al. Komisji Edukacji Narodowej 53/72

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-797

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115199,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.