eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich"Ogłoszenie z dnia 2022-09-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.5.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.zawiercie.powiat.finn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/641299

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odnowienie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-381feccf-0e67-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00347107

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001136/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych i wojewódzkich będących w utrzymaniu Powiatu Zawierciańskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00283225/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SRZP261-0030/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 204216,75 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót wchodzących w zakres odnowy oznakowania poziomego na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich, znajdujących się na obszarze powiatu zawierciańskiego. Zakres robót obejmuje:
1) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii segregacyjnych i krawędziowych,
2) malowanie cienkowarstwowe (o grubości od 0,3 do 0,8 mm), mechaniczne jezdni - linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, symboli, napisów, linii przystankowych i pasów postoju,
3) wykonanie stanowisk postojowych dla osób niepełnosprawnych,
4) mechaniczne malowanie strukturalne grubowarstwowe (wymagana minimalna grubość warstwy wynosi: 3,0 mm na drogach wojewódzkich i 1,5 mm na drogach powiatowych),
5) frezowanie oznakowania strukturalnego grubowarstwowego,
6) wykonanie przejścia dla pieszych chemoutwardzalnego (struktura grubowarstwowa w kolorze biało-czerwonym)
Ilościowy zakres robót określony został w sposób szacunkowy w Przedmiarze robót, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W okresie realizacji zamówienia Zamawiający może dokonywać zmian ilości poszczególnych robót wskazanych w Przedmiarze do poziomu rzeczywistych potrzeb, ustalonych w oparciu o prowadzone bieżące przeglądy stanu dróg. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu robót o 20% w stosunku do zakresu wynikającego z Przedmiaru.
1) Roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane sukcesywnie na podstawie jednorazowych zleceń, obejmujących część robót wskazanych w Przedmiarze robót, przekazywanych drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail. Każdorazowe zlecenie zawierać będzie opis i zakres wskazanych do realizacji robót, zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Rozliczenie zrealizowanych zleceń nastąpi każdorazowo na podstawie kosztorysów powykonawczych i podpisanych bez uwag i zastrzeżeń Protokołów odbioru, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ
2) Wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów przedmiotu zamówienia określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wynikają wprost z aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r., Załącznik nr 2: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” oraz wytycznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach zawartych w dokumencie WTOP: „Wytyczne Techniczne Oznakowania Poziomego” (Dokumenty te zostały udostępnione na stronie prowadzonego postępowania)
3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą starannością, zgodnie z zasadami stosowanych technologii, ogólnymi warunkami technicznymi wykonywania robót danego rodzaju oraz z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.
4) Wykonawca przystąpi do realizacji robót, określonych każdym zleceniem przekazanym przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania danego zlecenia. W przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, uniemożliwiających przystąpienie do realizacji robót w wyżej wskazanym terminie, Wykonawca zobowiązany jest przed upływem tego terminu powiadomić mailowo Zamawiającego, podając uzasadnienie faktyczne i określając termin przystąpienia do wykonania zlecenia. W takim przypadku Wykonawca nie pozostaje w zwłoce w stosunku do 7 dniowego terminu.
5) Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, zawartych w Załączniku nr 7 do SWZ. 2. Ubezpieczenie - Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego) musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) za wyrządzone szkody materialne (mienie osób trzecich i mienie powierzone) powstałe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zawartej umowy lub dla walut obcych w wysokości równoważnej, przeliczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia umowy. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Rozwiązania równoważne - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Gwarancja i rękojmia - • Wymagany okres gwarancji dla malowania grubowarstwowego wynosi 36 miesięcy, natomiast dla malowania cienkowarstwowego: na drogach wojewódzkich - 24 miesiące, na drogach powiatowych - 12 miesięcy. 7. Zamawiający spełniając wymagania ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności
i paliwach alternatywnych (dalej: ustawa o elektromobilności), w szczególności przepisy wynikające z art. 68 ust. 3, nakładające na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%, wymaga, aby Wykonawca jak również Podwykonawca (przez Podwykonawcę należy rozumie także każdego dalszego Podwykonawcę) zapewnił wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem ewentualnych zmian tej ustawy. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy w tym zakresie zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy – Załącznik nr 7.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 230246,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 370022,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 230246,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Michał Kołodziejczyk MK DROGI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5771948403

7.3.3) Ulica: Słoneczna 2B

7.3.4) Miejscowość: Żarki Letnisko

7.3.5) Kod pocztowy: 42-311

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 230246,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.